Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  

Kebawah  Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada Presiden Persekutuan Rusia, Tuan Yang Terutama Vladimir Putin berkaitan dengan kemenangannya dalam pilihan raya presiden baru-baru ini.

Di dalam titah perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyampaikan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Vladimir Putin diatas kemenangannya itu dan berharap semoga TYT akan terus mencapai kejayaan dalam penggal barunya dan seterusnya memperkukuhkan lagi hubungan yang amat bernilai serta perhubungan dalam pelbagai bidang yang menpunyai kepentingan bersama baik di peringkat dua hala mahupun antarabangsa.

Bagi mengakhiri ucapan tahniah tersebut, baginda menyampaikan salam muhibah kepada TYT Vladimir Putin.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Premier of the State Council Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Li Keqiang berikutan dengan pelantikan semula Tuan Yang Terutama sebagai Premier of the State Council Republik Rakyat China.

Dalam titah perutusan tahniah yang sama kepada Premier of the State Council Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Li Keqiang, Kebawah Duli Yang Maha mulia merakamkan penghargaan yang amat mendalam, dalamana Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China terus menikmati hubungan dua-hala yang akrab melalui kerjasama di dalam pelbagai sektor.

Hubungan sedemikian dapat dilihat melalui aktiviti ekonomi yang pesat dan hubungan di kalangan rakyat kedua-dua buah negara.

Sebagai rakan yang bernilai dan juga rakan kongsi di dalam ASEAN, Brunei Darussalam berharap untuk terus memperkembangkan hubungan kerjasama strategik berkenaan demi kepentingan kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing.

Pada mengakhiri titah perutusan tersebut, baginda menyampaikan salam muhibah kepada Premier of the State Council Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Li Keqiang semoga Tuan Yang Terutama sentiasa beroleh kejayaan dan berada dalam kesihatan yang berpanjangan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Xi Jinping berikutan dengan pelantikan semula Tuan Yang Terutama sebagai Presiden Republik Rakyat China.

Dalam titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Rakyat China, TYT Xi Jinping, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan  dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam percaya di bawah kepimpinan TYT, Republik Rakyat China akan mencapai kemajuan besar terutamanya dalam pembangunan ekonomi yang pesat dan mantap bagi visi China untuk menjadi sebuah negara sosialis moden yang akan mewujudkan masyarakat yang lebih harmoni dan makmur.

Di peringkat antarabangsa pula, Republik Rakyat China juga telah menyumbang kepada keamanan, kemakmuran dan pembangunan dunia dan berharap ianya berjaya untuk menjadi sebuah kuasa utama yang strategik dan bertanggungjawab.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menyatakan, bahawa Republik Rakyat China adalah merupakan rakan penting yang mana perhubungan di antara kedua-dua buah negara adalah bersandarkan kepada jalinan muhibah dan saling hormat-menghormati di semua peringkat masyarakat.

Hubungan kerjasama strategik sejak sekian lama juga telah diperkukuhkan lagi dengan hubungan dua-hala yang merangkumi pelbagai bidang.

Negara Brunei Darussalam juga menghargai sokongan Republik Rakyat China dalam meningkatkan rangkaian 'people-to-people' dan pemindahan pengetahuan.

Pada mengakhiri titah perutusan tersebut, baginda menyampaikan salam muhibah kepada Presiden Republik Rakyat China, TYT Xi Jinping dan semoga TYT sentiasa beroleh kejayaan dan berada dalam kesihatan yang berpanjangan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Timbalan Sultan selaku Penaung Diraja dan Pengerusi Lembaga Pengarah Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) berkenan berangkat ke Majlis Peletakan Batu Asas Bangunan AMBD bertempat di Jalan Menteri Besar, Kampung Melabau, Mukim Kianggeh.

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Dato Seri Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah AMBD serta Pengarah Urusan AMBD, Awang Yusof bin Haji Abd. Rahman.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar.

Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah AMBD dalam sembah alu-aluannya menyembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih di atas keberangkatan DYTM ke majlis tersebut  dan seterusnya berkenan untuk menyempurnakan Peletakan Batu Asas Bangunan Ibu Pejabat AMBD.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menyembahkan bahawa majlis tersebut merupakan satu perkembangan yang amat signifikan dan bermakna bagi negara, khasnya AMBD, kerana ianya merupakan satu titik permulaan bagi pembinaan sebuah bangunan kekal khusus bagi menempatkan ibu pejabat AMBD, di peringkat fasa pertama dan beberapa buah bangunan lain yang akan melengkapkan prasarana kompleks AMBD di fasa seterusnya.

''Ini merupakan projek prasarana terbesar yang pernah diungkayahkan oleh AMBD sejak penubuhannya pada 1 Januari 2011,'' sembah Yang Berhormat Pehin.

Menyentuh mengenai reka bentuk AMBD sembah Yang Berhormat, ianya adalah berkonsepkan moden klasik yang mempunyai ciri-ciri yang mencerminkan imej dan identiti sebuah bank pusat bertaraf antarabangsa yang berperanan penting dalam pembangunan sektor kewangan yang progresif dan inklusif.

Reka bentuknya juga jelas Yang Berhormat, menggambarkan kekukuhan identiti Islam dan mengekalkan ketamadunan warisan bangsa, dengan motif melambangkan kedaulatan Negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara Melayu Islam Beraja, yang mana pembentukan semua elemen ini adalah dihasratkan untuk menjadikan bangunan ini bersifat ikonik dan dinamik, serta menjadi salah satu mercu tanda negara pada masa kini dan akan datang.

Yang Berhormat seterusnya menyembahkan bahawa bangunan yang direka bentuk oleh firma arkitek OWMP International itu, boleh menempatkan kira-kira seramai 300 orang dan akan menyediakan kemudahan-kemudahan kondusif antara lainnya surau, dewan teater, bilik-bilik persidangan, pusat aduan awam dan pusat penyelidikan pengetahuan.

Pembinaan bangunan ini jelas Yang Berhormat, akan dibuat melalui pengeluaran sukuk yang berlandaskan pembiayaan prasarana (infrastructure financing) dan patuh syariah, yang mana ini adalah inisiatif signifikan bagi mengembangmajukan pasaran kewangan di negara kita, khususnya kewangan Islam.

Yang Berhormat dalam sembah alu-aluannya juga melahirkan harapan bahawa pengeluaran sukuk ini akan dapat menjadi pemangkin kepada pengeluaran-pengeluaran sukuk yang lebih inovatif, bagi projek domestik di masa akan datang.

DYTM kemudiannya dijunjung bagi menyempurnakan Upacara Peletakan Batu Asas Bangunan AMBD, seterusnya berkenan menandatangani Plak Kenangan Peletakan Batu Asas bagi Bangunan AMBD dan menerima pesambah.

DYTM seterusnya berkenan bagi menyaksikan pameran mengenai pembinaan bangunan AMBD dan kemudian berkenan bergambar ramai bersama Ahli-Ahli Lembaga Pengarah AMBD.

Projek Bangunan AMBD ini merupakan sebuah projek yang akan menempatkan bangunan utama AMBD, galeri mata wang dan dewan serbaguna. Pada masa ini ibu pejabat AMBD ditempatkan di Bangunan Kementerian Kewangan, Commonwealth Drive.

Kompleks bangunan seluas kira-kira 22 ribu meter persegi ini akan dibina di atas tanah berkeluasan 16 ekar di Jalan Menteri Besar, Kampung Melabau. Kerja-kerja tanah bagi tapak bangunan tersebut telah bermula pada bulan November 2017 dan pembinaan bangunan utama dijangka siap pada sekitar awal tahun 2020.

Juga hadir, Pemangku Menteri Kewangan II, Yang Mulia Dato Paduka Awang Ahmaddin bin Haji Abd. Rahman serta Setiausaha-Setiausaha Tetap dan Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap kerajaan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Timbalan Sultan selaku Penaung Diraja dan Pengerusi Lembaga Pengarah Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) berkenan berangkat ke Majlis Peletakan Batu Asas Bangunan AMBD bertempat di Jalan Menteri Besar, Kampung Melabau, Mukim Kianggeh.

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Dato Seri Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah AMBD serta Pengarah Urusan AMBD, Awang Yusof bin Haji Abd. Rahman.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar.

Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah AMBD dalam sembah alu-aluannya menyembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih di atas keberangkatan DYTM ke majlis tersebut  dan seterusnya berkenan untuk menyempurnakan Peletakan Batu Asas Bangunan Ibu Pejabat AMBD.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menyembahkan bahawa majlis tersebut merupakan satu perkembangan yang amat signifikan dan bermakna bagi negara, khasnya AMBD, kerana ianya merupakan satu titik permulaan bagi pembinaan sebuah bangunan kekal khusus bagi menempatkan ibu pejabat AMBD, di peringkat fasa pertama dan beberapa buah bangunan lain yang akan melengkapkan prasarana kompleks AMBD di fasa seterusnya.

''Ini merupakan projek prasarana terbesar yang pernah diungkayahkan oleh AMBD sejak penubuhannya pada 1 Januari 2011,'' sembah Yang Berhormat Pehin.

Menyentuh mengenai reka bentuk AMBD sembah Yang Berhormat, ianya adalah berkonsepkan moden klasik yang mempunyai ciri-ciri yang mencerminkan imej dan identiti sebuah bank pusat bertaraf antarabangsa yang berperanan penting dalam pembangunan sektor kewangan yang progresif dan inklusif.

Reka bentuknya juga jelas Yang Berhormat, menggambarkan kekukuhan identiti Islam dan mengekalkan ketamadunan warisan bangsa, dengan motif melambangkan kedaulatan Negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara Melayu Islam Beraja, yang mana pembentukan semua elemen ini adalah dihasratkan untuk menjadikan bangunan ini bersifat ikonik dan dinamik, serta menjadi salah satu mercu tanda negara pada masa kini dan akan datang.

Yang Berhormat seterusnya menyembahkan bahawa bangunan yang direka bentuk oleh firma arkitek OWMP International itu, boleh menempatkan kira-kira seramai 300 orang dan akan menyediakan kemudahan-kemudahan kondusif antara lainnya surau, dewan teater, bilik-bilik persidangan, pusat aduan awam dan pusat penyelidikan pengetahuan.

Pembinaan bangunan ini jelas Yang Berhormat, akan dibuat melalui pengeluaran sukuk yang berlandaskan pembiayaan prasarana (infrastructure financing) dan patuh syariah, yang mana ini adalah inisiatif signifikan bagi mengembangmajukan pasaran kewangan di negara kita, khususnya kewangan Islam.

Yang Berhormat dalam sembah alu-aluannya juga melahirkan harapan bahawa pengeluaran sukuk ini akan dapat menjadi pemangkin kepada pengeluaran-pengeluaran sukuk yang lebih inovatif, bagi projek domestik di masa akan datang.

DYTM kemudiannya dijunjung bagi menyempurnakan Upacara Peletakan Batu Asas Bangunan AMBD, seterusnya berkenan menandatangani Plak Kenangan Peletakan Batu Asas bagi Bangunan AMBD dan menerima pesambah.

DYTM seterusnya berkenan bagi menyaksikan pameran mengenai pembinaan bangunan AMBD dan kemudian berkenan bergambar ramai bersama Ahli-Ahli Lembaga Pengarah AMBD.

Projek Bangunan AMBD ini merupakan sebuah projek yang akan menempatkan bangunan utama AMBD, galeri mata wang dan dewan serbaguna. Pada masa ini ibu pejabat AMBD ditempatkan di Bangunan Kementerian Kewangan, Commonwealth Drive.

Kompleks bangunan seluas kira-kira 22 ribu meter persegi ini akan dibina di atas tanah berkeluasan 16 ekar di Jalan Menteri Besar, Kampung Melabau. Kerja-kerja tanah bagi tapak bangunan tersebut telah bermula pada bulan November 2017 dan pembinaan bangunan utama dijangka siap pada sekitar awal tahun 2020.

Juga hadir, Pemangku Menteri Kewangan II, Yang Mulia Dato Paduka Awang Ahmaddin bin Haji Abd. Rahman serta Setiausaha-Setiausaha Tetap dan Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap kerajaan.

 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selamat berangkat tiba di Sydney, Australia bagi menghadiri Sidang Kemuncak Khas ASEAN-Australia 2018 yang akan diadakan pada 17 dan 18 Mac 2018.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Lapangan Terbang Sydney Kingsford Smith dialu-alukan oleh Official Secretary of the Governor-General of the Commonwealth of Australia, Tuan Mark Fraser LVO OAM selaku wakil Gabernor Jeneral;  Assistant Minister for Immigration, The Honourable James McGrath MP selaku wakil The Honourable Perdana Menteri Australia;  Minister for Innovation and Better Regulation, The Honourable Matt Kean MP selaku wakil Premier New South Wales dan  Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Nicola Rosenblum.

Juga hadir bagi menjunjung keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Berhormat Dato Seri Paduka Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof dan Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia, Tuan Yang Terutama Awang Haji Zakaria bin Haji Ahmad.

Kebawah DYMM seterusnya menaiki kenderaan khas menuju ke sebuah hotel ternama di Sydney tempat persemayaman baginda di sepanjang keberangkatan ke Sidang Kemuncak Khas ASEAN-Australia 2018.

 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Sydney, Australia bagi menghadiri Sidang Kemuncak Khas ASEAN - Australia 2018.

Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Berangkat di Hangar Penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; DYTM Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; DYTM Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; DYTM Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; DYTM Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah; DYTM Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah dan YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan serta kerabat diraja yang lain.

Berangkat sama dan hadir di Hangar Penerbangan Kebawah DYMM bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah DYMM ialah Yang Amat Mulia Pengiran-pengiran Cheteria; Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara; Menteri-menteri Kabinet; Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Di-Raja; Timbalan-timbalan Menteri; Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei.

 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam, hari ini, berkenan berangkat ke Majlis Ramah Mesra Perayaan Tahun Baharu Tionghua 2018 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

Turut berangkat ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik.

Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam.

Keberangkatan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha berserta kerabat diraja yang lain dijunjung oleh Penasihat Kehormat Majlis, Yang Dimuliakan Pehin Kapitan Lela Diraja Dato Paduka Goh King Chin, Pengerusi Majlis Ramah Mesra Perayaan Tahun Baharu Tionghua 2018, Masyarakat Tionghua, Yang Berhormat Awang Ong Tiong Oh dan Ahli-ahli Jawatankuasa Tadbir Tertinggi majlis yang lain.

Sejurus keberangkatan, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta kerabat diraja lain kemudiannya dijunjung untuk bergambar ramai sebelum berangkat ke Dewan Plenari bagi Majlis Ramah Mesra.

Di majlis tersebut Kebawah DYMM berkenan menerima pesambah dan diteruskan dengan Majlis Ramah Mesra dan persembahan-persembahan tarian oleh pelajar-pelajar Sekolah Menengah Chung Hwa, Bandar Seri Begawan diikuti dengan persembahan nyanyian dan pantun.

Terdahulu, majlis dimulakan dengan Lagu Kebangsaan.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta kerabat diraja lain berkenan beramah mesra dan menerima junjung ziarah daripada mereka yang hadir.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) telah berkenan menerima mengadap Joint Commander Armed Forces in French Polynesia and Commander of the French Polynesian and Pacific Maritime Zones, Laksamana Muda Denis Bertrand di Istana Nurul Iman.

Hadir pada majlis tersebut ialah Menteri Pertahanan II, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (Bersara) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof; Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Mejar Jeneral Pengiran Dato Seri Pahlawan Aminan bin Pengiran Haji Mahmud dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Christian Ramage.

Hubungan pertahanan dan ketenteraan antara kedua-dua negara telah meningkat dengan ketara apabila Memorandum Persefahaman mengenai Kerjasama Dalam Bidang-Bidang Pertahanan dan Kelengkapan Pertahanan telah ditandatangani pada 25 Februari 1999.

Baru-baru ini, satu Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pertahanan Bersama (JKPB) yang ke-12 antara pegawai-pegawai kanan di kedua-dua negara telah diadakan pada 6 Mac 2018.

Mesyuarat berkenaan antara lain telah membincangkan inisiatif-inisiatif bagi memajukan kerjasama pertahanan dua hala. Persahabatan di antara kedua-dua negara telah menyerlah dengan lawatan muhibah Kapal Tentera Laut Perancis VENDÉMIAIRE ke Brunei Darussalam pada 7 hingga 9 Mac 2018 baru-baru ini.

Lawatan pengenalan rasmi satu hari Laksamana Muda Denis Bertrand bertujuan untuk meneruskan usaha pengukuhan kerjasama pertahanan dan ketenteraan di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Perancis.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima Surat-Surat Tauliah Pelantikan daripada 23 orang Ketua Perwakilan Negara Asing ke Negara Brunei Darussalam yang tidak menetap.

Pada majlis yang berlangsung di Istana Nurul Iman, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mula-mula berkenan menerima Surat Tauliah Pelantikan daripada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Cuba, Puan Yang Terutama Ibete Fernandez Hernandez.

Selepas itu, baginda berkenan menerima Surat-Surat Tauliah Pelantikan daripada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Denmark, Puan Yang Terutama Dorte Bech Vizard; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Maghribi, Tuan Yang Terutama Mohamed Reda Benkhaldoun; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Bosnia dan Herzegovina, Tuan Yang Terutama Emir Hadzikadunic; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Argentina, Tuan Yang Terutama Manuel Jose Balaguer Salas dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negeri-Negeri Mexico Bersatu, Tuan Yang Terutama Nathan Wolf Lustbader.

Baginda seterusnya berkenan menerima Surat-Surat Tauliah Pelantikan daripada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Hungary, Tuan Yang Terutama Dr. Istvan Szerdahelyi; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Itali, Tuan Yang Terutama Raffaele Langella; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Portugal, Tuan Yang Terutama Rui Fernando Sucena do Carmo; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Belgium, Tuan Yang Terutama Andy Detaille; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Peru, Tuan Yang Terutama Guido Felipe Loayza Devescovi dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Emiriah Arab Bersatu, Tuan Yang Terutama Khalid Ghanim Mohammad AlGhaith.

Kemudiannya baginda berkenan menerima Surat-Surat Tauliah Pelantikan daripada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Austria, Tuan Yang Terutama Dr. Michael Postl; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Netherlands, Puan Yang Terutama Grietje Vonno-Landman; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Arab Mesir, Tuan Yang Terutama Gamal Abdel Rahim Mohamed Metwally; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Norway, Puan Yang Terutama Gunn Jorid Roset dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Uruguay, Puan Yang Terutama Elsa Nury Bauzan Benzano.

Diikuti oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sudan, Tuan Yang Terutama Hamza Omer Hassan Ahmed; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Ecuador, Tuan Yang Terutama Fabian Enrique Valdivieso Eguigurent; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Georgia, Tuan Yang Terutama Nikoloz Apkhazava; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Gambia, Puan Yang Terutama Ramzia Diab Ghanim; Pesuruhjaya Tinggi Republik Uganda, Puan Yang Terutama Dorothy Samali Hyuha dan Pesuruhjaya Tinggi Republik Persekutuan Nigeria, Tuan Yang Terutama Nurudeen Muhammed.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemudian berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya-Pesuruhjaya Tinggi dan Duta-Duta Besar Istimewa dan Mutlak negara asing yang tidak menetap yang baru menyembahkan Surat-Surat Tauliah Pelantikan.

Juga hadir pada Majlis Mengadap tersebut ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Berhormat Dato Seri Paduka Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Kesatuan Myanmar ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama U Cho Htun Aung yang akan menamatkan perkhidmatan.

Majlis tersebut berlangsung di Qashr Al-Meezaan.

Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikannya ke hadapan majlis Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 21 Mei 2015.

 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan ini memaklumkan bahawasanya Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah, isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, dengan izin Allah Subhanahu Wata'ala, telah selamat meluaran seorang Puteri pada Sabtu, 23 Jamadilakhir 1439 bersamaan 10 Mac 2018, jam 10.48 malam.

Sempena dengan meluaran ini, sebanyak 17 das tembakan meriam telah dilepaskan di pekarangan Istana Nurul Iman.

 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

His Majesty News
  

Bermula tahun 2014 e-Government telah menjalankan program sekuriti bagi sistem e-Kerajaan (e-Government) untuk mengatasi isu-isu keselamatan siber.Progam ini merangkumi beberapa aspek termasuk Sistem Proses Urus Tadbir dan Sumber Manusia.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud dalam menjawab persoalan Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Haadii mengenai Pusat Kebangsaan e-Kerajaan, sama ada terdapat protokol bagi memastikan sistem-sistem tidak terjejas terutama dari segi 'hacking' atau 'access' tanpa sengaja melalui 'portable device'.

Selain inisiatif di atas, tambah Yang Berhormat, beberapa aktiviti keselamatan lain juga diperkenalkan. Salah satu ialah piawaian keselamatan bagi web aplikasi WAC diperkenalkan sebagai garis panduan pelaksanaan dan pengauditan sistem, di mana semua web aplikasi kerajaan hendaklah diuji keselamatannya menggunakan piawaian tersebut sebelum ia dilancarkan.

Pada tahun yang sama, pihak e-Government menyediakan satu Standard Platform bagi laman 'web' kerajaan, di mana platform ini membolehkan pengurusan yang lebih teratur dan mudah dipantau terutama sekali dalam aspek keselamatan IT, jelas Yang Berhormat.

Sementara itu, pada tahun 2016 pihak e-Government melaksanakan Project Manage Security Services dengan kerjasama ITPSS bertujuan untuk memantau, melindungi dan menubuhkan infrastruktur e-Government dan aset-aset kerajaan.

Aktiviti-aktiviti seperti memantau Network Enviroment Agency dan perlindungan laman sesawang kerajaan bertujuan untuk memelihara dari risiko-risiko yang secara berterusan yang tidak dijangka-jangka.

Manakala aktiviti untuk mengukuhkan aset-aset kerajaan Vulnerability Management seperti 'server' atau peralatan 'network' dilakukan secara suku tahunan, nyata Yang Berhormat pada Mesyuarat Pertama dari Permesyuaratan Ke-14 MMN pada hari kelima sesi pagi yang bersidang di Dewan Persidangan MMN, Bangunan Dewan Majlis, Jalan Dewan Majlis, di sini.

Sebagai langkah jangka masa panjang, menurut Yang Berhormat, pihak e-Government sedang melaksanakan aktiviti untuk memperkukuhkan keselamatan ICT melalui projek Cyber, Security Framework.

Ini jelas Yang Berhormat bagi menjawab persoalan Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi mengenai penggunaan Cloud Base Platform untuk meluaskan e-service dan adakah mempunyai langkah berjaga-jaga dalam pemantauan keselamatan.

Bagi mengukuhkan sekuriti pada sistem-sistem e-Kerajaan untuk mengatasi isu-isu keselamatan Siber, dalam hal ini, pihak e-Government bekerjasama dengan Jawatankuasa Kerja Keselamatan Siber DKKS di bawah Jawatankuasa Keselamatan Negara. Rangka kerja ini juga akan menentukan skop fungsi dan tugas serta peranan agensi-agensi masing-masing dari kerajaan dan swasta yang berkepentingan bagi peningkatan kerjasama serta memastikan Whole of Nation Approach dalam menangani sebarang isu berkaitan keselamatan Siber.

Antara lain rangka kerja ini juga akan mengenal pasti undang-undang dan peraturan yang diperlukan termasuklah langkah-langakah bagi melindungi orang ramai dari ancaman keselamatan siber.

 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap secara berasingan Ketua-Ketua Perwakilan Asing yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia  mula-mula berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Lao ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Amphay Kindavong.

Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikannya Kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 13 September 2014.

Kebawah DYMM seterusnya berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Hisham bin Abdul Wahab bin Abdullah Zaraa.

Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikannya Kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 26 Januari 2015.

Baginda kemudiannya berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Abdolhamid Fekri.

Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikannya Kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga pada 26 Januari 2015.

 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan Istiadat Pembukaan Rasmi Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-14 Majlis Mesyuarat Negara (MMN) yang berlangsung di Bangunan Dewan Majlis, MMN, di sini.

Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah; dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.

Sejurus keberangkatan tiba, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menerima tabik hormat diraja diiringi dengan lagu kebangsaan 'Allah Peliharakan Sultan' oleh Pasukan Pancaragam Polis Diraja Brunei dan seterusnya berkenan memeriksa barisan kehormatan yang terdiri daripada 168 anggota Pasukan Polis Diraja Brunei yang diketuai oleh Pegawai Pemerintah Perbarisan, Penguasa Polis Awang Suhairi bin Haji Shukri.

Kebawah DYMM serta kerabat diraja yang lain seterusnya dijunjung dan berkenan berangkat ke Dewan Majlis Persidangan MMN. Baginda kemudian berkenan mengurniakan titah pada Istiadat Pembukaan Rasmi Mesyuarat Pertama Dari Musim Permesyuaratan Ke-14 MMN tersebut.

Bagi memberkati istiadat berkenaan, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Sebelum berangkat meninggalkan Bangunan Dewan Majlis, Kebawah DYMM serta kerabat diraja yang lain berkenan bagi sesi bergambar bersama Ahli-ahli MMN.

Terdahulu sebelum Istiadat Pembukaan Rasmi diadakan, Mesyuarat Pertama Dari Musim Permesyuaratan Ke-14 MMN telah bersidang dengan Majlis Mengangkat Sumpah bagi 10 orang Ahli baharu sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet selaku Ahli MMN.

Persidangan MMN adalah untuk meneliti dan mengesahkan Minit Persidangan MMN, Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-13 yang telah bersidang selama 11 hari mulai 6 Mac hingga 21 Mac 2017 yang lalu.

Ianya kemudiaannya ditangguhkan bagi Istiadat Pembukaan Rasmi Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-14 MMN.

MMN Ke-14 dipengerusikan oleh Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib dan dibantu oleh Jurutulis MMN, Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Jaya Dato Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar dan Timbalan Jurutulis MMN, Dayang Rose Aminah binti Haji Ismail.

Sementara itu, Ahli-Ahli MMN terdiri daripada Ahli-Ahli Rasmi Kerana Jawatan (Perdana Menteri dan Menteri-Menteri), Ahli-Ahli Yang Dilantik Orang-Orang Bergelar, Ahli-Ahli Yang Dilantik Orang Yang Telah Mencapai Kecemerlangan dan Ahli-Ahli Yang Dilantik Mewakili Daerah.

Persidangan MMN Ke-14 antaranya akan membincangkan perkara utama termasuk Rang Undang-Undang Perbekalan Bagi Tahun Kewangan 2018/2019 bagi Kementerian-Kementerian dan Jabatan-Jabatan Kerajaan Negara Brunei Darussalam.

Persidangan MMN akan disambung semula untuk bersidang pada hari Selasa, 6 Mac 2018, bermula pada jam 9.00 pagi.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman berkenan berangkat menyaksikan Kejohanan Renang Terbuka dan Masters Kali Ke-3 bagi sesi petang yang berlangsung di Kolam Renang, Sekolah Antarabangsa Brunei (ISB).

Berangkat menyertai kejohanan ialah anakanda DYTM, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah yang mewakili ISB Hammerheads.

Juga berangkat menyaksikan kejohanan ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman.

YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim berkenan menyertai dalam dua acara renang, iaitu acara 50 Meter Kuak Lentang dan 50 Meter Gaya Bebas dan berjaya mengatasi rekod-rekod peribadi sebelumnya.

Manakala YTM Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah juga berkenan menyertai dua acara, iaitu acara 50 Meter Kuak Lentang dan 50 Meter Gaya Bebas.

Dalam acara 50 Meter Kuak Lentang, YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim mencatat masa 47.19 saat, manakala dalam 50 Meter Gaya Bebas, YTM meraih masa 36.57 saat.

Sementara itu, YTM Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah pula mencatat masa 55.41 saat dalam acara 50 Meter Kuak Lentang dan 51.55 saat bagi 50 Meter Gaya Bebas.

Kejohanan disertai oleh perenang-perenang berumur 7 hingga 9 tahun dari beberapa buah kelab renang tempatan dan luar, antaranya ISB Hammerheads; Royal Brunei Recreation Club; Jerudong Swimming Club; Panaga Stingrays; Dolphin Swimming Club; Valle Verde Aqualasers Swim CI; Brunei Speed Swimming Club dan Kelab Rekreasi Petrolium.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Senior Minister News
  


Pasukan Polis Diraja Brunei (PDB) mengadakan Majlis Makan Beradat sempena Sambutan Hari Polis Ke-97 Tahun yang berlangsung di Dewan Bankuet Mes, Kompleks Ibu Pejabat Polis, Gadong.

Hadir selaku tetamu kehormat ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Dato Seri Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud.

Turut hadir, Setiausaha Tetap Keselamatan dan Penguatkuasaan di JPM, Leftenan Kolonel (B) Pengiran Haji Muhamad Sazali bin Pengiran Haji Yakob; Pesuruhjaya Polis, Dato Paduka Seri Awang Haji Mohd. Jammy bin Haji Muhd. Shah Al Islam dan Timbalan Pesuruhjaya Polis, Dato Paduka Awang Haji Mohammad Irwan bin Haji Hambali.

Terdahulu, Yang Berhomat Menteri di JPM beramah mesra bersama jemputan-jemputan khas, pegawai-pegawai kanan serta pegawai-pegawai PDB dan seterusnya menandatangani Lembaran Kenangan.

Tetamu kehormat kemudian bergambar ramai bersama pengarah-pengarah dan Ahli-ahli Komiti Mes Pegawai sebelum majlis makan dimulakan.

Majlis makan tersebut juga diserikan dengan iringan muzik daripada Pancaragam PDB.

Sambutan Hari Polis pada tahun ini membawa tema 'Perpaduan dan Keharmonian Mengukuhkan Keamanan'.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1439 Hijrah / 2018 Masihi.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas dijunjung oleh  Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar; Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara dan Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan Tahun 1439H/2018M, Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Haji Juned;  Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar serta Ahli-Ahli Jawatankuasa Tertinggi yang lain.

Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah.

Majlis dimulakan dengan persembahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada Qari Jemputan dari Luar Negara, Sheikh Ahmad bin Yusuf Al-Azhari dari Republik Rakyat Bangladesh.

Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin dalam sembah alu-aluannya, menyembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih di atas keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke arah merangsang lagi usaha yang berterusan pada memaju dan meningkatkan mutu bacaan Al-Quran di negara ini.
 
Yang Berhormat seterusnya menyembahkan bahawa seramai 12 orang peserta telah bertanding selama dua malam yang lalu. Lima  daripadanya iaitu seorang qari dan empat orang qariah adalah peserta yang pertama kali melangkah ke Peringkat Akhir Kebangsaan. Sebahagian peserta pula adalah yang pernah mengikuti program Skim Tilawah Al-Qur'an Remaja (STAR) anjuran Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama yang mana program tersebut bertujuan untuk membimbing remaja-remaja yang telah lancar bacaan Al-Qurannya bagi mengikuti latihan membaca Al-Quran secara tarannum - teori dan amali.

Menurut Yang Berhormat, beberapa program masih dilaksanakan secara berkala bagi melanjutkan pembelajaran di dalam bidang tarannum dan memantapkan kualiti kemahiran qari dan qariah seperti Bengkel Tarannum Al-Quran dan Kursus Qari dan Qariah Muda anjuran Bahagian Kemajuan Syiar Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kursus Tarannum Al-Quran di bawah seliaan Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah dimana hasil bimbingan ini telah berjaya menempatkan wakil negara menjadi johan, naib johan dan tempat ketiga di musabaqah pada peringkat antarabangsa.

Dalam sembah Yang Berhormat menjelaskan, Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa tahun ini adalah untuk kali ke-58 diadakan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  


Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Perhubungan, Yang Mulia Dr. Awang Haji Supry bin Haji Awang Ladi, ditetapkan dalam jawatannya sebagai Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Perhubungan.

Tarikh penetapan jawatan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Khamis, 13 Jamadilakhir 1439 bersamaan 1 Mac 2018.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei
His Majesty News
  


Pasukan Polis Diraja Brunei (PDB) hendaklah memastikan segala cabaran yang dihadapi akan dapat ditangani dengan bijak melalui kaedah-kaedah yang merangkumi semua aspek, kerana kita tidak mempunyai pilihan, selain menghadapi serta menangani cabaran-cabaran yang ada dan mendatang dengan penuh keyakinan, kebijaksanaan serta tawakal kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Jika kita tidak bijak dan belum bersedia menanganinya, ia akan menghambat prestasi pasukan dan memberikan gambaran negatif pada imej PDB.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud menekankan demikian pada Upacara Perbarisan sempena Sambutan Hari Polis Ke-97 Tahun yang berlangsung di Padang Kawad Pusat Latihan, Ibu Pejabat PDB, di sini.

Justeru itu, PDB menurutnya perlu memberi penekanan pada pembangunan kapasiti dari peringkat pegawai hingga ke anggota Polis dan mengambil kira nilai-nilai takwa, taat, integriti, dedikasi, kredibiliti dan berkepimpinan, sejajar dengan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Kali Ke-34, iaitu 'sebagai sebuah negara Islam yang progresif, pengukuhan Maqasid Syariah adalah menjadi pra-syarat pada kejayaan negara. Pengukuhan ini penting, sebagai pemangkin ke arah memastikan negara terus menuai kemakmuran dan kesejahteraan'.

"Perkara yang perlu diambil perhatian berat adalah dengan memupuk budaya kerja yang amanah, jujur, bersikap tegas, tidak menyalahgunakan kuasa serta tidak terbabit dengan gejala rasuah dan aktiviti jenayah," tambahnya.

Perkara-perkara tersebut tegasnya tidak sepatutnya berlaku lagi kerana ia akan menjejaskan imej dan kewibawaan pasukan tersebut.

Oleh itu, PBD katanya, hendaklah merangka strategi-strategi bagi melangkah ke hadapan secara sistematik dan lebih efisien dalam meneruskan hala tuju untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan, memperkasakan penguatkuasaan undang-undang dan hal-ehwal kebajikan warga pasukan dalam mencapai Wawasan Brunei 2035.

"Tugas dan tanggungjawab Pasukan Polis adalah berat. Secara keseluruhannya adalah penting semua pihak memainkan peranan masing-masing untuk membaharui corak pengurusan dan pengoperasian bersesuaian pada situasi yang sentiasa bergerak maju," ujarnya lagi.

Yang Berhormat seterusnya menyatakan pasukan berkenaan hendaklah menggunakan segala sumber yang ada secara strategik bagi memastikan satu perkhidmatan yang profesional dan berkualiti agar dapat diberikan kepada masyarakat, di samping memastikan keselamatan, kesejahteraan dan keamanan negara sentiasa terjaga.

Maka dari itu, pikullah amanah yang diberikan sebagai agensi penguatkuasa undang-undang di Negara Brunei Darussalam dan menjalankan tanggungjawab untuk mengekalkan keamanan dan keharmonian negara sebagai satu ibadah.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda, dengan memartabatkan Al-Quran dan menjadikannya sebagai panduan dalam kehidupan kita, insyaa Allah, kita akan dapat melahirkan individu Muslim sejati, keluarga, masyarakat dan negara yang taat serta patuh kepada Allah.

''Di sini, saya gembira mendapat tahu Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah mula mengusahakan pengajaran membaca Al-Quran secara berlagu atau tarannum,'' sabda Duli Yang Teramat Mulia pada Majlis Perasmian Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1439 Hijrah / 2018 Masihi yang berlangsung di Dewan Plenari, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, di sini.

Seiring dengan itu, kemahiran dan keahlian dalam tarannum sabda DYTM, akan lebih lengkap dan berkesan malah memberi kelebihan yang mantap jika qari dan qariah itu memahami bahasa Al-Quran itu, iaitu bahasa Arab.

DYTM seterusnya menegaskan, perlu dan mustahaknya mempelajari dan mengetahui bahasa Al-Quran itu sendiri iaitu bahasa Arab yang antaranya bertujuan antaranya pertama, supaya lebih terasa nikmat dan berhikmatnya bahasa Al-Quran itu.

''Kedua, supaya lebih meresap dan mendalamnya lagi pemahaman kepada maksud dan erti dari kalimat-kalimat Al-Quran itu.

Ketiga, supaya lebih tepat dan sesuai bila perlu waqaf dan bila pula bisai ibti'da'nya.

Maka dengan demikian lengkaplah erti ayat dan maknanya tidak terputus,'' sabda DYTM lagi.

Bercakap mengenai pemahaman Al-Quran, DYTM pernah menyebutnya dalam musabaqah yang lalu, yang mana tafsiran Al-Quran itu terdapat di dalam pelbagai bahasa dan mudah diperolehi serta dapat diakses dalam pelbagai bentuk cetak dan digital.

''Pada hemah saya, tiada alasan lagi untuk kita tidak menimba sebanyak yang mungkin akan isi dan hikmahnya secara mendalam agar kita dapat meraih manfaat daripada kitab yang teragung ini.

Dalam masa yang sama kita hendaklah berhati-hati memilih terjemahan dan tafsir dengan merujuk sumber yang betul berasaskan akidah Ahli Sunnah Waljamaah,'' tegas DYTM.

Terdahulu, DYTM turut menegaskan bahawa rakyat dan penduduk di negara ini seharusnya bersyukur dengan menikmati kehidupan dalam suasana aman dan damai bagi membolehkan mengerjakan amal ibadat dengan sempurna malah berupaya mengadakan majlis-majlis agama.

Ketenangan inilah, sabda DYTM juga akan menyumbang kepada kesinambungan pembangunan dan perkembangan agenda negara selaras dengan Wawasan 2035.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Senior Minister News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) berkenan menerima mengadap Ketua Turus Pertahanan, Angkatan Bersenjata Diraja Thailand (ABDT), Tuan Yang Terutama Jeneral Tarnchaiyan Srisuwan yang berlangsung di Istana Nurul Iman.

Menyertai TYT, Ketua Turus Pertahanan, ABDT pada Majlis Mengadap tersebut ialah Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Biravij Suwanpradhes; Timbalan Ketua Turus Pertahanan (1), ABDT, Jeneral Haspong Yuvarnavandhana; Timbalan Ketua Turus Pertahanan (4), ABDT, Jeneral Yosanant Raicharoen dan Ketua Turus Bersama (Chief of Joint Staff), ABDT, Jeneral Ponpipaat Benyasri.

Juga hadir, Menteri Pertahanan II, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Pemerintah ABDB, Mejar Jeneral Pengiran Dato Seri Pahlawan Aminan bin Pengiran Haji Mahmud.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  


Kedutaan Besar Kuwait di negara ini mengadakan Majlis Resepsi Makan Malam sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Kuwait Ke-57 dan Hari Pembebasan Kuwait Ke-27 yang berlangsung Dewan Indera Samudera, The Empire Hotel & Country Club, di sini.

Hadir selaku tetamu kehormat pada majlis tersebut ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Dato Seri Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud dan isteri.

Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke negara ini, Tuan Yang Terutama Dr. Fahad Mashary Al-Thafiri, dalam ucapannya menggariskan mengenai hubungan persahabatan yang kukuh di antara kedua-dua buah negara yang menyaksikan kemajuan melalui pertukaran lawatan rasmi secara tetap.

Tuan Yang Terutama berkata, lawatan His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Amir Kuwait ke negara ini pada bulan Oktober tahun 2016 telah membuka bab baharu bagi hubungan dua hala dan meletakkan asas yang kukuh bagi kerjasama dalam pelbagai kepentingan yang berbeza.

Menurutnya, Jabatan Tenaga dan Perindustrian di JPM (EIDPMO) telah mengundang rombongan bertaraf tinggi dalam minyak dan gas dari Kuwait yang diketuai oleh Kuwait Petroleum Corporation bagi lawatan kerja ke Negara Brunei Darussalam, yang mana lawatan tersebut merupakan kali pertama ke negara ini bagi membuat susulan mengenai perjanjian persefahaman dan kerjasama dalam bidang minyak dan gas.

TYT menambah, ia merupakan petunjuk yang jelas dalam kesungguhan kedua-dua buah negara untuk meningkatkan lagi persefahaman serta mewujudkan mekanisme bagi perundingan politik dan diplomatik.

Jelasnya lagi, hubungan dua hala juga adalah termasuk dalam bidang penyiaran, yang mana 'Kuwait National Council for Culture, Arts and Literature' dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan akan menganjurkan 'Kuwaiti Culture and Arts Week' pada 12 hingga 17 Mac 2018, yang memaparkan hidup, seni dan budaya Kuwait di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

Majlis resepsi tersebut dimulakan dengan nyanyian lagu kebangsaan Negara Brunei Darussalam dan Kuwait, diikuti dengan upacara memotong kek Ulang Tahun Hari Kebangsaan Kuwait oleh Yang Berhormat Menteri di JPM dan Tuan Yang Terutama.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Other News
  


Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan ini memaklumkan bahawasanya :

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan amat sukacita telah mengurniakan nama kepada cucunda baginda, iaitu anakanda kepada Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Muhammad Ruzaini bin Pengiran Dr. Haji Mohd. Yakub, dengan nama : Yang Amat Mulia Pengiran Anak 'Abdul Hakeem bin Pengiran Anak Haji Muhammad Ruzaini.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha serta kerabat baginda dengan sukacita mengurniakan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat semasa meluaran tersebut dan juga kepada semua yang menyembahkan perutusan tahniah dan ucap selamat berikutan dengan selamatnya meluaran cucunda baginda itu pada hari Isnin, 3 Jamadilakhir 1439 bersamaan 19 Februari 2018, jam 8.52 pagi.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

Keprihatinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam sama-sama berangkat memeriahkan Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2018 jelas mencerminkan bahawa hubungan raja dan rakyat itu tidak ada tembok dan pemisah di antara mereka.

Walaupun dalam keadaan hujan lebat yang turun, namun suasana di ibu negara bertambah meriah dengan ribuan pengunjung dari segenap lapisan masyarakat di negara ini yang sama-sama menyertai acara riadah tersebut bagi menyemarakkan lagi Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-34 Tahun ini.

Acara ini menggabungkan aspek gaya hidup sihat dan rekreasi, demi perpaduan negara melalui penghayatan budaya sukan dan penglibatan masyarakat secara menyeluruh yang menjurus pada pewujudan warga sihat, yang mana adalah penting ke arah mencapai Wawasan Brunei 2035. Perkara ini adalah selaras dengan tema Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan 2018, iaitu 'Menjayakan Wawasan Negara'.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai acara Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2018 yang bermula dan berakhir di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien, di sini.

Berangkat sama ialah anakanda-anakanda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah.

Keberangkatan baginda dan kerabat diraja dijunjung oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin; Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong dan Menteri Kesihatan, Yang Behormat Dato Paduka Dr. Awang Haji Md. Isham bin Jaafar.

Sejurus keberangkatan, Kebawah DYMM dijunjung dan berkenan menekan punat pelancaran dan seterusnya pelepasan belon besar bersama 'banner' dan belon-belon kecil.

Belon-belon kecil tersebut dipegang dan dilepaskan oleh 30 peserta Program Belia Cinta Tanah Air (PBCTA) Ke-13, manakala pompom dipegang dan digerakkan oleh seramai 30 belia yang terdiri daripada Alumni Peserta Program Rancangan Kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun.

Selepas pelepasan belon-belon tersebut, baginda mendahului Riadah Berbasikal mengelilingi Bandar Seri Begawan sejauh hampir 11.5 kilometer dan melintasi jalan-jalan utama, antaranya Jalan Pretty; Jalan Elizabeth 2; Jalan Masjid Omar 'Ali Saifuddien; Jalan Kianggeh; Jalan Sekolah; Jalan Kumbang Pasang; Jalan Gadong; Jalan Perdana Menteri; Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan berakhir di taman berkenaan.

Selesai Riadah Berbasikal, Kebawah DYMM berkenan menyaksikan perbarisan lalu oleh seramai 34 pekayuh basikal dari keempat-empat daerah yang berjaya mengayuh sejauh 34km yang berlepas sejak 6.45 pagi dan seterusnya diikuti dengan 34 peserta basikal kanak-kanak juga persembahan Gerak Khas oleh 374 peserta Program Khidmat Bakti Negara (PKBN).

Pada majlis itu, Kebawah DYMM berkenan menerima pesambah yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan.

Selain berbasikal, baginda dan kerabat diraja turut berkenan menyaksikan secara lebih dekat lagi kemeriahan Bandarku Ceria yang diadakan di persekitaran taman tersebut dengan pelbagai aktiviti yang disediakan oleh agensi-agensi yang terlibat, antaranya Military Cross Fit Training, Persembahan Tai Chi, Football Fun Fair dan sesi beramah mesra dengan pemain-pemain pasukan Brunei DPMM FC, Klinik Bola Sepak, Pancaragam Kadet Beruniform, Aktiviti Seni Kitar Semula, Persembahan Silat dan Klinik Silat, Persembahan Kraf Origami, Klinik Basikal dan Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR), Jualan Kraf Tangan Unit Pendidikan Khas dan sebagainya.

Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2018 merupakan anjuran bersama Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Kesihatan dengan penglibatan semua kementerian lain serta Persekutuan Basikal Brunei Darussalam.

Kejayaannya mencerminkan bagaimana pendekatan keseluruhan negara yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk pihak bukan kerajaan dan NGOs adalah sangat efektif dan berkesan, apatah lagi jika diguna pakai dalam memajukan program-program pembangunan negara.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Amir Kuwait dan Perdana Menteri Kuwait, His Highness Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabah dan kerajaan serta rakyat Kuwait sempena dengan Hari Kebangsaan Kuwait.

Dalam titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Amir Kuwait, Kebawah DYMM merakamkan penghargaan di atas hubungan persahabatan dan persaudaraan yang telah lama dinikmati di antara kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing dan berharap berpeluang memperkukuhkan perhubungan tersebut dan meningkatkan kerjasama di tahun-tahun yang mendatang.

Sementara itu, dalam titah perutusan tahniah yang sama kepada Perdana Menteri Kuwait, His Highness Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabah, Kebawah DYMM menghargai persahabatan dan hubungan muhibah yang telah lama dikongsikan bersama dan berharap untuk meningkatkan perhubungan yang sangat bernilai itu.

Pada mengakhiri titah-titah perutusan tahniah tersebut, Kebawah DYMM berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala semoga His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Amir Kuwait dan ahli kerabat diraja dan juga Perdana Menteri Kuwait, His Highness Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabah, akan terus berada di dalam kesejahteraan dan kegembiraan serta Negara Kuwait dan rakyatnya akan sentiasa menikmati keamanan dan kemakmuran yang berpanjangan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Televisyen Brunei

His Majesty News
  

Tahun ini genap Negara Brunei Darussalam meraikan Ulang Tahun Ke-34 Sambutan Hari Kebangsaan.

Segala yang dikecapi ini merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu Wata'ala yang wajib disyukuri dan tanggungjawab mengisinya hendaklah sentiasa ditanai oleh setiap lapisan masyarakat.

Di samping itu selaku rakyat di bumi bertuah, Negara Brunei Darussalam hendaklah sentiasa bekerjasama berganding bahu untuk menjayakan Wawasan Negara 2035.

Perkara tersebut merupakan perincian ringkas yang dikongsikan bertajuk 'Satukan Niat: Menjayakan Wawasan Negara' yang disampaikan oleh Pegawai Perkembangan Ugama, Pusat Da'wah Islamiah, Ustaz Haji Muskrisman bin Haji Mustafa.

Di dalam menjayakan wawasan tersebut selaku rakyat tegasnya, hendaklah sentiasa menanamkan niat ke dalam diri yang turut diiringi bersama dengan iman dan takwa.

Hadir bersama-sama jemaah masjid bagi menjayakan program tersebut ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Menteri Pertahanan II, Yang Berhormat Pehin Dato Lailaraja  Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof; Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Paduka Dr. Awang Haji Md. Isham bin Jaafar; Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar; Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin dan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar.

Turut sama menyerikan program ini ialah Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap I, KUPU SB, Bahagian Perancangan dan Pembangunan Sumber Manusia, Jabatan Pentadbiran, Unit Kesihatan Keselamatan Kawalan Keselamatan dan Alam Sekitar, Bahagian Kemajuan Syiar Islam, Bahagian Peperiksaan Jabatan Pengajian Islam dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Kehadiran jemaah memakmurkan rumah Allah diharapkan akan dapat menghidupkan amalan

sunnah Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dapat menimbulkan rasa persamaan di antara umat Islam dalam melaksanakan sembahyang berjemaah dan amal ibadat bersama-sama.

Program 'Masjidku Makmur, Negara Berkat' merupakan sebuah program untuk mengalu-alukan jemaah bagi memakmurkan masjid dan seterusnya secara istiqamah (berterusan) mendirikan Sembahyang Fardu Subuh secara berjemaah di awal waktu di masjid.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam; Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) berkenan menerima mengadap Komander Perintah Pasifik Amerika Syarikat (USPACOM), Tuan Yang Terutama Laksamana Harry Harris Jr. yang sedang dalam rangka lawatan selama dua hari ke negara ini.

Majlis Mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman.

Hadir pada majlis tersebut, Menteri Pertahanan II, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (Bersara) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB), Mejar Jeneral Pengiran Dato Seri Pahlawan Aminan bin Pengiran Haji Mahmud dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Craig Boyd Allen.

Kerjasama yang erat dalam bidang pertahanan dan ketenteraan di antara Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat telah lama dijalin melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman dalam kerjasama pertahanan pada 29 November 1994.

Kedua belah pihak telah mengekalkan hubungan dalam peringkat dua hala terutamanya melalui pertukaran profesional, latihan dan eksesais.

Manakala di peringkat pelbagai hala, pertukaran diadakan melalui interaksi dalam Southeast Asia Cooperation and Training (SEACAT), Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) dan Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dan Negara Plus (ADMM-Plus).

Eksesais CARAT merupakan latihan yang diadakan setiap tahun di antara Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat. Pada November 2017, Eksesais CARAT Ke-23 telah diadakan di Negara Brunei Darussalam, dan latihan siri yang ke-24 dijangka akan berlangsung pada bulan Oktober tahun ini.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  


Sekolah Rendah Tumpuan Telisai, Tutong menjadi tumpuan lawatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang  Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam setelah berkenan menyempurnakan Penganugerahan Anak-Anak Kunci Rumah Kluster dan Rumah Teres di bawah Rancangan Perumahan Negara (RPN) Bukit Beruang bagi Daerah Tutong serta Rumah Teres di  bawah RPN Lumut dan Lorong Tengah Seria bagi Daerah Belait.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dijunjung oleh Timbalan Setiausaha Tetap (Pendidikan Teras) Kementerian Pendidikan, Dayang Nadia Lee Siew Hoon binti Abdullah serta pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan.

Sejurus keberangkatan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan melihat secara lebih dekat pengajaran dan pembelajaran murid-murid di Kelas Pra sekolah tersebut dan seterusnya meninjau Bilik ICT, Perpustakaan dan juga Bilik Sena khas bagi murid-murid yang berkeperluan khas.

Sementara di Pejabat Pentadbiran sekolah itu, Kebawah DYMM berkenan menerima pesambah dan selepas itu berkenan berangkat melihat aktiviti para murid di Taman Mainan.

Kebawah DYMM juga berkenan menyaksikan Pameran Hari Kebangsaan di dewan sekolah diikuti dengan bergambar ramai bersama tenaga pengajar sekolah berkenaan.

Sebelum berangkat meninggalkan sekolah tersebut, Kebawah DYMM juga berkenan menyaksikan aktiviti praktikal tatacara mengerjakan sembahyang daripada murid-murid Tahun 5 yang diadakan di surau sekolah itu dan berkenan menerima junjung ziarah daripada murid-murid sekolah.

Pengetua Sekolah, Dayang Hajah Maria binti Abdullah ketika ditemui melahirkan rasa gembira atas keberangkatan Kebawah DYMM dan prihatin menerusi lawatan ke sekolah berkenaan.

Dayang Hajah Maria menjelaskan, keberangkatan lawatan itu merupakan kali kedua setelah lawatan yang pertama pada tahun 1992 lalu.

Perancangan sekolah akan datang katanya, akan lebih mempertingkatkan perkembangan dari segi akademik dan kokurikulum.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan meninjau Golden Corporation Sdn. Bhd. (kerjasama dengan Semaun Marine Resources Sdn. Bhd.) di Tapak Perindustrian Kampung Serambungan, di sini.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan  dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh  Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong; Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metussin serta Pengarah Urusan Golden Corporation Sdn. Bhd., Richard Chuang Hsi Shan.

Sejurus keberangkatan tiba, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung ke auditorium bagi mendengarkan sembah taklimat mengenai syarikat tersebut yang disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif, Desmond Lim.

Dalam sembah taklimatnya, antara lain menerangkan mengenai sejarah syarikat yang bermula dari perusahaan penetasan Ikan Selungsong dan Udang Rostris dengan kolaborasi pihak kerajaan pada tahun 2002.

Syarikat Golden Corporation Sdn. Bhd. katanya, meningkatkan pelaburan bagi mengembangkan ternakan Udang Rostris serta menceburi perusahaan kapal lingkong dan kapal tunda bagi tangkapan Ikan Tuna Sirip Kuning dan Ikan Bakulan.

Jelasnya lagi, negara merupakan salah satu daripada dua buah negara di dunia yang berjaya menghasilkan ternakan Udang Rostris manakala dengan siapnya  ladang ternakan udang laut di Sungai Penyatang dijangka akan menjadikan negara sebagai pengeluar terbesar di dunia.

Peningkatan tahunan bagi pengeluaran Udang Rostris untuk tahun 2018 ini meningkat dari 1,800 metrik tan menjangkau ke 3,000 metrik tan pada tahun 2019 akan datang.

Setelah mendengarkan sembah taklimat, Kebawah DYMM dijunjung meninjau ke bahagian kerja-kerja  pemprosesan makanan laut beku yang menjadi sebahagian produk hasil keluaran syarikat berkenaan.

Sebelum mengakhiri lawatan ke syarikat itu, Kebawah DYMM berkenan bergambar ramai bersama warga syarikat tersebut.

Lebih 200 pekerja tempatan kini berkhidmat di syarikat yang terbesar di Daerah Tutong itu.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
1 - 30Next