Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  

hm_2109211.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berkenan berangkat bagi menghadiri Majlis Kemasukan bagi Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Mejar (U) Pengiran Muda ‘Abdul Mateen ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, yang berlangsung di Commando Training Centre Royal Marines (CTCRM), Lympstone, Devon, United Kingdom. 

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Bangunan Mes Pegawai CTCRM dimulakan dengan Royal Salute yang disembahkan oleh anggota Guard of Honour yang diiringi oleh Royal Marine Band.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga dijunjung oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Mejar (U) Pengiran Muda ‘Abdul Mateen bersama Commanding Officer Base & Support Wing, Lieutenant Colonel Chris Samuel; Chief of Staff, Lieutenant Colonel Tom Evans-Jones; dan Warrant Officer 1st Class (Regimental Sergeant Major (RSM), Nick Ollive. 

Kebawah DYMM juga diberikan sembah taklimat daripada Commanding Officer Base & Support Wing, Lt. Col. Chris Samuel di bilik ‘Achnacarry’ dan berkenan berangkat ke Majlis Santap Tengah Hari di bilik ‘The Deal’. 

Berangkat menyertai baginda ialah DYTM Paduka Seri 920 Mejar (U) Pengiran Muda ‘Abdul Mateen. 

Semasa berada di tapak latihan CTCRM, baginda berkesempatan menyaksikan latihan All Arms Commando Course Log Run dan Battle Physical Training yang dijalani oleh DYTM bersama para peserta yang lain. 

Sebelum menamatkan lawatan di CTCRM, Kebawah DYMM berkenan menerima pesambah yang disembahkan oleh Commanding Officer Base & Support Wing, CTCRM, Lt. Col. Chris Samuel, iaitu sebilah Bayonet Royal Marines Commando, pisau tempur Fairbairn-Sykes (F-S). 

Baginda juga berkenan mengurniakan sebuah tanda kenangan Kementerian Pertahanan kepada Commanding Officer Base & Support Wing, CTCRM sempena memperingati keberangkatan Kebawah DYMM ke CTCRM. 

Pisau tempur F-S terkenal ketika Perang Dunia II yang diguna pakai oleh British Commando dan Special Air Services (SAS) serta beberapa pasukan khas yang lain, terutama sekali semasa Pendaratan Normandy pada Jun 1944. 

Dengan itu, Pisau F-S sangat terkait dengan British Commando dan beberapa pasukan khas lain seperti US Office of Strategic Services (OSS) dan Marine Raiders pada ketika itu. 

Kursus All Arms Commando (AACC) yang dijalani oleh DYTM akan berlangsung selama 13 minggu dan dikendalikan oleh Royal Marines di CTCRM, Lympstone. 

Setelah tamat kursus, calon yang berjaya akan berhak untuk memakai baret hijau dan mengenakan lencana ‘Commando Dagger’ pada pakaian seragam mereka. 

Pusat Latihan Komando, CTCRM adalah pusat latihan utama bagi Royal Marines. Berpangkalan di Lympstone, Devon, CTCRM memilih dan melatih semua pegawai dan rekrut Royal Marine. 

CTCRM juga adalah sebuah pusat latihan yang unik kerana ia juga menyediakan semua latihan bagi Non Commissioned Officer (NCO) serta melatih 70 peratus kesemua ‘specialist’ Royal Marines. 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

dm_2009212.jpg

Cabaran serantau yang menjadi perhatian terutamanya impak pandemik COVID-19 terhadap agenda pembangunan yang berdaya tahan, memerlukan kerjasama serantau untuk menanganinya. Ini adalah sejajar dengan seruan global untuk memperbaharui tekad dalam membangun pemulihan yang kukuh, berdaya tahan dan inklusif, dan juga mengambil tindakan tegas bersepadu seperti yang dinyatakan dalam High Level Political Forum on Sustainable Development pada bulan Julai 2021. 

Perkara ini dinyatakan oleh Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, ketika menghadiri Dialog Menteri-Menteri ASEAN mengenai Mempercepatkan Tindakan untuk Mencapai Matlamat Pembangunan yang Berdaya Tahan (Sustainable Development Goals, SDGs) yang telah diadakan secara maya pada 20 September 2021.

Semasa sesi tertutup, Yang Berhormat Dato bertukar-tukar pandangan mengenai pencapaian SDGs dan pada masa yang sama, merealisasikan Visi Komuniti ASEAN 2025. Dalam pada itu, Yang Berhormat Dato mengongsikan perspektif dari aspek pengalaman Negara Brunei Darussalam yang mana meskipun cabaran daripada gelombang kedua pandemik COVID-19 dihadapi oleh Negara Brunei Darussalam, usaha Negara Brunei Darussalam bagi mengukuhkan lagi pelaksanaan SDGs diteruskan sejak Voluntary National Review dihadapkan buat kali pertama pada tahun 2020.

Antara lainnya, Negara Brunei Darussalam meneruskan usaha dalam memajukan pelaksanaan SDGs dengan menambah baik pemantauan dan penilaian, mengatasi jurang data dan mengembangkan tindakan kolektif. Dalam hal ini, peluang-peluang yang sedia ada kini diterokai, terutamanya kerjasama dengan pelbagai badan-badan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), dan memanfaatkan sokongan mereka yang berharga.

Yang Berhormat Dato seterusnya mengongsikan bahawa dalam konteks pelaksanaan, Negara Brunei Darussalam akan meneruskan pendekatan bersepadu seluruh negara dalam mengaitkan kelestarian dengan pengurusan seharian. Ke arah itu, Kerajaan meningkatkan lagi kerjasama bersama pihak-pihak yang berkepentingan termasuk belia, institusi kewangan dan organisasi bukan kerajaan untuk encari jalan ke arah mencapai Matlamat Pembangunan Yang Berdaya Tahan.

Kerjasama ini serta keterangkuman ditekankan sebagai langkah penting bukan hanya di peringkat kebangsaan bahkan juga di peringkat serantau. Perkara ini didukung sama melalui Kerangka Pemulihan Komprehensif ASEAN untuk muncul lebih mantap dari kesan pandemik wabak COVID-19 dan dengan melengkapkan usaha masing-masing dalam lima (5) dimensi kritikal di bawah Agenda 2030.

Berpandukan kepada pengalaman kebangsaan dan kerjasama serantau yang sedia ada, Yang Berhormat Dato mengemukakan dua perkara. Pertama, kepentingan untuk memupuk kerjasama yang kukuh. Oleh itu, bagaimana dialog ini dapat melengkapkan dan mendukung badan-badan sektoral ASEAN yang lain perlu diterokai kerana ianya adalah kunci untuk kejayaan jangka pendek dan panjang. 

Kedua, penyertaan pihak berkepentingan dalam mendukung SDGs juga harusdipertimbangkan. Sehubungan dengan itu, usaha Statistik ASEAN dalam menerbitkan Laporan Dasar Petunjuk SDGs ASEAN dipuji kerana ianya membantu dalam pengesanan dan pengukuran di peringkat nasional dan serantau. Dengan demikian, pada dialog seterusnya, Yang Berhormat mengesyorkan penyertaan daripada pelbagai pihak
berkepentingan termasuk ASEAN Business Advisory Council untuk mempromosikan tindakan yang berkesan bagi kesemua matlamat SDGs. Ke arah itu, Negara Brunei Darussalam menyambut baik dialog terbuka yang diadakan selepas sesi tertutup.

Dialog dimulakan dengan Ucapan Pembukaan oleh Pengerusi Bersama, Yang Mulia Suharo Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Turut hadir ialah menteri-menteri dan pegawai-pegawai kanan dari Negara-Negara Anggota ASEAN. Dialog terbuka juga diadakan di mana para pakar dan pihak berkepentingan yang berkaitan berkongsi pandangan mengenai topik berkenaan. Other News
  

dpmm_130921.jpg

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan menerima mengadap secara berasingan Ketua-ketua Perwakilan Asing yang akan menamatkan perkhidmatan. 

Majlis berlangsung di Qashr Al-Meezaan.  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah mula-mula berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Christopher B. Montero.

Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 18 September 2019. 

Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Wanthanee Viputwongsakul. 

Puan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 4 Februari 2019.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  

hm_110921.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang ini berkenan menerima mengadap secara berasingan Ketua-ketua Perwakilan Asing yang akan menamatkan perkhidmatan. 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Christopher B. Montero. 

Tuan Yang Terutama menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 18 September 2019. 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Wanthanee Viputwongsakul. 

Puan Yang Terutama menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 4 Februari 2019. 

Majlis mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

hm_100921.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyatakan bahawa 18 tahun semenjak diperkenalkan, Ekspo China - ASEAN (CAEXPO) terus menjadi platform penting untuk mempromosi perdagangan, pelaburan, pelancongan dan mengukuhkan hubungan ekonomi antara ASEAN dan China. 

Dalam hubungan itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yakin dengan acara-acara seperti ini, akan dapat terus menjadikan China sebuah destinasi yang menarik bagi pengeksportan produk-produk ASEAN dan membantu meningkatkan hubungan perdagangan dan mengekalkan posisi China sebagai rakan dagang nombor satu ASEAN. 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia selaku Pengerusi ASEAN bagi tahun 2021, bertitah demikian semasa menyampaikan titah khas menerusi video rakaman semasa Majlis Pembukaan 18th CAEXPO di Nanning, Republik Rakyat China. 

Terdahulu, baginda bertitah menyatakan bahawa tahun ini merupakan tonggak sejarah hubungan dengan Republik Rakyat China bagi menandakan ulang tahun ke-30 hubungan dialog ASEAN-China, dan juga ulang tahun ke-30 jalinan hubungan diplomatik antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. 

Meskipun pandemik COVID-19 masih berterusan dan memberikan kesan kepada aktiviti perekonomian di seluruh dunia, jelas baginda, ASEAN dan China mencatatkan peningkatan jumlah perdagangan barang dagangan pada tahun 2020, mempertahankan kedudukan China sebagai rakan dagang nombor satu ASEAN. 

Penekanan pertalian ekonomi dan perniagaan yang kukuh, titah baginda, mempamerkan hubungan lama antara ASEAN dan China. 

Menurut titah baginda, BRI (Belt and Road Initiative) adalah pelan yang signifikan bagi meningkatkan hubungan serantau untuk menyatupadukan negara-negara. 

"BRI dapat memberikan peluang bagi negara-negara untuk bekerjasama di pelbagai bidang dan menerusi platform sub-serantau seperti BIMP-EAGA, akan dapat menyumbang kepada revitalisasi ekonomi negara secara inklusif," titah baginda. 

Pemimpin-pemimpin dari Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Islam Pakistan juga menyampaikan ucapan menerusi video rakaman semasa Majlis Pembukaan 18th CAEXPO di Nanning. 

CAEXPO yang Ke-18 tahun ini diadakan dari 10 hingga 13 September 2021 dengan membawa tema 'Advancing Quality Belt and Road Initiative (BRI) Cooperation, Promoting Sustainable Development'. 

CAEXPO telah mewujudkan platform pertukaran yang cekap dan pragmatik bagi China dan negara-negara ASEAN untuk bekerjasama di dalam beberapa bidang tertentu yang berdasarkan kepada keutamaan pembangunan yang strategik menerusi persidangan dan forum peringkat tinggi.

Sepanjang 17 tahun yang lalu, lebih daripada 200 forum dan persidangan peringkat tinggi telah diadakan secara sampingan, membincangkan pelbagai bidang penting dalam strategi pembangunan China dan negara-negara ASEAN.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

hm_020921.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Sosialis Viet Nam, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc dan Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam, Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh dan juga kerajaan serta rakyat Republik Sosialis Viet Nam sempena Ulang Tahun Hari Kebangsaan Republik Sosialis Viet Nam yang Ke-76 Tahun.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

hm_310821.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, Yang Di-Pertuan Agong Malaysia Yang Ke-XVI dan Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob serta kerajaan dan rakyat Malaysia bersempena dengan Ulang Tahun Hari Kemerdekaan Malaysia Kali Ke-64.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

hm_230821.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berkenan merasmikan pembukaan Perhimpunan Agung Antara Parlimen ASEAN (AIPA) Ke-42 yang dihoskan oleh Majlis Mesyuarat Negara Brunei Darussalam. Pembukaan rasmi tersebut berlangsung secara maya melalui persidangan video.

Semasa pembukaan rasmi tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan titah yang antara lainnya mengetengahkan kerjasama erat AIPA dan ASEAN ke arah membina komuniti serantau yang lebih bersepadu dan berjaya.

Sesuai dengan tema Pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 iaitu “We Care, We Prepare, We Prosper”, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah bahawa ASEAN telah terus memberikan tindak balas yang pantas dalam memeduli rakyatnya, dan mempersiapkan masyarakatnya ke arah kemajuan.

Baginda seterusnya bertitah, tema Perhimpunan Agung AIPA ke-42 iaitu "Forging Parliamentary Cooperation in Digital lnclusion towards ASEAN Community 2025" menekankan komitmen AIPA dalam membina ASEAN sebagai peneraju dalam komuniti digital dan blok ekonomi. Melalui AIPA juga, penyelarasan peraturan, pensejajaran dasar dan perundangan yang sesuai di seluruh ASEAN akan dapat dipromosikan.

Justeru itu, Baginda menegaskan agar para anggota parlimen untuk terus menegakkan AIPA sebagai organisasi dan landasan utama bagi meningkatkan kerjasama dalam pelbagai hala, serta untuk meningkatkan kefahaman dan memperluaskan kerjasama dengan negara-negara Pemerhati AIPA ke arah memastikan komuniti yang aman, harmoni dan sejahtera di rantau masing-masing.

Baginda juga bertitah supaya AIPA dan ASEAN, dalam masa yang sukar ini, untuk terus menangani isu-isu yang menjadi kepentingan bersama serta cabaran-cabaran serantau dan global.

Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_210821.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob di atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9.

Di dalam perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menyatakan bahawa jalinan persahabatan yang telah sekian lama terjalin di antara Negara Brunei Darussalam dan Malaysia terus berkembang maju melalui hubungan kerjasama dua hala di pelbagai bidang berkepentingan. 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya mengalu-alukan peluang untuk bekerjasama rapat dengan Yang Amat Berhormat Dato’ Sri dalam meningkatkan lagi hubungan bermakna ini demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bersama. 

Dalam kesempatan ini, Kebawah DYMM dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam mengalu-alukan kunjungan Yang Amat Berhormat dan Yang Amat Berbahagia Datin Sri Muhaini binti Zainal Abidin ke Negara Brunei Darussalam di masa terdekat yang bersesuaian.

Pada mengakhiri perutusan tersebut, baginda berdua berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala semoga Yang Amat Berhormat dan Yang Amat Berbahagia Datin Sri Muhaini serta keluarga akan sentiasa berada dalam keadaan sihat wal’afiat dan di bawah perlindungan-Nya jua.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

hm_170821.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Indonesia, Tuan Yang Terutama Dato Laila Utama Joko Widodo, Kerajaan dan rakyat Republik Indonesia bersempena dengan Hari Kemerdekaan Ke-76 Tahun Republik Indonesia.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
Other News
  
Other News
  
Other News
  

hm_090821.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Singapura, Puan Yang Terutama Madam Halimah Yacob dan Perdana Menteri Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong serta kerajaan dan rakyat Republik Singapura bersempena dengan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Republik Singapura Yang Ke-56 Tahun.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
Other News
  
Other News
  

hm_080821.jpg

Tahun 2021 menandakan 54 tahun sejak penubuhan ASEAN dan dalam memperingati Hari ASEAN memberikan kita peluang untuk merenungkan kembali kejayaan persatuan dan memikirkan bagaimana cara terbaik bagi mewujudkan sebuah politik yang padu, ekonomi bersepadu, tanggungjawab sosial dan Komuniti ASEAN yang berorientasi kepada rakyat dan berpusatkan rakyat.  

Sesungguhnya, ini merupakan kesempatan yang istimewa bagi Negara Brunei Darussalam (NBD), sebagaimana NBD diberikan penghormatan untuk mempengerusikan ASEAN pada tahun ini dengan membawakan tema ‘We Care, We Prepare, We Prosper’ yang memfokuskan kepada pengurangan kesan pandemik COVID-19 sambil memastikan Komuniti ASEAN terus bergerak maju.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menyatakan perkara tersebut dalam Titah Perutusan  baginda sempena Hari ASEAN.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya bertitah bahawa walaupun dengan wabak pandemik terus memberikan kesan menjejaskan di rantau ini, namun ASEAN terus bekerjasama dengan erat bersama negara-negara anggota dan rakan luar bagi memajukan pemulihan di rantau ini dengan menjaga rakyat dan penduduknya termasuk untuk mendapatkan vaksin, membolehkan semula perjalanan yang selamat dan memulakan semula kegiatan ekonomi melalui kaedah inovatif.

Ketika masa yang mencabar ini, tegas baginda lagi, adalah penting bagi ASEAN Centrality dan perpaduan didukung di mana akan menghulurkan kepentingan semua negara-negara anggota ASEAN dan juga rakyatnya supaya tidak ada yang tertinggal.

Hanya melalui kerjasama dan koordinasi yang erat, ASEAN akan dapat menyelesaikan masalahnya, mengatasi cabaran, berjaya sebagai sebuah keluarga serta memelihara dan membangun kemajuan ekonomi dan kemajuan teknologi yang telah dicapai sepanjang tahun, tambah baginda lagi.

Memandang ke masa depan, titah baginda, ASEAN akan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi cabaran masa yang datang melalui usaha kolektif dan koordinasi dengan kesemua rakan kita di rantau ini untuk membangun daya tahan dan menjaga kesejahteraan serta kehidupan penduduk dan rakyatnya.

Pada mengakhiri titah perutusan, baginda mengucapkan selamat Hari ASEAN dan melahirkan harapan berterusan untuk masa depan yang cerah bagi ASEAN dan rakyatnya.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_070821.jpg

Golongan belia memainkan peranan yang amat penting dalam memacu kemajuan pembangunan negara ke arah kejayaan Wawasan Brunei 2035.

Belia masa depan itu ialah belia yang holistik, bukan sahaja cemerlang dalam pendidikan, sahsiah dan kerohanian; tetapi juga belia yang berkemahiran, inovatif dan kreatif sejajar dengan kepesatan kemajuan pelbagai bidang. 

Sehubungan itu, Majlis Sambutan Hari Belia Kebangsaan (HBK) Ke-16, Tahun 2021 diadakan bagi mengiktiraf kepentingan para belia dalam memperkasakan kemajuan negara pada masa hadapan.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Sambutan HBK Ke-16 yang berlangsung di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC), di sini.

Berangkat sama, paduka-paduka anakanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik serta kerabat diraja yang lain.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan kerabat diraja yang lain dijunjung oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan HBK Ke-16, Tahun 2021 dan Timbalan Menteri Tenaga, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Matsatejo bin Sokiaw selaku Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan HBK Ke-16, Tahun 2021.

Atur cara majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat yang dipimpin oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Majlis diikuti dengan sembah alu-aluan oleh Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Sejurus selepas itu, Kebawah DYMM berkenan mengurniakan titah.

Pada majlis tersebut, Ikrar Belia dibacakan oleh barisan kumpulan-kumpulan belia terdiri daripada 50 orang belia yang terlibat dalam kesukarelawanan dan mempunyai pencapaian dalam pelbagai bidang.

Ikrar Belia tersebut diketuai oleh Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Awang Muhammad Yusof bin Haji Abdul Majid, diiringi oleh Awang Haji Abdul Mateen Bolkini bin Haji Ahmad dan Dayang Nurhani Basirah binti Haji Chipli.

Atur cara diteruskan dengan tayangan video yang mempamerkan kecemerlangan belia dalam berkhidmat, di samping menyaksikan kejayaan besar golongan berkenaan kepada usaha gigih dan sepadu dalam pembangunan negara menerusi pelbagai bidang serta mampu mengadaptasi cabaran teknologi digital di era ledakan maklumat seperti perekonomian digital dalam suasana norma baharu pandemik COVID-19 berlandaskan Dasar Belia Negara dan Strategi ke Wawasan Brunei 2035.

Majlis turut diserikan dengan persembahan khas belia oleh kumpulan koir B’Sharp yang ditubuhkan oleh seramai 16 mahasiswa/i Universiti Brunei Darussalam (UBD).

Acara kemuncak sambutan ialah penyampaian Anugerah HBK Tahun 2020 dan Tahun 2021 dalam empat kategori, iaitu Anugerah Belia Cemerlang; Anugerah Belia Berkhidmat; Anugerah Pemimpin Muda Belia; dan Anugerah Projek Cemerlang Untuk Belia yang disempurnakan oleh Kebawah DYMM.

Anugerah Belia Cemerlang diberikan kepada belia yang berjaya dalam bidang masing-masing yang pada utamanya mengharumkan nama negara, iaitu kepada Awang Mohd. Adi Salihin bin Roslan dari Persatuan Wushu Negara Brunei Darussalam menerima Anugerah Belia Cemerlang bagi Tahun 2020, manakala Dayang Chong Chin Yee dari Memori BN Ent/Startup Brunei menerima Anugerah Belia Cemerlang bagi Tahun 2021.

Sementara itu, Anugerah Belia Berkhidmat diberikan kepada belia yang banyak menyumbang kepada khidmat sukarela kepada negara atau orang lain, iaitu kepada Awang Haji Abdul Mateen Bolkini bin Haji Ahmad dari Tambang.BN / Belia Masjid Hassanal Bolkiah / Leadership and Strategic Planning, Guild of Graduate UBD / Kumpulan Strategik Belia (DBNS) / Young Professionals Network; dan Awang Muhd. Syahmi bin Halimshah dari Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam masing-masing menerima Anugerah Belia Berkhidmat bagi Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Anugerah Pemimpin Belia pula diberikan kepada pemimpin muda belia yang cemerlang menggembleng orang-orang bawahan kepada kebaikan. Pemenang bagi anugerah tersebut, iaitu Awang Haji Mohammad Loqman Al Hakim bin Haji Hamdan dari Al-Huffaz Management bagi Tahun 2020 dan Dayang Kwan Pei Yun (Joanna) dari Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri bagi Tahun 2021.

Anugerah Projek Cemerlang Untuk Belia adalah khusus bagi projek yang banyak memanfaatkan belia yang diberikan kepada Dayang Noorhafizah binti Haji Rashid dari Big BWN Project dan Dayang Siti Kailene binti Mohd. Jazlan Kashfi dari HIV Awareness Programme for Peers and Youth (H.A.P.P.Y) yang masing-masing menerima anugerah tersebut bagi Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Para penerima Anugerah Belia Cemerlang, Anugerah Belia Berkhidmat dan Anugerah Pemimpin Muda Belia menerima sebuah trofi, kain tenunan, sijil penghargaan dan wang tunai berjumlah BND3,000 bagi perkembangan dan pembangunan projek.

Manakala Anugerah Projek Cemerlang Untuk Belia menerima sebuah trofi, sijil penghargaan dan ‘grant’ galakan (C-Grant) bagi perkembangan dan pembangunan projek sebanyak BN3,500.

Kebawah DYMM berserta kerabat diraja kemudian berkenan dijunjung berangkat ke Pameran Hari Belia di kawasan Concourse, ICC.

Semasa pameran tersebut, Kebawah DYMM berkenan melancarkan Aplikasi Sukarelawan yang dinamakan 'Mengalinga'.

Kebawah DYMM seterusnya berkenan dijunjung bagi menandatangani Lembaran Kenangan dan berkenan menerima pesambah daripada Jawatankuasa Tertinggi Sambutan HBK Ke-16, Tahun 2021.

Sejurus selesai Majlis Santap dan sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM berkenan dijunjung bagi sesi bergambar ramai bersama Jawatankuasa Tertinggi Sambutan HBK Ke-16, Tahun 2021.

Sambutan HBK Ke-16 masih mengekalkan tema 'Belia Siaga Masa Depan' selama tiga tahun berturut-turut, iaitu dari tahun 2019.

Ini adalah selaras dengan hasrat murni Kebawah DYMM untuk melihat belia Brunei siap siaga untuk menghadapi cabaran masa hadapan, khususnya dalam konteks Revolusi Industri Keempat dan dalam keadaan norma baharu yang banyak menjanjikan perubahan dan peluang.

Di samping itu, ia juga relevan dengan pembarigaan Dasar Belia Negara dan Strategi (DBNS) yang sedang giat dilaksanakan pada masa ini.

Konsep Sambutan HBK tahun ini memfokuskan kepada teknologi digital, kesukarelawanan, keusahawanan dan kepimpinan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
hm_050821.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Seyed Ebrahim Raisi, berikutan dengan pelantikannya sebagai Presiden Republik Islam Iran yang baharu, baru-baru ini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

dpmm_040821.jpg

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman berkenan berangkat menyaksikan Kejohanan Terbuka Badminton Aewon 2021 bersempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-75 bagi Tahun 2021, yang berlangsung di Dewan Pusat Belia, di ibu negara.

Berangkat menyertai kejohanan tersebut, anakanda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda ‘Abdul Muntaqim.

Juga berangkat menyaksikan kejohanan tersebut, anakanda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah berserta kerabat diraja yang lain.

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin; Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Heng Aik Yeow; Setiausaha Tetap (Pentadbiran, Kewangan dan Estet), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud; dan Yang Dipertua Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei Darussalam, Pengiran Haji Hamzah bin Pengiran Haji Mohammad serta Ahli-ahli Jawatankuasa kejohanan berkenaan.

Pada perlawanan pusingan suku akhir, YTM Pengiran Muda ‘Abdul Muntaqim menentang Md. Mirza Afif Syahmi dalam Kategori Perseorangan Lelaki (Bawah 14 Tahun).

Kejohanan anjuran Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei Darussalam dengan kerjasama Aewon Brunei itu menerima seramai 244 penyertaan dan disertai seramai 374 orang pemain.

Sebanyak lapan kategori dipertandingkan pada kejohanan kali ini, iaitu Kategori Beregu Lelaki Terbuka 'A'; Beregu Lelaki Terbuka 'B'; Beregu Veteran Lelaki Terbuka; Beregu Campuran Terbuka; Perseorangan Lelaki Terbuka; Beregu Wanita Terbuka; Beregu Lelaki (Bawah 14 Tahun); dan Perseorangan Lelaki (Bawah 14 Tahun).

Kejohanan tersebut turut disokong oleh KKBS dan Jabatan Daerah Brunei dan Muara juga Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

hm_0408211.jpg

Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) tetap terus berusaha menggariskan komitmennya yang berterusan sebagai tonggak pertahanan dan keselamatan negara dengan memastikan persekitaran yang aman dan damai melalui pertahanan secara holistik serta sekuriti yang jitu.

Dengan merafakkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, para pegawai Veteran ABDB tengah hari tadi menganjurkan Majlis Santap Tengah Hari Bersama Pegawai-pegawai Veteran ABDB.

Majlis adalah bersempena meraikan Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-75 Tahun, bertempat di Royal Berkshire Hall, Royal Brunei Polo and Riding Club, di sini. 

Berangkat ke majlis tersebut, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja Mejar Jeneral (B) Pengiran Haji Ibnu Basit bin Pengiran Datu Penghulu Pengiran Haji Apong; Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Awang Haji Mohammad bin Haji Daud; dan Mejar Jeneral (B) Pengiran Dato Paduka Seri Haji Abidin bin Pengiran Ahmad selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Majlis.

Majlis diteruskan dengan Doa Kesyukuran yang dibacakan oleh Laksamana Pertama (B) Dato Seri Pahlawan Haji Othman bin Haji Suhaili @ Suhaily.

Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja Mejar Jeneral (B) Pengiran Haji Ibnu Basit dalam sembah alu-aluannya menyembahkan, para Pegawai Veteran ABDB melahirkan rasa syukur dan gembira akan perkembangan dan pencapaian ABDB yang menjadi benteng utama kepada pertahanan dan keselamatan negara yang sangat dihormati dan disegani di rantau ini mahupun di mata dunia.

Pencapaian ini sembah Yang Amat Mulia lagi, adalah juga daripada berkat bimbingan serta kepimpinan bijaksana dan kewibawaan Kebawah DYMM dan terus mendoakan semoga ABDB akan sentiasa beroleh kejayaan dan terus berkembang maju pada masa-masa akan datang.

Selain itu sembah Yang Amat Mulia, majlis santap ini juga antara lain untuk menzahirkan rasa syukur dan penghargaan atas kebajikan yang dikurniakan serta menzahirkan rasa taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja yang juga Pemerintah Tertinggi ABDB. 

Sejurus selesai majlis santap dan sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM dijunjung bagi sesi bergambar ramai bersama pegawai-pegawai bersara ABDB yang berusia 75 tahun ke atas.

Antara yang hadir pada majlis tersebut, Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof; dan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_040821.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Perdana Menteri United Kingdom, Tuan Yang Terutama The Rt. Hon. Boris Johnson bersempena dengan pelantikan United Kingdom sebagai Rakan Dialog ASEAN.

Dalam perutusan tersebut, sebagai Pengerusi ASEAN, baginda berharap pelantikan berkenaan akan meningkatkan kerjasama di antara Negara Brunei Darussalam dan United Kingdom dalam usaha kedua-dua buah negara membina ASEAN-United Kingdom ‘partnership’ yang strategik dan kukuh.

Pada mengakhiri titah perutusan berkenaan, baginda menyampaikan salam sejahtera dan berharap semoga Tuan Yang Terutama akan berada dalam kesihatan dan kebahagiaan yang berpanjangan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_0308212.jpg

Negara Brunei Darussalam sangat bertuah dan amat menyanjung tinggi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku Raja Mahkota Negara yang unggul dan gemilang dikenali di mata dunia.

Segenap lapisan rakyat dan penduduk di Daerah Belait sejak awal pagi lagi sudah membanjiri Padang Bandaran, Jalan Sultan, Kuala Belait bagi menanti keberangkatan tiba raja yang dikasihi bagi Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat dan Penduduk di Daerah Belait sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-75 bagi Tahun 2021.

Daerah Belait merupakan daerah yang terakhir bagi Majlis Ramah Mesra berkenaan, di mana keberangkatan baginda bersama kerabat diraja yang lain sentiasa dinanti-nantikan oleh sekalian rakyat dan penduduk di daerah ini, malah menjadi ristaan sepanjang zaman.

Ratusan pelajar sekolah-sekolah rendah dan menengah beratur di sepanjang laluan baginda dan kerabat diraja yang lain menuju Padang Bandaran mengibarkan bendera-bendera kecil Negara Brunei Darussalam, juga diiringi dengan pukulan hadrah bagi mengalu-alukan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia bercemar duli bersama kerabat diraja yang lain.

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM bercemar duli berserta kerabat diraja yang lain dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong selaku Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah DYMM Yang Ke-75.

Berangkat sama, paduka anakanda Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berserta kerabat diraja yang lain.

Sejurus keberangkatan tiba, Lagu Kebangsaan 'Allah Peliharakan Sultan' dikumandangkan, diiringi oleh Pasukan Pancaragam Polis Diraja Brunei.

Majlis diteruskan dengan Persembahan Khas bertemakan 'Raja Mahkota Negara', melibatkan seramai 450 peserta, terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah kerajaan juga swasta di Daerah Belait.

Seterusnya, baginda dijunjung berangkat bercemar duli berserta kerabat diraja yang lain bagi Majlis Ramah Mesra bersama peserta-peserta persembahan, para Petugas Barisan Hadapan (Frontliner) COVID-19, warga emas, Mukim Kuala Belait, Mukim Seria, Mukim Liang, Mukim Bukit Sawat, Mukim Labi, Mukim Sukang dan Mukim Melilas, Institusi Pendidikan, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) dan British Garisson, badan-badan bukan kerajaan, Brunei Shell Peroleum (BSP), Brunei Liquefied Natural Gas (BLNG), Brunei Gas Carrier (BGC), Brunei Methanol Company (BMC), Brunei Fertilizers Industries (BFI) dan Syarikat-syarikat Swasta.

Pada Majlis Ramah Mesra itu, Kebawah DYMM juga berkenan menerima beberapa pesambah yang disembahkan khas sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan baginda Yang Ke-75 Tahun.

Baginda berserta kerabat diraja yang lain kemudian dijunjung berangkat ke Dewan Santap, Jalan Maulana bagi Majlis Santap, didahului dengan acara memotong Kek Hari Keputeraan, yang disembahkan khas sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan baginda Yang Ke-75 Tahun.

Sejurus sebelum berangkat meninggalkan Majlis Santap, bacaan Doa Selamat dipimpin oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Belait, Awang Mohammad Shah bin Haji Taip.

Dengan adanya keberangkatan Kebawah DYMM bercemar duli bersama kerabat diraja yang lain bagi Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat dan Penduduk di Daerah Belait sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan baginda Yang Ke-75 bagi Tahun 2021 melambangkan keprihatinan dan pemedulian baginda terhadap rakyat juga penduduk di daerah tersebut.

Bukan itu sahaja, ia juga mencerminkan keakraban di antara raja dan rakyat di daerah tersebut, dalam sama-sama menjalinkan hubungan yang erat, mesra dan harmoni, yang tetap akan dikenang sampai bila-bila.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_0308211.jpg

Kewibawaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam mentadbir Negara Brunei Darussalam melahirkan rakyat yang cemerlang, dinamik, sentiasa bersemangat, terus dedikasi dan proaktif ke arah mencapai matlamat Wawasan Brunei 2035.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam merupakan seorang pemimpin negara yang sering berpaksikan falsafah Melayu Islam Beraja dalam setiap aspek pentadbiran negara dan sosiobudaya bangsa ke arah kegemilangan dengan bersendikan kepada ajaran agama Islam menurut Ahli Sunnah Waljamaah.

Perkara tersebut dizahirkan dalam Persembahan Khas yang bertemakan ‘Raja Mahkota Negara’ semasa keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Maha ke Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat dan Penduduk di Daerah Belait di Padang Bandaran, Jalan Sultan, Kuala Belait.

Penglibatan persembahan pentas tersebut disertai oleh seramai 450 orang peserta terdiri daripada para pelajar sekolah rendah dan menengah. 

Manakala format persembahan pentas mempamerkan tiga segmen dengan berdurasi selama 12 minit.

Segmen pertama merupakan pembuka acara dengan alunan lagu asli Brunei, iaitu ‘Tipa’ bagi menyambut keberangkatan baginda dan kerabat diraja. Ia merupakan persembahan gerak laku dengan formasi yang dibentuk sebagai lambang kasih rakyat dan penduduk di Daerah Belait dalam menyambut keberangkatan ‘Raja Mahkota Negara’ yang dicintai.

Dalam segmen kedua pula mengetengahkan persembahan gerak laku cerdas dalam tarian kontemporari yang melambangkan keceriaan dan kegembiraan rakyat terhadap kepimpinan dan pemerintahan baginda yang adil dan bijaksana selaku ‘Raja Mahkota Negara’.

Persembahan gerak laku tersebut memperlihatkan formasi yang melambangkan adanya tujuh puak Brunei yang sering bersatu di bawah pimpinan Raja Mahkota yang berdaulat dan bijaksana dalam memeduli setiap keperluan rakyat baginda.

Sementara itu, segmen ketiga pula mempamerkan satu konsep persembahan yang menggambarkan generasi belia Daerah Belait yang dinamik, sentiasa bersemangat dalam memeriahkan Hari Keputeraan ‘Raja Mahkota Negara’ yang disanjung dan sangat dikasihi dan disayangi oleh sekalian lapisan rakyat baginda.

Persembahan tersebut menunjukkan perpaduan rakyat dan penduduk dalam mendukung wawasan raja, taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada baginda dan negara serta yakin terhadap ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam.

Rakyat dan penduduk juga bersatu dalam mengekalkan keharmonian sosial, hidup aman damai, selamat dan sejahtera dengan mengamalkan tradisi berbaik-baik dalam kalangan rakyat dan penduduk di peringkat negara, serantau dan antarabangsa.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

dpmm_010821.jpg

DPMM FC kekal di kedudukan pertama bagi siri perlawanan Liga Super Brunei 2021 setelah menang selesa ke atas pasukan Kasuka FC dengan keputusan jaringan 2 - 0 yang berlangsung di Jerudong Park Mini Stadium, di sini.

Berkenan berangkat menyaksikan perlawanan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman.

Berangkat sama menyaksikan perlawanan tersebut, paduka adinda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik.

Turut berangkat, anakanda-anakanda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda ‘Abdul Muntaqim dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah serta kerabat diraja yang lain.

Pada separuh masa pertama perlawanan, Hanif Farhan berjaya membuka tirai jaringan dengan menggegarkan pintu gawang Kasuka FC seawal minit ke-15 untuk mendahului 1 - 0.

DPMM FC mengawal permainan dengan bijak seterusnya berjaya menjaringkan gol kedua melalui sepakan penalti yang disempurnakan dengan baik oleh Andrei Varankou.

Ketika perlawanan memasuki separuh masa kedua, asakan demi asakan dibuat oleh Kasuka FC bagi menembusi kubu pertahanan DPMM FC namun gagal berikutan pertahanan DPMM FC yang gah dan kuat.

Kedudukan jaringan 2 - 0 tersebut terus kekal sehingga wisel ditiupkan oleh pengadil perlawanan dan memberikan kemenangan mutlak buat DPMM FC dan membolehkan DPMM FC membawa pulang 3 mata penuh dari perlawanan tersebut.

Sementara itu, pada perlawanan Liga Super Brunei 2021 yang berlangsung berasingan malam tadi, menyaksikan Indera FC menang selesa dengan kiraan 5 - 0 menentang IKLS-MB5 dan Wijaya FC tewas kepada Kota Ranger FC dengan jaringan 2 - 0.

Manakala pada sebelah petang, menyaksikan Setia Perdana tewas kepada BSRC FC dengan jaringan 1-3, KB FC menang ke atas Rimba Star FC 2-1, MS ABDB menang tipis 2-1 menentang Jerudong FC dan Panchor Murai FC terikat 1-1 dengan Bakes FC.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

hm_010821.jpg

Segenap lapisan rakyat dan penduduk di Daerah Brunei dan Muara sejak awal pagi lagi membanjiri seluruh bahagian Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien yang menantikan keberangkatan tiba raja yang dikasihi untuk Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat dan Penduduk Daerah Brunei dan Muara sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-75 bagi Tahun 2021, di ibu negara.

Ratusan murid sekolah rendah dan menengah beratur di sepanjang tepi jalan raya menuju ke taman berkenaan sambil mengibarkan bendera-bendera kecil Negara Brunei Darussalam bagi mengalu-alukan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Berangkat sama, paduka-paduka anakanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen dan ahli kerabat diraja yang lain.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia berserta kerabat diraja yang lain dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong selaku Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah DYMM Ke-75; Pegawai Daerah Brunei dan Muara, Awang Misle bin Haji Abdul Karim; serta Ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi Sambutan.

Sejurus keberangkatan tiba, Lagu Kebangsaan 'Allah Peliharakan Sultan' dikumandangkan, diikuti dengan Persembahan Khas yang bertemakan ‘Raja Tersohor Kegemilangan Rakyat’.

Format persembahan mempamerkan empat segmen yang melibatkan 200 peserta terdiri daripada para belia, para pelajar sekolah kerajaan dan swasta, sekolah rendah hingga ke peringkat menengah serta penyertaan daripada agensi kerajaan dan swasta.

Kemuncak persembahan menggambarkan junjung kasih rakyat atas pemerintahan Kebawah DYMM dan laungan 'Daulat Kebawah Duli Tuan Patik' dilaungkan oleh penyanyi-penyanyi tempatan dan semua yang terlibat dalam Persembahan Khas tersebut.

Sebelum berkenan berangkat menemui rakyat dan penduduk Daerah Brunei dan Muara bagi Majlis Ramah Mesra tersebut, Kebawah DYMM berkenan bergambar ramai dan beramah mesra bersama para peserta persembahan.

Baginda kemudian berkenan berangkat bercemar duli beramah mesra bersama Ahli-ahli Jawatankuasa Tadbir Tertinggi, Jawatankuasa Perayaan, agensi-agensi kerajaan dan swasta, Majlis Perundingan Mukim, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan serta rakyat dan penduduk Daerah Brunei dan Muara.

Berangkat mengiringi Kebawah DYMM, paduka-paduka anakanda dan adinda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; dan ahli kerabat diraja yang lain.

Pada Majlis Ramah Mesra tersebut, Kebawah DYMM juga berkenan menyaksikan sebanyak 53 petak pameran yang disertai oleh agensi-agensi kerajaan dan swasta, Majlis Perundingan Mukim, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dan menerima beberapa pesambah yang disembahkan khas sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah DYMM Ke-75.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM berserta ahli kerabat diraja yang lain dijunjung bagi Majlis Santap di Dewan Persantapan Lapau, yang didahului dengan bacaan Doa Selamat yang dipimpin oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Daerah Brunei dan Muara, Awang Haji Sharin bin Haji Kadih.

Kebawah DYMM juga berkenan memotong Kek Ulang Tahun Hari Keputeraan Baginda Ke-75 Tahun. 

Keberangkatan Kebawah DYMM itu mencerminkan kasih sayang baginda kepada rakyat dan penduduk di negara ini yang sememangnya menantikan peluang untuk bersua muka dan beramah mesra bersama raja terbilang, tersohor dan berwawasan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_0108211.jpg

Detik bersejarah dan momen yang indah tercipta khususnya di Taman Haji Sir Omar 'Ali Saifuddien apabila sekali lagi menyaksikan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berserta paduka-paduka anakanda dan adinda baginda berkenan berangkat pada Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat dan Penduduk Daerah Brunei dan Muara, hari ini, di sini.

Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat dan Penduduk di Daerah Brunei dan Muara bersempena dengan Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-75 ini dapat diadakan dan disemarakkan pada tahun ini dengan melibatkan seramai 200 peserta bagi acara persembahan sekali gus memeriahkan lagi majlis tersebut.

Penglibatan persembahan pentas tersebut termasuk 60 penari belia, 21 penari kanak-kanak, 20 pemuzik belia dan empat pemuzik veteran, 30 penyanyi koir belia, 10 orang Akapella manakala bicara berirama melibatkan 20 murid sekolah rendah dan 30 koir pelajar peringkat menengah serta tujuh penyanyi. Format persembahan pentas mempamerkan empat segmen dengan berdurasi selama 10 minit.

Tema Persembahan Khas kali ini berkisarkan mengenai kedaulatan serta kewibawaan raja dalam membangun bangsa dan negara bagi mencapai Wawasan Brunei 2035.

Dengan bertulang belakangkan seluruh rakyat dan penduduk di Negara Brunei Darussalam yang terdiri daripada golongan tunas, remaja, belia, dewasa dan warga emas sebagai ejen utama pemacu pembangunan dalam segenap bidang demi kemajuan serta kegemilangan rakyat serta negara dengan berpaksikan konsep Melayu Islam Beraja sebagai calak kebruneian.

Segmen yang pertama membawakan tajuk ‘Menjunjung Kasih’ menggambarkan belia-belia yang berwawasan dalam memeriahkan suasana Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah DYMM Ke-75. Persembahan nyanyian dan tarian dalam Irama Zapin yang diciptakan khas untuk ke hadapan majlis Kebawah DYMM.

Dalam segmen kedua pula mengetengahkan ‘Kegemilangan Raja’ yang menggambarkan ‘Kedaulatan Raja’ yang telah mampu mewujudkan kesejahteraan, keamanan dan kebahagiaan dalam kalangan seluruh rakyat dan penduduk di negara ini.

Melalui karisma, kedaulatan serta kewibawaan seorang pemimpin sejati telah mewujudkan semangat yang tinggi khususnya dalam kalangan rakyat serta penduduk sehingga mampu memperlihatkan serta mempamerkan kejayaan mereka anak bangsa yang sama-sama berjuang menegakkan negara ke arah puncak kegemilangan. Persembahan segmen ini melibatkan seramai 40 peserta belia dari kumpulan koir dan kumpulan Akapella yang menyanyikan lagu ciptaan khas.

‘Raja Berkarisma’ antara yang ditonjolkan dalam segmen ketiga dengan gabungan pemuzik veteran, penyanyi belia dan penyanyi kanak-kanak mempersembahkan nyanyian yang dicipta khas sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah DYMM pada tahun ini.

Sementara persembahan terakhir mengetengahkan tema iaitu ‘Raja Tersohor Kegemilangan Rakyat’. Dengan menampilkan bicara berirama berkumpulan dari sekolah rendah seramai 20 orang yang menggambarkan junjung kasih rakyat atas pemerintahan baginda.

Dan juga persembahan gabungan penyanyi-penyanyi lama yang pernah mengharumkan nama negara pada suatu masa dahulu dan bersama penyanyi belia masa kini serta membabitkan kumpulan koir dan Akapella.

Gabungan bagi keseluruhan peserta untuk menyanyi beramai-ramai, irama lagu berentak keislaman yang diciptakan khas untuk sambutan tersebut yang juga dinyanyikan oleh penyanyi undangan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_310721.jpg

Sukan polo bukanlah sukan yang baharu di Negara Brunei Darussalam (NBD), malah sukan ini mencipta sejarahnya sekitar tahun 1970.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam meminati sukan ini daripada ayahanda baginda Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien ibni Al-Marhum Sultan Muhammad Jamalul Alam.

Bukan itu sahaja, sukan tersebut turut diminati oleh paduka-paduka anakanda dan adinda baginda dan menjadikan sukan ini sebagai satu hobi juga aktiviti yang menyihatkan.

Sehubungan itu, Persatuan Polo Diraja Brunei buat julung kalinya menganjurkan Acara Riadah Berkuda sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-75 bagi Tahun 2021.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengepalai Acara Riadah Berkuda tersebut, yang bermula di Jerudong Park Polo and Riding Club, Jerudong dan berakhir di The Empire Brunei.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Padang No. 1, Jerudong Park Polo and Riding Club, dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja Mejar Jeneral (B) Pengiran Haji Ibnu Basit bin Pengiran Datu Penghulu Pengiran Haji Apong selaku Pengerusi Persatuan Polo Diraja Brunei.

Berangkat sama ialah paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri 'Azemah Ni'matul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah juga kerabat diraja yang lain.

Sejurus keberangkatan tiba, Kebawah DYMM kemudian disembahkenalkan kepada para pemain Polo Veteran sebelum Acara Riadah Berkuda bermula.

Turut berangkat menyertai acara riadah berkuda tersebut paduka-paduka anakanda Kebawah DYMM, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri 'Azemah Ni'matul Bolkiah; YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah serta kerabat diraja yang lain.

Sementara pemain Polo Veteran pula disertai oleh Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja Mejar Jeneral (B) Pengiran Haji Ibnu Basit bin Pengiran Datu Penghulu Pengiran Haji Apong; Yang Amat Mulia Pengiran Putera Negara Pengiran Haji Umar bin Pengiran Datu Penghulu Pengiran Haji Apong; Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Awang Haji Mohammad bin Haji Daud; Yang Dimuliakan Pehin Datu Harimaupadang Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Awang Haji Husin bin Ahmad; Yang Dimuliakan Pehin Datu Pekerma Bijaya Kolonel (B) Dato Paduka Awang Haji Hussin bin Haji Sulaiman; Yang Dimuliakan Pehin Datu Kesuma Diraja Kolonel (B) Awang Haji Abdul Rahman bin Mustapha; dan Yang Mulia Awang Haji Hamid bin Pehin Datu Indera Sugara Haji Johari.

Acara Riadah Berkuda berlepas dari Padang No. 1, Jerudong Park Polo and Riding Club, kemudian melalui persisiran Pantai Jerudong di kawasan Tarindak D'Pantai; Jerudong Park Polo and Riding Club; dan Pusat Perubatan Jerudong Park (JPMC).

JPMC yang ditubuhkan pada tahun 1992, merupakan sebuah hospital pertama di Negara Brunei Darussalam, yang mendapat akreditasi Joint Commission International (JCI), pada tahun 2014 dan diakreditasi semula untuk kali kedua, pada tahun 2017 dan mengekalkannya, pada tahun 2020.

Perjalanan diteruskan melintasi persisiran di kawasan Pusat Pakar Pantai Jerudong (PJSC). PJSC menempatkan tiga bahagian, iaitu Pusat Kanser Brunei (TBCC), Pusat Strok dan Pemulihan Neurosains Brunei (BNSRC) juga Pusat Pembedahan Plastik dan Rekonstruktif Maksilofasial (MFPRSC), dilengkapi dengan kemudahan rawatan perubatan dan pemulihan yang canggih.

Kebawah DYMM bersama paduka-paduka anakanda baginda dan kerabat diraja yang lain kemudiannya meneruskan perjalanan berkuda dengan melalui kawasan Pasar Jerudong yang dikenali sebagai Pasar Ikan Pantai Jerudong. Pasar ini mempunyai keluasan 4.572 ekar pada masa ini dan dibina juga ditadbir oleh Kementerian Kewangan, melalui arkitek JKR (Jabatan Kerja Raya), pada 1 Januari 2006 yang kemudian diserahkan kepada Jabatan Daerah Brunei dan Muara untuk mentadbirnya.

Perjalanan Acara Riadah Berkuda diteruskan di persisiran menuju The Empire Brunei dan Kebawah DYMM bersama paduka-paduka anakanda baginda dan kerabat diraja yang lain berkenan dijunjung bagi sesi bergambar ramai, di West Wing Island, The Empire Brunei.

Sejurus itu, Kebawah DYMM bersama paduka-paduka anakanda baginda dan kerabat diraja yang lain berkenan dijunjung berangkat ke Majlis Santap dan baginda berkenan memotong kek sempena Hari Keputeraan baginda Yang Ke-75.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM sekali lagi dijunjung bagi sesi bergambar ramai, di pekarangan The Empire Brunei.

Persatuan Polo Diraja Brunei ditubuhkan pada tahun 2017 mengambil alih formasi Royal Brunei Polo Club yang berdaftar pada awal tahun 80-an, yang dikepalai oleh baginda sebagai Presiden, manakala Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja Mejar Jeneral (B) Pengiran Haji Ibnu Basit sebagai Pengerusi dan Pengurus Am Polo Club.

Pada awalnya jumlah kuda yang digunakan adalah sekitar 20 ekor, terdiri daripada kuda biasa dan Sabah Ponies, sehingga kini, jumlah kuda adalah sebanyak 200 ekor. Brunei menganjurkan Perlawanan Polo Antarabangsa pertama sekitar tahun 1978 / 79. Padang Polo Berakas yang pertama dibina dalam 1978 / 79, bertapak di dalam Kem Askar Melayu Diraja Brunei, Berakas Kem.

Dengan adanya Acara Riadah Berkuda ini, ia bukan sahaja memberikan suntikan semangat kepada orang ramai, bahkan mampu memberikan gambaran yang positif pada perkembangan sukan berkuda di negara ini, sama ada sukan polo, ekuestrian dan sebagainya.

Selain itu, ia mampu untuk memberikan galakan dan dorongan kepada para peminat sukan berkuda dalam kalangan kanak-kanak dan para belia untuk sama-sama berkecimpung dalam sukan berkuda, di samping menjadikan acara riadah berkuda sebagai salah satu acara riadah pilihan bersama keluarga tersayang.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_290721.jpg

Eksesais Hikmat Bersatu VI/2021 (HB VI/2021) yang berlangsung sejak 26 Julai dan akan berakhir pada 31 Julai ini, tertumpu kepada sumbangan ketenteraan dalam menangani ancaman Keselamatan Bukan Tradisional seperti serangan pengganas dan isu jenayah penyeludupan serta barang-barang tegahan.

Eksesais HB VI/2021 kali ini melibatkan beberapa kawasan termasuk kawasan sungai dan perairan Negara Brunei Darussalam, kawasan-kawasan pedalaman, sebahagian kawasan perumahan dan komersial serta jalan-jalan raya utama di beberapa buah tempat di Daerah Brunei dan Muara, Belait, Tutong dan Temburong.

Berkenan berangkat bagi meninjau dan menyaksikan secara dekat eksesais berkenaan ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Mengiringi keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah paduka anakanda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Bolkiah Garison dijunjung oleh Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB), Mejar Jeneral (U) Dato Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahat.

Kebawah DYMM seterusnya disembahkenalkan kepada Ketua-ketua Pengendali bagi eksesais tersebut dan seterusnya baginda dijunjung beredar ke Bilik Taklimat, Markas Angkatan Bersama ABDB bagi sembah alu-aluan daripada Pemerintah ABDB, diikuti dengan sembah penerangan operasi mengenai Eksesais HB VI/2021 oleh Pemerintah Angkatan Bersama ABDB, Brigedier Jeneral Dato Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abd. Kadir.

Setelah itu, Kebawah DYMM berkenan berangkat beredar untuk melawat Pusat Gerakan Bersama dan komponen-komponen di bawahnya sebelum berangkat ke Perkampungan Fighting In Built Up Area (FIBUA), Penanjong Garison dengan menaiki pesawat helikopter Blackhawk S70i.

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM di tapak pendaratan Penanjong Garison dijunjung oleh Komandan Institut Latihan ABDB, Kolonel (U) Haji Haszahaidi bin Haji Ahmad Daud sebelum beredar ke Perkampungan FIBUA.

Di Perkampungan FIBUA, keberangkatan tiba Kebawah DYMM dijunjung oleh Timbalan Pemerintah Tentera Darat Diraja Brunei (TDDB), Kolonel Azman bin Haji Bangkol.

Baginda seterusnya dijunjung mendengarkan sembah taklimat mengenai Eksesais Operasi Kelasak daripada Pegawai Pemerintah Batalion Ketiga, TDDB, Leftenan Kolonel Haji Alimin bin Haji Subohi, sebelum menyaksikan operasi bersama yang dikendalikan oleh Kompeni B, Batalion Ketiga TDDB dan Rejimen Pasukan Khas ABDB, dengan sokongan daripada 2nd Royal Gurkha Rifle, British Forces Brunei dan Pasukan Gerak Khas, Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB). Semasa eksesais tersebut, operasi bersama berjaya menewaskan musuh iaitu Kumatang Utara Puradvipa (KUP) di Kampung Layong.

Situasi senario menunjukkan Kampung Layong sedang mengalami beberapa insiden sejak minggu lepas termasuk sabotaj loji air utama dan juga insiden penculikan.

Kekuatan KUP adalah lebih daripada satu platun dan aktiviti mereka adalah membuat kacau bilau Angkatan Sahabat dan membuat Operasi Psikologi untuk mendapatkan sokongan penduduk.

Angkatan Sahabat berjaya menewaskan musuh dan mengepung Kampung Layong, Daerah Tutong kemudian membuat bekal semula untuk persiapan bagi dikerahkan untuk operasi seterusnya.

Operasi berkenaan menunjukkan keupayaan ABDB dalam menjalankan operasi gabungan di pelbagai persekitaran sambil menuju ke arah suasana bandar.

Kebawah DYMM kemudiannya dijunjung berangkat menaiki pesawat helikopter Blackhawk S70i dan mendarat di atas Kapal KDB DARUTTAQWA bagi menyaksikan serangan penahanan di laut (Maritime Interdiction Operations). Keberangkatan tiba baginda dijunjung oleh Pemerintah Armada Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB), Kapten Khairil bin Haji Abdul Rahman.

Baginda kemudiannya juga menyaksikan operasi menyelamat tawanan yang ditawan kumpulan penggempur yang merampas kapal di mana paduka anakanda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Mejar (U) Pengiran Muda 'Abdul Mateen juga turut menyertai pasukan operasi menyelamat tawanan.

Baginda kemudiannya dijunjung berangkat menaiki pesawat helikopter Blackhawk S70i menuju ke Pangkalan TLDB. Keberangkatan tiba Kebawah DYMM dijunjung oleh Timbalan Pemerintah TLDB, Kapten Haji Mohamad Sarif Pudin bin Matserudin.

Keberangkatan Kebawah DYMM bagi Eksesais HB VI/2021 berakhir di Mes Pegawai TLDB bagi Majlis Santap Tengah Hari bersama Pegawai-pegawai Kanan Kementerian Pertahanan dan ABDB. Selepas Majlis Santap, baginda berkenan menerima pesambah, diikuti dengan menandatangani Lembaran Kenangan Keberangkatan dan sesi bergambar ramai.

Tujuan ataupun matlamat eksesais adalah untuk menilai keupayaan-keupayaan baharu ABDB dalam memenuhi misi yang telah diamanahkan di samping menilai keberkesanan Doktrin ABDB, Joint Doctrine dan Standard Operating Procedures (SOP) yang sedia ada bagi membantu mengkaji semula operasi tetap ketenteraan sama ada perlu direbiu (dikaji) dan sebagainya.

Selain itu, eksesais ini juga untuk memantapkan lagi kesiapsiagaan ABDB dalam gerakan bersama ataupun 'jointness' bagi mendukung dan menanai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan, kemakmuran serta kedaulatan Negara Brunei Darussalam selaras dengan aspirasi Kertas Putih Pertahanan 2021 dan Wawasan Brunei 2035.

Di samping itu juga, tujuan utama eksesais ini adalah bagi menguji keupayaan, menilai piawaian serta kesiapsiagaan anggota dan aset dalam merancang dan melaksanakan operasi dalam persekitaran 'joint environment' di peringkat operasional dan taktikal dan seterusnya menangani Ancaman Keselamatan Bukan Tradisional (Non-Traditional Security Threat).

Eksesais HB mula dilaksanakan pada tahun 2003 yang berkonsepkan peperangan konvensional dan semasa Eksesais HB II pula diadakan pada tahun 2007 dan merupakan latihan yang berkonsepkan kepada latihan Bantuan Kemanusiaan dan Bencana Alam (Human Assistance and Disaster Relief - HADR).

Sementara itu, Eksesais HB III yang diadakan pada tahun 2010 adalah lebih tertumpu kepada latihan bersepadu menggunakan aset-aset ketenteraan yang baharu (konvensional).

Manakala bagi Eksesais HB IV yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah berkonsepkan Konflik Intensiti Rendah (Low Intensity Conflict) dan pada tahun 2016, Eksesais HB V diadakan dengan tumpuan khusus bagi menangani ancaman bukan konvensional.

Eksesais kali ini juga mencatatkan sejarahnya yang tersendiri apabila buat pertama kali ia dilaksanakan ketika negara menghadapi cabaran krisis kesihatan pandemik COVID-19.

Meskipun keadaan di Negara Brunei Darussalam pada masa kini adalah terkawal namun demikian, SOP yang digarispandukan oleh Kementerian Kesihatan tetap akandipatuhi di sepanjang latihan di samping ABDB juga akan memastikan risiko-risiko keselamatan yang akan berbangkit untuk ditangani secara efektif dan teratur.

Pada peringkat ABDB, pengambilan vaksin bagi anggota telah pun giat dijalankan terutama sekali yang terlibat sebagai 'frontliners', telah pun diutamakan untuk menerima vaksin ini mengikut peringkat dan garis pandu daripada Kementerian Kesihatan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_280721.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, Raja Thailand sempena Hari Keputeraan baginda yang Ke-69 Tahun.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
1 - 30Next