Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan untuk mengurniakan kurnia peribadi baginda kepada seramai 21,254 penerima di seluruh negara, terdiri daripada beberapa golongan, iaitu Orang-orang Berkeperluan Khas; Anak-anak Yatim; Orang Fakir Miskin; dan Penerima Bantuan Kebajikan Bulanan sempena Hari Raya Aidilfitri, pada tahun ini, bermula dengan pengurniaan di Daerah Brunei dan Muara, pada hari ini, Rabu, 5 Mei 2021, manakala bagi Daerah Belait; Daerah Tutong; dan Daerah Temburong, bermula pada Khamis, 6 Mei 2021. 

Kurnia Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seperti ini merupakan kali ke-12 ia diadakan, bertujuan bagi membantu meringankan beban golongan-golongan tertentu, di negara ini. 

Seramai 14,060 penerima bagi Daerah Brunei dan Muara; 3,203 penerima bagi Daerah Belait; 3,120 penerima bagi Daerah Tutong; dan 871 penerima bagi Daerah Temburong akan menerima kurnia peribadi baginda, pada tahun ini.

Sebagai langkah berjaga-jaga dalam sama-sama menjaga keselamatan semua pihak dari penularan wabak COVID-19, pengagihan Kurnia Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, pada tahun ini, adalah selaras dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan mengikut Tahap Keselamatan Operasi 5 (Level 5). 

Bagi tujuan tersebut, sebanyak lima pusat pengagihan kurnia telah ditentukan, di setiap daerah, seperti berikut : i) Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas; dan Dewan Bridex, Jerudong bagi Daerah Brunei dan Muara; ii) Dewan Utama Kompleks Kemasyarakatan bagi Daerah Tutong; iii) Dewan Pusat Insani, Seria bagi Daerah Belait; dan iv) Dewan Program Khidmat Bakti Negara (PKBN) bagi Daerah Temburong. 

Adalah diharapkan pengagihan Kurnia Peribadi Kebawah DYMM ini akan dapat dilaksanakan dengan lancar juga teratur demi menanai amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Kebawah DYMM bagi melihat golongan tertentu di negara ini juga tidak ketinggalan daripada menerima bantuan baginda sempena Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
jpm_040521.jpg

Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran dan Majlis Penyampaian Sumbangan Derma sempena Hari Raya Aidilfitri bagi Tahun 1442 Hijrah / 2021 Masihi, bertempat di Dewan Banquet, JPM. 

Majlis pada tahun ini dikendalikan bersama oleh Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council (MPEC) dan Jabatan Penyelidikan Brunei, JPM. 

Hadir selaku tetamu kehormat pada majlis tersebut, Menteri di JPM, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud. 

Turut hadir, Setiausaha-setiausaha Tetap; Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap; Ketua-ketua Jabatan; Pegawai-pegawai juga Kakitangan JPM dan Jabatan-jabatan Di Bawahnya. 

Terdahulu, majlis dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dibacakan oleh Pembantu Keselamatan di Pejabat Penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Awang Abdul Wafi bin Haji Ibrahim. 

Beliau pernah menjadi johan di beberapa pertandingan musabaqah, antaranya Musabaqah Tilawah Al-Quran bagi Penduduk Daerah Brunei dan Muara (2013 & 2014); Musabaqah Tilawah Al-Quran Bahagian Dewasa Kebangsaan Peringkat Zon (2016); dan Pertandingan Zainul Quran (2018). 

Sejurus itu, majlis diteruskan dengan Sesi Ceramah Khas, bertajuk 'Nuzul Al-Quran dan Mesejnya', disampaikan oleh penceramah undangan, Ra'es Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB), Dr. Haji Adanan bin Haji Basar. 

Ceramah, antara lain menggariskan tentang Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk juga menjelaskan perbezaan di antara yang benar dengan yang salah. 

Juga turut dikongsikan, sedikit sejarah dan sirah mengenai Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sejarah kelahiran Nabi, Permulaan Wahyu, Al-Quran diturunkan, kelebihan Al-Quran juga kaitannya dengan Lailatulqadar. 

Matlamat ceramah, untuk melazimkan doa harian, memperbanyakkan istighfar, menghalusi sebahagian tertib solat, melazimkan salam dan membiasakan zikir pagi juga petang. 

Dalam pada itu, atur cara majlis turut diselajurkan dengan Penyampaian Sumbangan Derma sempena Aidilfitri, disampaikan oleh tetamu kehormat majlis kepada 52 penerima, terdiri daripada Kakitangan di JPM dan Jabatan-jabatan Di Bawahnya. 

Acara seumpama ini merupakan salah satu aktiviti keagamaan tahunan yang diadakan dan dikendalikan secara bergilir-gilir oleh jabatan-jabatan di bawah JPM dalam sama-sama menyemarakkan lagi Bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh dengan rahmat, di samping mengeratkan lagi hubungan silaturahim di antara warga JPM dan Jabatan-jabatan Di Bawahnya.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  

hm_300421.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara Tahun 1442 Hijrah / 2021 Masihi. 

Majlis berlangsung di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarabangsa, di sini. 

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Pusat Persidangan Antarabangsa dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Tahun 1442H; Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Indera Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar; Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned; Ketua Hakim Syarie, Yang Amat Arif / Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar; dan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar. 

Berangkat sama ke majlis tersebut ialah paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah. 

Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara Tahun 1442H dimulakan dengan Bacaan Surah Al-Fatihah oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan. 

Ini, diikuti dengan sembah alu-aluan oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Tahun 1442H. 

Majlis, kemudiannya diikuti dengan pengurniaan Titah Kebawah DYMM sempena Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara Tahun 1442 Hijrah / 2021 Masihi. 

Sejurus selepas itu, diteruskan dengan Pemakluman Keputusan Musabaqah Menghafaz Al-Quran Berserta Pemahamannya Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1442H / 2021M, yang disampaikan oleh Pengarah Pusat Da'wah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Mohd. Salleh selaku Pengerusi Jemaah Hakim. 

Johan bagi Kategori 'A' disandang oleh Dayang Nurul 'Aliyah Amani binti Muhammad Al-Ameen; naib johan dan tempat ketiga, masing-masing dimenangi oleh Dayang Nur Sofiyyah Solehah binti Mohammd Fikri; dan Dayang Sharifah Ayesha Al-Insyirah binti Shaikh Sharul Azhar.

Seterusnya johan bagi Kategori 'B' diraih oleh Dayang Nuramal Shofiyyah binti Irma Shukrin; naib johan pula dimenangi oleh Dayang Siti Nur Darwisyah binti Sabli; dan pemenang tempat ketiga ialah Awang Abdul Qawiy bin Haji Mat Yamin. 

Manakala bagi Kategori 'C', johan disandang oleh Awang Haji Julazni bin Haji Zaini; naib johan dimenangi oleh Awang Muhammad Faiz Najwan bin Muhammad Saleh; dan Dayang Nur Izzy Aziah binti Ahmad mendapat tempat ketiga. 

Kategori 'D' pula, johan disandang oleh Awang Muhammad Azib bin Muhammad Azim, sementara Dayang Siti Hafizah Al-Haziqah binti Ariffin menyandang naib johan; dan tempat ketiga ialah Awang Ahmad Hamizan @ Ahmad Aliridha bin Haji Laidin. 

Bagi Kategori 'E', johan disandang oleh Dayang Aqilah binti Haji Ayop; naib johan, Awangku Muhammad Abdul Qadir bin Pengiran Haji Ibrahim; dan Awang Muhammad Faturrahman bin Awang Embran di tempat ketiga.

Acara diteruskan lagi dengan Persembahan Peserta Terbaik Setiap Kategori Musabaqah Menghafaz Al-Quran Berserta Pemahamannya Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1442H. 

Pada majlis tersebut, Kebawah DYMM berkenan menyempurnakan penyampaian hadiah kepada para pemenang bagi setiap kategori Musabaqah Menghafaz Al-Quran Berserta Pemahamannya Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1442H. 

Johan bagi Kategori 'A' menerima hadiah wang tunai BND1,500; naib johan BND1,000; dan tempat ketiga pula menerima hadiah wang tunai BND750. 

Manakala johan bagi Kategori 'B' menerima hadiah wang tunai sebanyak BND2,000; naib johan BND1,500; dan tempat ketiga menerima wang tunai BND1,200. 

Sementara johan bagi Kategori 'C' menerima hadiah wang tunai BND2,800; naib johan BND2,000; dan tempat ketiga menerima wang tunai BND1,500. 

Kategori 'D', johan menerima hadiah wang tunai BND3,500; naib johan BND2,500; dan tempat ketiga menerima wang tunai BND2,000. 

Seterusnya, bagi kategori 'E' menerima hadiah wang tunai BND5,000; naib johan BND3,500; dan tempat ketiga menerima wang tunai BND2,500. 

Bagi memohon keberkatan dan rahmat pada majlis yang berkebajikan ini, Doa Selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan. 

Tema Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara Tahun 1442 Hijrah ialah 'Al-Quran Asas dan Pemangkin Pembangunan Negara'. 

Tema ini, antara lain menggariskan mengenai pembangun urusan dunia merupakan salah satu Fardu Kifayah yang dituntut ke atas umat Islam kerana banyak prasarana yang diperlukan dalam kehidupan manusia untuk meraih 'al-falah', iaitu kejayaan di dunia dan akhirat juga memelihara kesejahteraan umat sejagat yang meliputi kecukupan fizikal manusia dan ketenangan hidup yang dapat ditemukan melalui keseimbangan keperluan material juga keperluan rohani manusia. 

Untuk mencapai keseimbangan dalam melaksanakan Fardu Kifayah ini agar ia sejajar dengan Maqasid Syariah dan menjadi ibadah, maka satu landasan yang betul tersedia di dalam kitab yang 'syumul', 'kalam Allah Al-Quranul Karim'. 

Tidak diragukan lagi pembangunan yang berlandaskan Al-Quran adalah sangat jitu kerana Al-Quran ialah sumber ilmu dalam berbagai variasi untuk kegunaan seluruh kehidupan yang padat dengan fakta, pengetahuan, pengajaran, kisah teladan, iktibar dan panduan yang penuh dengan peringatan. 

Allah memberi jaminan kepada manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan nasihat akan mendapat keberkatan dengan kemanisan takwa juga iman di dunia dan akhirat. 

Dalam kesimpulannya, Al-Quran adalah asas dan faktor utama yang menyumbang pada pemerkasaan pembangunan. Pembangunan yang selaras dengan tabiat semula jadi manusia sebagaimana Allah menciptakannya adalah pembangunan yang seimbang dalam keperluan material, fizikal dan spiritual. 

Maka, peganglah pengajaran Al-Quran sebagai modal dalam pembangunan negara kerana ia akan memberikan 'natijah' yang baik dan indikator yang penting dalam menentukan tahap pemerkasaan pembangunan negara agar sentiasa menjadi Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Presiden Republik Indonesia, Tuan Yang Terutama Dato Laila Utama Joko Widodo, kerajaan dan rakyat Republik Indonesia berikutan dengan nahas kapal selam KRI Nanggala-402 yang mengorbankan seramai 53 orang anak kapal di perairan Bali, Indonesia.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_2404212.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bagi mempengerusikan Mesyuarat Pemimpin-Pemimpin ASEAN yang berlangsung di Bali Room, Bangunan Sekretariat ASEAN, Jakarta, Republik Indonesia, hari ini.

Mengiringi keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Bangunan Sekretariat ASEAN dijunjung oleh Setiausaha Agung ASEAN, Tuan Yang Terutama Dato Paduka Lim Jock Hoi.

Semasa Mesyuarat Pemimpin-Pemimpin ASEAN ini berlangsung, Kebawah DYMM berkenan mengurniakan titah, di mana ini adalah waktu yang penting bagi ASEAN untuk memajukan pembinaan Komuniti ASEAN, membaik pulih keadaan daripada pandemik COVID-19 serta menangani perkembangan serantau.

Baginda seterusnya menzahirkan penghargaan atas sokongan negara-negara anggota ASEAN kepada Negara Brunei Darussalam (NBD) sebagai Pengerusi ASEAN bagi tahun ini, di bawah tema 'We Care, We Prepare, We Prosper'.

Selain itu, Kebawah DYMM juga menzahirkan sokongan bagi penyediaan vaksin kepada penduduk-penduduk ASEAN melalui dana daripada COVID-19 ASEAN Response Fund. Dalam menghadapi ketidaktentuan masa hadapan, baginda seterusnya menekankan kepentingan bagi ASEAN untuk mengukuhkan kesepaduan dan 'centrality' melalui usaha-usaha yang memfokuskan kepada rakyat dengan mengutamakan golongan belia bagi memupuk rasa kebersamaan terhadap Komuniti ASEAN.

Mengenai hal ehwal luar, baginda bertitah, ASEAN perlu meneruskan untuk mengambil pendekatan proaktif dan juga dapat dilihat sebagai peneraju proses, termasuk mengadakan Mesyuarat-Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN bersama Republik Rakyat China dan Amerika Syarikat.

Di samping itu, Kebawah DYMM juga mengalu-alukan cadangan Sekretariat ASEAN untuk menerima permohonan United Kingdom bagi menjadi Rakan Dialog ASEAN dan mencadangkan untuk membantu United Kingdom bagi menjadi Rakan Dialog pada Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN Ke-54.

Semasa mesyuarat ini, Kebawah DYMM juga bertitah menyatakan negara-negara anggota ASEAN sentiasa mengikuti perkembangan di Myanmar dan pada masa yang sama menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Piagam ASEAN.

Baginda menekankan bahawa kestabilan serantau adalah penting bagi keamanan dan kemakmuran yang lebih bermakna untuk rakyat ASEAN.

Ke arah ini, baginda mengambil maklum mengenai hasil Mesyuarat Informal Menteri-Menteri Luar ASEAN yang berlangsung baru-baru ini, yang menggesa semua pihak untuk memberhentikan keganasan melampau dan mencari jalan penyelesaian secara aman di Myanmar serta meneruskan usaha-usaha berkaitan di Rakhine State.

Sehubungan ini, negara-negara anggota ASEAN bersedia untuk membantu Myanmar melalui mekanisme ASEAN dengan pihak Pengerusi ASEAN dan Setiausaha Agung ASEAN sebagai perantaraan bagi semua yang terlibat, berdasarkan kepada sejarah dan pengalaman terdahulu ASEAN dalam membantu Myanmar.

Pada penghujung titah, baginda melahirkan penghargaan kepada negara-negara anggota ASEAN dalam memberikan komen-komen membina, sumbangan positif dan idea-idea dalam hal tersebut.

Baginda juga berharap agar semangat kerjasama rapat dan penyelarasan di antara negara-negara anggota ASEAN akan dapat diteruskan dalam menangani cabaran-cabaran sebagai sebuah keluarga dalam ASEAN.

Selepas mesyuarat tersebut, satu Kenyataan Pengerusi mengenai Mesyuarat Pemimpin-Pemimpin ASEAN telah dikeluarkan.

Mesyuarat Pemimpin-Pemimpin ASEAN ini adalah merupakan satu pencapaian signifikan bagi ASEAN kerana ia diadakan di Sekretariat ASEAN buat julung kalinya, sejak penubuhan ASEAN pada 8 Ogos 1967.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_2404211.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan berangkat balik meninggalkan Jakarta, Republik Indonesia setelah selesai mempengerusikan Mesyuarat Pemimpin-pemimpin ASEAN. 

Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah. 

Sebelum berangkat meninggalkan hotel persemayaman, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi ini berkenan menerima kunjungan hormat daripada Tuan Yang Terutama Phạm Minh Chính, Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam yang berlangsung di Hotel Grand Hyatt, Jakarta.

Juga berangkat semasa kunjungan hormat tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Mateen.

Semasa kunjungan hormat ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama berbincang mengenai kerjasama dua hala di antara kedua-dua buah negara serta bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau yang berkepentingan bersama seperti perkongsian pengalaman dalam menangani pandemik COVID-19; mempertingkatkan perdagangan dan pelaburan; serta kerjasama dalam bidang-bidang pertanian dan tenaga. Selain itu, Tuan Yang Terutama juga menyampaikan sokongan penuh Republik Sosialis Viet Nam terhadap Negara Brunei Darussalam selaku Pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 dalam sama-sama mencapai matlamat deliverables yang dihasratkan.

Semasa kunjungan hormat ini – yang merupakan pertemuan kali pertama bagi kedua-dua pemimpin – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga menyampaikan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam baru-baru ini.

Menyertai Tuan Yang Terutama ialah Mr. Bui Thanh Son, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri; Mr. Tran Van Son, Minister and Chairman of the Office of the Government; dan Mr. Nguyen Quoc Dzung, Timbalan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Republik Sosialis Viet Nam.

Hadir sama ialah Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II (Kedua); dan Yang Berhormat Dato Seri Setia Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri ІІ (Kedua).

Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
dm_220421.jpg

Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan jabatan-jabatan di bawahnya, hari ini, meneruskan Majlis Bertadarus sempena Bulan Ramadan bagi Tahun 1442 Hijrah / 2021 Masihi, bertempat di Masjid Kampung Belimbing, Subok. 

Majlis tersebut dikelolakan bersama oleh Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat dan Pejabat Peguam Negara. 

Hadir pada majlis tersebut selaku tetamu kehormat, Menteri di JPM, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud. 

Turut hadir, Peguam Negara, Yang Berhormat Awang Haji Ahmad bin Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Di-Raja Dato Laila Utama Haji Awang Isa; Setiausaha-setiausaha Tetap; Timbalan Setiausaha Tetap; Ketua-ketua Jabatan; Pegawai-pegawai juga Kakitangan JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya. 

Majlis dimulakan dengan pemberian sumbangan wakaf berupa dua buah 'dispersion speaker' dan sebuah komputer riba, disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri di JPM kepada Imam Masjid Kampung Belimbing, Subok, Pengiran Mohammad Akhbar @ Pengiran Mohammad Idrus bin Pengiran Haji Mohd. Sabri. 

Majlis diteruskan dengan bacaan Surah Al-Fatihah, diketuai oleh Yang Berhormat Menteri di JPM, seterusnya bacaan Al-Quran Surah Al-Mulk hingga Surah Al-Musalat oleh Pegawai-pegawai di JPM. 

Majlis disudahi dengan Sembahyang Fardu Asar Berjemaah. 

Acara ini akan diteruskan dengan Majlis Khatam Al-Quran, yang akan diadakan pada Sabtu, 11 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 24 April 2021, bertempat di Masjid Ash-Shaliheen.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  
hm_230421.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan berangkat ke Jakarta, Republik Indonesia bagi menghadiri Mesyuarat Pemimpin-pemimpin ASEAN yang akan berlangsung pada 24 April 2021 di Sekretariat ASEAN, Jakarta. 

Mengiringi keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen. 

Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned. 

Berangkat ke Hangar Penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah DYMM ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah; dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. 

Berangkat sama dan hadir di Hangar Penerbangan Kebawah DYMM bagi menyembahkan selamat berangkat ialah Yang Amat Mulia Pengiran-pengiran Cheteria; Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia; Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara; Menteri-menteri Kabinet; Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja; Timbalan-timbalan Menteri; Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei; dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei.

Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_200421.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku Pengerusi ASEAN bagi tahun 2021, dijunjung oleh Setiausaha Agung bagi Boao Forum for Asia (BFA), Tuan Yang Terutama Li Baodong untuk menyampaikan titah khas menerusi rakaman video semasa Pembukaan Plenary of the BFA Annual Conference 2021 di Boao, Republik Rakyat China pada 20 April 2021. 

Presiden Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Xi Jinping dan pemimpin negara lain dari Negara-negara Asia Pasifik juga menyampaikan ucapan menerusi rakaman video di Pembukaan Plenary Persidangan. Turut menghadiri persidangan tersebut, Timbalan Presiden Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Wang Qishan. 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyatakan bahawa tahun ini merupakan tonggak sejarah hubungan dengan Republik Rakyat China bagi menandakan Ulang Tahun Ke-30 hubungan dialog ASEAN-China serta jalinan hubungan diplomatik antara Negara Brunei Darussalam (NBD) dan Republik Rakyat China.

Dalam waktu mencabar ini, ASEAN telah menunjukkan kesatupaduan dan berganding bahu untuk mengurangkan impak pandemik, tanpa melupakan usaha berintegrasi. 

Baginda bertitah bahawa NBD selaku Pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 diberikan penghormatan untuk memimpin rantau ini bagi menuju pemulihan ekonomi. Dengan tema 'We Care, We Prepare, We Prosper', baginda juga menegaskan komitmen ASEAN secara kolektif dalam menjaga penduduknya dan bersiap sedia menghadapi cabaran-cabaran dan peluang-peluang masa depan, dengan tujuan untuk memastikan seluruh komuniti ASEAN akan dapat terus maju. 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, di bawah ASEAN Economic Community, NBD mempunyai 13 Priority Economic Deliverables yang mana menunjukkan tekad ASEAN dalam memfokuskan usahanya ke arah pemulihan ekonomi pasca pandemik, sambil memanfaatkan teknologi baharu dan digitalisasi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berterusan di ASEAN. 

Penandatanganan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) tahun lalu tidak hanya menunjukkan keupayaan negara-negara anggotanya bersatu dalam memperkembangkan kerjasama perdagangan antarabangsa, bahkan juga akan dapat membantu meningkatkan pemulihan serantau. 

Baginda seterusnya bertitah bahawa Inisiatif Belt and Road akan melengkapi revitalisasi ekonomi mereka, sambil menambah bahawa ia adalah rancangan penting yang akan menyumbang kepada hubungan serantau dan meningkatkan lagi landskap ekonomi dan ia juga dapat memberi peluang bagi bekerjasama dalam banyak bidang dan melalui forum subserantau seperti BIMP-EAGA. 

Sebelum mengakhiri titah, baginda berharap untuk terus memperkukuhkan kerjasama ASEAN-China bagi memaksimumkan peluang-peluang dan usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi serantau yang berdaya tahan. 

Persidangan Tahunan BFA 2021 diadakan pada 18 hingga 21 April 2021 dan bertepatan dengan Ulang Tahun Ke-20 Forum. Tema forum tahun ini adalah 'A World in Change: Join Hands to Strengthen Global Governance and Advance Belt and Road Cooperation'. 

Ditubuhkan bersama oleh 29 negara Asia Pasifik pada bulan Februari 2001, BFA berfungsi sebagai platform dialog berperingkat tinggi yang mengumpulkan lebih daripada 2,000 perwakilan daripada kerajaan, perniagaan, media, institusi akademik dan organisasi antarabangsa dari Asia termasuk pemimpin dari negara tuan rumah Republik Rakyat China dan ekonomi lain untuk berkongsi pandangan dan cadangan mereka mengenai pembangunan Asia dan juga dunia.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_1004211.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam serta ahli kerabat diraja dan juga kerajaan serta rakyat Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II, Queen of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland dan kepada Perdana Menteri United Kingdom, Tuan Yang Terutama The Rt. Hon. Boris Johnson MP, berikutan dengan kemangkatan Duli Yang Teramat Mulia Putera Philip, the Duke of Edinburgh pada Jumaat, 9 April 2021. 

Dalam titah perutusan berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha serta ahli kerabat diraja, kerajaan dan rakyat Negara Brunei Darussalam menzahirkan rasa simpati yang amat mendalam berikutan kemangkatan Duli Yang Teramat Mulia Putera Philip, the Duke of Edinburgh. 

Baginda masih ingat pertemuan terakhir dengan DYTM Putera Philip semasa Majlis Persantapan Tengah Hari Diraja Jubilee Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II di Windsor Castle pada tahun 2012, di mana Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri sangat menghargai persahabatan yang erat lagi mesra dengan DYTM Putera Philip dan baginda berdua akan sentiasa mengenang pertemuan dan perbualan dengan DYTM Putera Philip. 

DYTM Putera Philip akan sentiasa dikenang melalui kerjanya yang banyak menyentuh kehidupan, khususnya the Duke of Edinburgh's International Award yang memberi dorongan kepada banyak golongan belia di merata dunia termasuk Negara Brunei Darussalam. 

Bagi mengakhiri perutusan berkenaan, sekali lagi Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri dan juga ahli kerabat diraja, kerajaan dan rakyat Negara Brunei Darussalam menzahirkan takziah yang amat mendalam kepada Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II dan seluruh ahli kerabat diraja dalam tempoh kehilangan besar dan berkabung ini. 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
hm_080421.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi, berkenan menerima mengadap Setiausaha Negara Pertama dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Hal Ehwal Komanwel dan Hal Ehwal Pembangunan United Kingdom, The Right Honourable Dominic Raab MP, yang mengadakan Lawatan Kerja ke negara ini selama dua hari. 

Semasa Majlis Mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan The Right Honourable Setiausaha Negara Pertama dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Hal Ehwal Komanwel dan Hal Ehwal Pembangunan United Kingdom berbincang mengenai isu-isu kerjasama dua hala juga serantau yang berkepentingan bersama di antara Negara Brunei Darussalam dan United Kingdom. Ini mencerminkan hubungan yang sudah lama terjalin di antara kedua-dua buah negara.

Menyertai bersama The Right Honourable semasa Majlis Mengadap tersebut, Pesuruhjaya Tinggi United Kingdom ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama John Virgoe; dan Ketua Jabatan Asia Timur, London, Sarah Catherine Cooke. 

Turut hadir ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_0704211.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Presiden Republik Indonesia, Tuan Yang Terutama Dato Laila Utama Joko Widodo dan juga kepada Presiden Demokratik Republik Timor-Leste, Tuan Yang Terutama Presiden Francisco Guterres Lu-Olo; dan Perdana Menteri Demokratik Republik Timor-Leste, Tuan Yang Terutama Taur Matan Ruak, Kerajaan dan Rakyat Demokratik Republik Timor-Leste, berikutan dengan kejadian banjir kilat dan tanah runtuh akibat dari Taufan Seroja yang berlaku, baru-baru ini, yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_070421.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, berikutan dengan pelantikannya sebagai Presiden Republik Sosialis Viet Nam dan juga kepada Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

dpmm_060421.jpg

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat-Syarikat Usahasama Brunei Shell (BSJV) berkenan berangkat ke Majlis Pembukaan Rasmi Seria Energy Lab (sebelum ini dinamakan Oil and Gas Discovery Centre) dan Majlis Perasmian Loji Tenaga Solar Syarikat Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad (BSP). 

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah berkenaan jelas mencerminkan sokongan Duli Yang Teramat Mulia ke arah merealisasikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di negara ini, sepertimana yang dihasratkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam mencapai Wawasan Brunei 2035. 

Ini merupakan pencapaian penting BSP untuk memperkukuhkan lagi sumbangannya kepada usaha Negara Brunei Darussalam (NBD) ke arah peralihan tenaga rendah karbon. 

Pelancaran Loji Tenaga Solar BSP menandakan komitmen kukuh BSP untuk mencapai kepelbagaian dan dekarbonisasi tenaga dalam menyokong sasaran negara bagi meningkatkan sumbangan tenaga yang diperbaharui kepada sekurang-kurangnya 30 peratus daripada jumlah kapasiti penjanaan tenaga menjelang tahun 2035. 

Pada masa yang sama, Seria Energy Lab, melalui Shell NXplorers yang merupakan Program Pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) bersama dengan pameran-pameran baharu, berhasrat untuk menarik minat pelajar dan belia mengenai tenaga yang diperbaharui, alam sekitar dan inovasi. 

Keberangkatan tiba DYTM di helipad, Ibu Pejabat BSP dijunjung oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah selaku Ahli Lembaga Pengarah BSP; Pemangku Menteri Tenaga, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Matsatejo bin Sokiaw; Pemangku Setiausaha Tetap, Kementerian Tenaga, Pengiran Haji Jamra Weira bin Pengiran Haji Petra; Pemangku Pegawai Daerah Belait, Awang Mohammad Yassin bin Haji Ahmed; dan Timbalan Pengarah Urusan dan Pengarah Teknikal BSP, Awang Yap Kong Fah. 

Ketibaan DYTM di Seria Energy Lab dijunjung oleh Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi (Fiskal), Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Ahmaddin bin Haji Abd. Rahman selaku Ahli Lembaga Pengarah BSP dan pihak Pengurusan BSP yang diketuai oleh Pengarah Urusan BSP, Puan Agnete Johnsgaard-Lewis. 

Majlis Pembukaan Rasmi Seria Energy Lab berlangsung di Dewan Pameran Seria Energy Lab. 

Bagi memberkati majlis, bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dibacakan oleh Ketua Hakim Syar'ie, Yang Amat Arif / Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. 

Sejurus selepas itu, DYTM berkenan merasmikan pembukaan Seria Energy Lab dan seterusnya menyaksikan tayangan video rasmi Seria Energy Lab. 

DYTM juga berkenan menandatangani plak perasmian dan berkenan menerima pesambah daripada Puan Agnete Johnsgaard-Lewis.

DYTM dijunjung untuk menyaksikan pameran terbaharu mengenai Industri Minyak dan Gas bersama topik-topik yang memfokuskan peralihan tenaga dan tenaga yang diperbaharui. 

Seria Energy Lab adalah pusat sains yang direka untuk memupuk minat dan meningkatkan pengetahuan remaja pada masa kini tentang kepentingan tenaga yang diperbaharui sebagai pemimpin pada masa hadapan. 

Lima pameran baharu, termasuk pameran interaktif mengenai teknologi penggerudian pintar, Aqualab sebagai pameran utama yang mengetengahkan kehidupan di bawah pelantar minyak dan simulator helikopter yang memberikan pengalaman berdasarkan perkhidmatan pesawat milik BSP di Lapangan Helikopter Anduki. 

Pusat berkenaan dirasmikan pada tahun 2002 oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang dahulunya dikenali sebagai Oil and Gas Discovery Centre (OGDC). 

Seria Energy Lab yang diperbaharui tersebut diuruskan dan dikendalikan sepenuhnya oleh anak-anak tempatan. 

Selaras dengan peredaran semasa dunia dan hasrat NBD dalam peralihan tenaga, Seria Energy Lab direka untuk mencerminkan industri tenaga masa kini daripada sektor minyak dan gas dan tenaga yang diperbaharui. 

Pusat tersebut juga bertujuan untuk membarigakan kepentingan pengajaran interaktif dalam bidang STEM dan untuk memupuk lagi minat dalam kalangan pelajar untuk menceburkan diri dalam bidang-bidang berkenaan. 

Pusat tersebut juga adalah sebahagian daripada program di bawah Pelaburan Sosial BSP yang juga merupakan salah satu komitmen BSP untuk menyumbang kepada pembangunan negara, terutama dalam bidang pendidikan.

DYTM seterusnya berkenan menyertai majlis santap dan kemudian bergambar ramai dengan Ahli-ahli Lembaga Pengarah BSP, Pengurusan BSP dan pasukan Seria Energy Lab sebelum berkenan berangkat ke Loji Tenaga Solar BSP di G11, Seria. 

Keberangkatan tiba DYTM di Loji Tenaga Solar BSP dijunjung sekali lagi oleh Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Ahmaddin bersama Pengarah Komersial, Awang Haji Mohammad Azmi bin Haji Mohd. Hanifah; Pengurus Korporat BSP, Awang Haji Jaafar bin Haji Awang Bakar; Ketua Peralihan Tenaga BSP, Dayang Shirley Sikun; dan Ketua Pengagihan Elektrik Darat BSP, Awang Haji Madani bin Ismail. 

DYTM kemudian berkenan merasmikan pembukaan Loji Tenaga Solar BSP dan seterusnya berkenan menandatangani plak perasmian bagi mercu tanda terkini BSP, Loji Tenaga Solar Photo Voltaic BSP 3.3 Megawatt sebelum berkenan beramah mesra bersama warga kerja projek Loji Tenaga Solar. 

DYTM juga berkenan mendengar sembah taklimat mengenai Projek Loji Tenaga Solar daripada Dayang Shirley Sikun dan seterusnya dijunjung untuk menerima pesambah. 

Loji Tenaga Solar Photo Voltaic BSP 3.3 Megawatt BSP yang terletak di G11, Jalan Tengah Seria itu menggunakan teknologi panel solar yang terkini dan merupakan loji tenaga suria kedua di NBD. 

Pembinaan loji itu mengambil masa lebih kurang tujuh bulan dan hampir 7,000 panel solar dipasang di atas tanah seluas 4 hektar. 

Loji tersebut buat pertama kali menjana tenaga pada 30 Mac 2021 dan jumlah tenaga suria yang dihasilkan adalah sebanding dengan tenaga penggunaan bagi 600 isi rumah setahun dan akan mengimbangi sebahagian daripada tenaga yang digunakan oleh Ibu Pejabat BSP. 

Dalam peringkat negara, tenaga yang dihasilkan akan menyumbang kepada sasaran NBD untuk menghasilkan sejumlah 100 Megawatt tenaga yang diperbaharui menjelang tahun 2025. 

Dengan keramaian warga kerja BSP yang hampir 90 peratus terdiri daripada anak-anak tempatan, projek itu juga akan digunakan sebagai asas awal dalam mengembangkan kemahiran dan kebolehan warga kerja tempatan dalam bidang tenaga yang diperbaharui. 

Melalui projek itu, dua acara pembelajaran disampaikan di Universiti Brunei Darussalam dan Universiti Teknologi Brunei bagi memberi peluang kepada para pelajar untuk menimba ilmu mengenai industri tenaga solar. 

Majlis diakhiri dengan sesi bergambar ramai bersama DYTM dengan Ahli Lembaga Pengarah BSJV, Pegawai-pegawai Kanan dari Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, pihak Pengurusan BSP dan juga daripada ahli warga kerja projek.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  
hm_0504213.jpg


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin bersetuju untuk mengukuhkan komitmen dalam menangani cabaran-cabaran COVID-19 yang sama ke arah membaik pulih dan memelihara kestabilan sosioekonomi kedua-dua buah negara serta rakyat masing-masing. 

Ini termasuk pengurusan vaksinasi secara timbal balik bagi rakyat kedua-dua buah negara; bersetuju secara prinsip untuk menubuhkan Laluan Hijau Timbal Balik (Reciprocal Green Lane - RGL) untuk memudah cara pergerakan bagi urusan perniagaan mustahak dan urusan rasmi antara kedua-dua buah negara; dan membawa pulang rakyat masing-masing yang terkandas di kedua-dua buah negara dan negara-negara lain. 

Perkara tersebut ditekankan oleh kedua-dua pemimpin dalam Kenyataan Bersama selepas Penandatanganan Memorandum Persefahaman (MoU) dan ‘Letter of Acknowledgement’ di antara Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan Kerajaan Malaysia sempena Lawatan Rasmi Perdana Menteri Malaysia dan Perundingan Tahunan Ketua-Ketua Kerajaan Kali Ke-23, yang berlangsung di Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman, hari ini. 

Para pemimpin juga menggariskan kepentingan dalam peningkatan kesalinghubungan dengan pembukaan Jambatan Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien yang membukakan peluang-peluang perdagangan dan pelaburan antarabangsa yang lebih besar antara Negara Brunei Darussalam (NBD) dan Malaysia serta Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Filipina (BIMP EAGA). 

Di samping itu, Malaysia juga mengesahkan semula sokongan penuh dan kerjasama mereka terhadap tema NBD selaku Pengerusi ASEAN ‘We Care, We Prepare, We Prosper’ yang memanfaatkan sifat pemedulian ASEAN untuk membina Komuniti ASEAN yang harmoni dan berdaya tahan dengan memberi  penumpuan kepada rakyatnya; mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan cabaran-cabaran dan ancaman-ancaman pada masa akan datang bagi memastikan ASEAN kekal relevan dan berdaya tahan; dan membukakan peluang-peluang kepada orang ramai untuk mendapatkan manfaat melalui inisiatif-inisiatif yang meningkatkan kemampanan dan kemakmuran rantau ini. 

Selain itu, para pemimpin juga bertukar-tukar pandangan mengenai krisis yang sedang berlaku di Myanmar dan seterusnya melahirkan harapan bagi penyelesaian secara aman damai dan dialog yang konstruktif bagi mencapai keamanan, keselamatan dan kestabilan di rantau ini. Ke arah ini, para pemimpin menegaskan kesediaan ASEAN untuk membantu Myanmar. 

Pada penghujung Kenyataan Bersama itu, kedua-dua pemimpin juga mengucapkan Selamat Menyambut Bulan Ramadan Al-Mubarak yang akan menjelang tiba kepada rakyat kedua-dua negara.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_0504212.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan berangkat ke Baitur Rahmah bersama Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri, Yang Amat Berbahagia Puan Sri Noorainee Abdul Rahman untuk Majlis Persantapan Rasmi. 

Berangkat sama ke Majlis Mengadap tersebut ialah paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah binti Dato Haji Nasir; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-At- Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam; serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. 

Majlis Persantapan Rasmi dimulakan dengan bacaan Doa Selamat, yang dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned. 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia, seterusnya berkenan mengurniakan titah.

Ini diikuti dengan ucapan balas daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. 

Yang Amat Berhormat dan isteri berserta rombongan berada di negara ini selama dua hari bagi Lawatan Rasmi dan Perundingan Tahunan Ketua-ketua Kerajaan Kali Ke-23 di antara Negara Brunei Darussalam dan Malaysia. 

Ini merupakan Lawatan Rasmi pertama Yang Amat Berhormat ke negara ini sebagai Perdana Menteri Malaysia sejak pelantikannya pada 1 Mac 2020.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_050421.jpg


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan menerima mengadap Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri, Yang Amat Berbahagia Puan Sri Noorainee Abdul Rahman. 

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Cheradi Laila Kenchana, Istana Nurul Iman. 

Terdahulu sebelum Majlis Mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat mengalu-alukan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan isteri di Istana Nurul Iman, dan seterusnya memperkenalkan Yang Amat Berhormat dan isteri kepada ahli-ahli kerabat diraja. 

Berangkat sama ke Majlis Mengadap tersebut ialah paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah binti Dato Haji Nasir; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-At- Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam; serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. 

Juga hadir ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Malaysia, Yang Berhormat Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein serta Pegawai-pegawai Kanan Kerajaan Malaysia.

Turut hadir ialah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong selaku Menteri Pengiring dan datin.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

dpmm_040421.jpg

Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri, Yang Amat Berbahagia Puan Sri Noorainee Abdul Rahman serta rombongan tiba di Bandar Seri Begawan, petang ini bagi Lawatan Rasmi selama dua hari dan Perundingan Tahunan Ketua-Ketua Kerajaan Kali Ke-23 antara Negara Brunei Darussalam (NBD) dan Malaysia.

Berangkat ke Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei (LTAB) bagi mengalu-alukan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan isteri ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) selaku Wakil Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman.

Juga hadir bagi mengalu-alukan ketibaan Yang Amat Berhormat dan isteri ialah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong selaku Menteri Pengiring dan Datin.

Turut berada di lapangan terbang bagi mengalu-alukan ketibaan delegasi Malaysia ialah Menteri di JPM dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah dan Pengiran Datin; Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II,Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof dan Pengiran Datin; Timbalan Menteri Pendidikan, Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh; Timbalan Menteri Tenaga, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Matsatejo bin Sokiaw dan Datin serta Kuasa Usaha Sementara, Suruhanjaya Tinggi Malaysia di NBD, Puan Nadia Azura Mohd. Nudri.

Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat bersama Yang Amat Berhormat ke Pentas Khas untuk menerima Tabik Hormat yang diiringi dengan lagu kebangsaan kedua-dua buah negara.

Yang Amat Berhormat kemudiannya beredar memeriksa Perbarisan Kehormatan yang terdiri daripada anggota Tentera Darat Diraja Brunei, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB).

Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia seterusnya diperkenalkan kepada Menteri-menteri Kabinet; Timbalan-timbalan Menteri; Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei; Pemerintah ABDB; Ketua-ketua Perwakilan Asing di NBD dan Setiausaha-setiausaha Tetap di JPM dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri.

Rombongan Yang Amat Berhormat termasuk Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Malaysia, Yang Berhormat Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein serta Pegawai-pegawai Kanan Kerajaan Malaysia.

Semasa Lawatan Rasmi ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Yang Amat Berbahagia Puan Sri serta rombongan dijangka akan mengadap ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri di Istana Nurul Iman esok, di mana akan diteruskan dengan Perundingan Tahunan Ketua-Ketua Kerajaan Kali Ke-23 antara kedua-dua pemimpin tersebut.

Kali terakhir Perundingan Tahunan Ketua-Ketua Kerajaan antara NBD dan Malaysia diadakan adalah pada 5 Mac 2019 di Putrajaya, Malaysia.

Selain itu, lawatan Yang Amat Berhormat ini adalah merupakan Lawatan Rasmi pertama daripada pemimpin luar ke NBD sejak tercetusnya pandemik COVID-19 pada awal tahun 2020.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

dpmm_020421.jpg

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman berkenan berangkat menyaksikan Kejohanan Renang Brunei Ke-28 bagi Kumpulan Umur (28th Brunei Age Group Swimming Championships) pada hari pertama kejohanan bagi sesi sebelah petang. 

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah di kejohanan yang berlangsung di Kolam Renang Kebangsaan Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah itu dijunjung oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin dan Setiausaha Tetap (Pentadbiran, Kewangan dan Estet), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud. 

Berangkat menyertai kejohanan tersebut, paduka anakanda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah. 

Juga berangkat menyaksikan kejohanan tersebut, paduka-paduka anakanda DYTM, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim,Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Faathimah Az-Zahraa' Raihaanul Bolkiah. 

Dalam kejohanan pada sebelah pagi, YTM Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah yang mewakili Mabohai Swimming Club berjaya meraih pingat gangsa dalam Kategori Kuak Kupu-Kupu 50 Meter bagi perenang perempuan berumur 10 tahun hingga 11 tahun dengan catatan masa 47.98 saat. 

Sementara itu, dalam kejohanan pada sebelah petang, YTM berkenan menyertai Kategori Kuak Lentang 50 Meter bagi perenang perempuan berumur 10 tahun hingga 11 tahun dengan catatan masa 47.81 saat dan Kategori Gaya Bebas 100 Meter bagi perenang perempuan berumur 10 tahun hingga 11 tahun dengan mencatat masa 1:37.99. 

Dalam kejohanan itu, DYTM dan YTM Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah juga berkenan menyempurnakan pengurniaan pingat kepada para pemenang. 

Dalam Kategori Kuak Kupu-Kupu 50 Meter bagi perenang perempuan berumur 10 tahun hingga 11 tahun, juara disandang oleh Kayleigh Ang dari Mabohai Swimming Club dengan catatan masa 34.98 saat, sementara tempat kedua disandang oleh Abbey Wong juga dari Mabohai Swimming Club dengan catatan masa 42.55 saat. 

Juara Kategori Kuak Lentang 50 Meter bagi perenang perempuan berumur 10 tahun hingga 11 tahun ialah Kayleigh Ang dari Mabohai Swimming Club dengan catatan masa 37.07 saat, diikuti tempat kedua disandang oleh Kate D'Bouk dari Hammerhead Swimming Club dengan catatan masa 44.90 saat dan tempat ketiga ialah Eshlee Hii dari Mabohai Swimming Club dengan catatan masa 47.26 saat. 

Sementara itu, menjuarai bagi Kategori Gaya Bebas 100 Meter bagi perenang perempuan berumur 10 tahun hingga 11 tahun ialah Kayleigh Ang dari Mabohai Swimming Club dengan catatan masa 1:09.80, tempat kedua pula disandang oleh Abbey Wong dari Mabohai Swimming Club dengan catatan masa 1:24.70 dan tempat ketiga ialah Kate D'Bouk dari Hammerhead Swimming Club dengan catatan masa 1:25.21. 

Seramai 245 orang perenang ikut serta dalam kejohanan tersebut terdiri daripada sembilan buah pasukan renang terdiri daripada pasukan Brunei Speed Swimming Club; Dolphin Swimming Club; H2o ToleranT; Hammerheads Swimming Club; Jerudong Swimming Club; Kbpiranha Swimming Team; Life Skill Swim School; Mabohai Swimming Club; dan P.S.I Swimming Club. 

Kejohanan yang dianjurkan oleh Persatuan Renang Amatur Brunei (BASA) akan berlangsung selama tiga hari.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  
hm_310321.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Kementerian Pertahanan di Bolkiah Garison, di sini.

Mengiringi keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah paduka-paduka anakanda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Kapten (Udara) Pengiran Muda 'Abdul Mateen. 

Sejurus keberangkatan tiba, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB), Mejar Jeneral (U) Dato Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahat. 

Baginda kemudian berkenan menerima Tabik Hormat Diraja dan seterusnya memeriksa Perbarisan Kawalan Kehormatan yang terdiri daripada lima pegawai dan 105 anggota lain-lain peringkat dari Kompeni D, Batalion Ketiga Tentera Darat Diraja Brunei (3Bn TDDB), Rombongan Panji-panji Batalion Ketiga TDDB dan Pancaragam ABDB yang diketuai oleh Pemerintah Kawalan Kehormatan, Mejar Harensuhandy bin Haji Abdullah dari Unit Tugas Pengawal Diraja. 

Baginda seterusnya dijunjung berangkat ke Blok Menara dan berkenan bergambar ramai bersama Ahli-ahli Jawatankuasa Eksekutif Pertahanan dan Pegawai-pegawai Kanan ABDB sebelum dijunjung berangkat ke Dewan Gerak Badan, Bolkiah Garison. 

Semasa di Dewan Gerak Badan, bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dibacakan oleh Ketua Jabatan Agama ABDB, Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB), Komander Haji Ainolnizam bin Haji Ibrahim bagi memberkati keberangkatan lawatan tersebut.

Baginda seterusnya berkenan mengurniakan titah yang dihadiri oleh Pegawai-pegawai ABDB. 

Lawatan keberangkatan baginda berakhir di Mes Pegawai Bolkiah Garison, di mana baginda berkenan beramah mesra bersama Pegawai-pegawai Kanan ABDB dari TDDB, TLDB, Tentera Udara Diraja Brunei, Markas Angkatan Bersama, Institut Latihan dan Akademi Pertahanan ABDB, Kementerian Pertahanan, Pegawai-pegawai Perkhidmatan Pinjaman (Loan Service Officers) British dan Doktor-doktor Perkhidmatan Pinjaman (Loan Service Doctors) dari Republik Rakyat Pakistan. 

Baginda juga berkenan menerima pesambah, seterusnya menandatangani Lembaran Kenangan, diikuti dengan Santap Ringan sebagai mengakhiri lawatan keberangkatan tersebut.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_290321.jpg

Visi Jabatan Adat Istiadat adalah untuk memberikan pengetahuan dan kefahaman kepada orang ramai mengenai adat istiadat, sementara misinya pula ialah untuk melaksanakan majlis-majlis beristiadat dan membarigakan adat istiadat kepada rakyat dan penduduk sebagai warisan turun-temurun. 

Namun usaha mengembangkan itu memerlukan ketua sebagai perancang dan pencetus idea, serta penggerak jentera, dan jika ketua ketandusan idea dan lemah, maka bagaimana mungkin untuk jentera dapat bergerak ligat. 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan mengenai perkara itu ketika mempengerusikan Persidangan Khas Majlis Mesyuarat Adat Istiadat, pagi tadi. 

Dalam titah baginda, Jabatan Adat Istiadat belum mempunyai perancang yang memiliki idea-idea besar untuk memperkasa adat istiadat, bahkan setakat mengemas kini apa yang patut dikemas kini pun tidak berupaya dilakukan, seakan-akan cuma menunggu arahan sahaja tanpa proaktif membuat rancangan. 

Padahal, peranan dan tanggungjawab Jabatan Adat Istiadat antara lain ialah untuk memelihara adat resam itu supaya terus bisai, kemas dan benar-benar terpakai sebagaimana semestinya. 

Baginda bertitah, juga turut menjadi tanggungjawab itu termasuklah memikir dan merancang apa-apa yang patut dirancang untuk menampung kekurangan atau menambal mana-mana yang berlubang atau 'rumpung' jika ada, sehingga adat itu jadi malar, bagus, cantik dan unik. 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menyentuh mengenai peranan asasi Jabatan Adat Istiadat dan Majlis Mesyuarat Adat Istiadat yang bukannya 'mengelinga' perkara-perkara lain di luar tugas dan tanggungjawab. 

Seperti memikirkan untuk menaikkan taraf Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan kerana sama ada patut atau tidak dinaikkan taraf, sudah ada pihak berkenaan lain yang patut memikirkannya dan bukan Jabatan Adat Istiadat dan Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. 

Begitu juga mengenai perkara mencantikkan Bandar Seri Begawan dengan pelbagai jenis rancangan, bukanlah di bawah tanggungjawab Jabatan Adat Istiadat dan Majlis Mesyuarat Adat Istiadat tetapi pihak berkenaan sudah pun sedia ada untuk memikirkannya. 

"Yang penting dibuat ialah menyelesaikan kerja-kerja dan tanggungjawab sendiri sebaik yang mungkin sehingga tidak akan berlaku perkara-perkara terbengkalai atau kucar-kacir," tegas Baginda. 

Namun semua ini, titah baginda lagi, perlu dibuat mengikut panduan atau S.O.P adat istiadat, yang mana jika ada dapat ditangani secara teliti dan cepat, bukannya menangguh-nangguh. 

Seperti apabila berlaku kemangkatan tegas baginda, pengumuman pun lambat dibuat sehingga orang ramai pula yang lebih dahulu tahu, dan pengumuman juga hanya diserahkan kepada Radio dan Televisyen sahaja. 

Begitu juga tentang pakaian berkabung sehingga menyebabkan orang ramai jadi kelam-kabut mencari kain putih untuk melilit songkok dan orang-orang perempuan mencari tudung kepala berwarna putih. 

Menyentuh mengenai pengurusan jenazah pula titah Baginda, didapati tidak menentu, jenazah dibawa dengan kereta ambulans, dan adakah perkara itu mengikut panduan dari buku adat istiadat? 

"Ketika permakaman, macam-macam keadaan dapat dilihat yang sepatutnya tidak berlaku seperti menimbus makam dengan cangkul. Padahal yang sudah-sudah, kita menggunakan bakul pungkis untuk mengangkut tanah dan menuang ke atas makam, bukannya mengambil jalan ringkas dengan hanya menyangkul tanah. Di sinilah adat itu perlu dibisaikan, kalau tidak mahu bisai, tidak payahlah kita beradat," tegas Baginda lagi. 

Kebawah DYMM juga bertitah mengulas fungsi dan tanggungjawab Jabatan Adat Istiadat yang antara lain ada menyebut memberikan khidmat bantuan dan nasihat kepada agensi-agensi Kerajaan, Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan, NGO, Persatuan-persatuan dan Institusi Pengajian di dalam perkara-perkara yang melibatkan adat istiadat. 

Baginda mempersoalkan jikalau Jabatan Adat Istiadat sendiri sudah tidak dapat melakukan kerja-kerja yang betul, bagaimanakah ia boleh untuk menasihati atau memandu pihak-pihak lain bagi memahami adat istiadat? Jadi berdasarkan ini titah baginda lagi, Jabatan Adat Istiadat mahu tidak mahu, perlulah muhasabah dirinya bagi membaiki pentadbirannya. 

Terdahulu Kebawah DYMM bertitah, Brunei tegak adalah dengan ugama dan adat istiadat, ugama dijulang adat disanjung, dan kedua-duanya berjalan seiring sebagai identiti bangsa. 

Kerana itu, tegas baginda, seperti ugama, adat juga perlu dipelihara kerana ia adalah pemanis dan perhiasan bangsa, dan bangsa yang beradat-istiadat biasanya adalah dihormati, maka janganlah kita mengabaikan adat. 

Adat tegas baginda lagi, adalah tonggak institusi Raja dan Bangsa, ia perlu didukung dan diperkukuh, bukan dibiarkan layu dan lemah. 

"Ia bukan milik satu-satu golongan, iaitu golongan diraja sahaja, tetapi milik bersama bangsa di mana semua kita adalah berkewajipan untuk melihatnya kekal berkembang dan unggul," titah baginda lagi. 

Berangkat sama ke Persidangan Khas Majlis Mesyuarat Adat Istiadat tersebut ialah paduka-paduka anakanda dan adinda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Penasihat; dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Pengerusi. 

Juga berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik, Timbalan Pengerusi 2; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen, Timbalan Pengerusi 3; dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah, Timbalan Pengerusi 4. 

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM di Bangunan Jabatan Perdana Menteri dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar. 

Persidangan Khas Majlis Mesyuarat Adat Istiadat juga turut dihadiri oleh Yang Amat Mulia Pengiran-pengiran Cheteria; Yang Berhormat Menteri-menteri Kabinet; Ahli-ahli Majlis-majlis Mesyuarat; Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei; Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, dan Pehin-pehin Manteri. 

Bagi memberkati majlis, bacaan Al-Fatihah dan Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned. 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  


Dengan keputusan 8:3, Pasukan Flying Gravity (Waznah) dinobatkan sebagai johan pada perlawanan akhir Kejohanan Brunei Darussalam CHSK_Badminton Cup 2021 yang berlangsung di Dewan Serbaguna, Sekolah Chung Hwa Kiudang, di sini.

Naib johan disandang oleh Pasukan Honey Carsmart dan menduduki tempat ketiga pula dimenangi oleh Pasukan RHTS.

Berkenan berangkat bagi menyaksikan perlawanan tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman.

Berangkat sama, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, sekali gus mewakili Pasukan Flying Gravity (Waznah) dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan kerabat diraja yang lain.

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin; Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Awang Haji Umarali bin Esong; Setiausaha Tetap (Pentadbiran, Kewangan dan Estet) Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud; Timbalan Setiausaha Tetap (Kebeliaan dan Kesukanan), KKBS, Kolonel (B) Pengiran Haji Maiddin bin Pengiran Haji Said; Pemangku Pengarah Belia dan Sukan, Dayang Mariam binti Ulat dan Presiden Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei Darussalam, Pengiran Haji Hamzah bin Pengiran Haji Mohammad.

Sejurus keberangkatan, DYTM berkenan menandatangani plak. Dalam perlawanan akhir ini, YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim berkenan menyertai Kategori Beregu Remaja Lelaki Bawah 14 Tahun bersama dengan Dessen Chung Min Tin mewakili Pasukan Flying Gravity (Waznah), di mana pasukan YTM berjaya menewaskan, Awang Eqman Danish bin Duming dan pasangannya Awang Muhammad Hamizan bin Maysufrizal dari Pasukan Honey Carsmart dengan keputusan 22-20 dan 20-8.

Pada perlawanan ini, YTM dan Dessen Chung Min Tin, menyandang gelaran johan selepas menamatkan perlawanan dengan keputusan akhir 'straight set' 2:0.

Sementara naib johan disandang oleh Pasukan Honey Carsmart, pasangan Awang Eqman Danish dan Awang Muhammad Hamizan, manakala tempat ketiga dimenangi oleh Pasukan RHTS, Awang Mohammad Haziq bin Roze dan pasangannya, Awang Muhammad Talipuddin bin Ermadena.

Kejohanan yang julung kali diadakan itu bermula pada 14 Mac lalu dan disertai seramai 200 peserta yang mewakili lapan buah pasukan yang dibahagikan kepada dua kumpulan.

Pada perlawanan tersebut, penyampaian hadiah dan pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  


Pasukan Flying Gravity (Waznah) berjaya mara ke pusingan akhir Kejohanan Brunei Darussalam CHSK_Badminton Cup 2021 setelah berjaya mendahului Pasukan RHTS dengan 7 mata daripada 12 perlawanan yang dipertandingkan.

Berkenan berangkat bagi menyaksikan kejohanan tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman pada kejohanan yang berlangsung di Dewan Serbaguna, Sekolah Chung Hwa Kiudang, di sini.

Berangkat sama, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, sekali gus mewakili Pasukan Flying Gravity (Waznah) dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah berserta kerabat diraja yang lain.

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah dijunjung oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin dan Presiden Badminton Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, Pengiran Haji Hamzah bin Pengiran Haji Mohammad.

Pada perlawanan peringkat separuh akhir bagi Kategori U14 Boys Double, Beregu, YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim dan Dessen Chung Min Tin tewas di tangan Beregu, Awang Mohammad Haziq bin Roze dan Awang Muhammad Talipuddin bin Ermadena dari Pasukan RHTS dengan keputusan 20-22 dan 13-21.

Dalam pada itu, perlawanan peringkat akhir kejohanan berkenaan bakal menyaksikan Pasukan Flying Gravity (Waznah) bertemu Pasukan Honey Carsmart yang akan diadakan pada Ahad, 28 Mac 2021.

Kejohanan yang julung kali diadakan ini disertai oleh seramai 200 peserta mewakili lapan pasukan yang dibahagikan kepada dua kumpulan. Antara pasukan yang turut menyertai kejohanan tersebut, Pasukan D'Sunlit, Pasukan Honey Carsmart, Pasukan RHTS, Pasukan R&T, Pasukan Flying Gravity (Waznah), Pasukan BRKP OCT, Pasukan Easyway dan Pasukan Muara Port Company.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

hm_260321.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Rakyat Bangladesh, Tuan Yang Terutama Md. Abdul Hamid dan Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh, Puan Yang Terutama Sheikh Hasina serta kerajaan dan rakyat Republik Rakyat Bangladesh sempena dengan Jubli Emas Hari Kemerdekaan Republik Rakyat Bangladesh.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_230321.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Thongloun Sisoulith di atas pelantikannya sebagai Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao dan juga kepada Tuan Yang Terutama Dr. Phankham Viphavanh di atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_220321-1.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Islam Pakistan, Tuan Yang Terutama Dr. Arif Alvi, Perdana Menteri Republik Islam Pakistan, Tuan Yang Terutama Imran Khan dan kerajaan serta rakyat Republik Islam Pakistan sempena Hari Pakistan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_220321.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Dr. Vivian Balakrishnan yang mengadakan lawatan ke negara ini selama satu hari. 

Semasa Majlis Mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura berbincang mengenai isu-isu dua hala dan serantau yang berkepentingan bersama di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. 

Selain itu, Tuan Yang Terutama juga menyampaikan sokongan penuh Republik Singapura terhadap Negara Brunei Darussalam selaku Pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 dalam sama-sama mencapai matlamat 'deliverables' yang dihasratkan. 

Menyertai bersama TYT semasa Majlis Mengadap tersebut ialah Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Heng Aik Yeow; dan Setiausaha Tetap Kedua, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Republik Singapura, Mr. Stanley Loh. 

Turut hadir ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof. 

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
dpmm_210321.jpg

Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan pasangannya, Dessen Chung Min Tin berjaya memenangi perlawanan pada Brunei Darussalam CHSK_Badminton Cup 2021 bagi Kategori U14 Boys Double yang berlangsung di Dewan Serbaguna, Sekolah Chung Hwa Kiudang, di sini. 

Bagi perlawanan ketiga ini, beregu Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim dan Dessen Chung Min Tin berjaya menang 'straight set' 2-0 setelah menewaskan beregu Raymond Pong Zhen Hau dan Alvin Yong Zhi Hao dari Pasukan Easyway dengan keputusan 21-2 dan 21-7. 

Berangkat menyaksikan perlawanan tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman. 

Berangkat sama, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan kerabat diraja yang lain. 

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah dijunjung oleh Pemangku Pengarah Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Dayang Mariam binti Ulat dan Presiden Badminton Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, Pengiran Haji Hamzah bin Pengiran Haji Mohammad. 

Kejohanan yang julung kali diadakan ini disertai oleh seramai 200 peserta mewakili lapan pasukan yang dibahagikan kepada dua kumpulan. 

Antara pasukan yang turut menyertai kejohanan tersebut, Pasukan D'Sunlit, Pasukan Honey Carsmart, Pasukan RHTS, Pasukan R&T, Pasukan Flying Gravity (Waznah), Pasukan BRKP OCT, Pasukan Easyway dan Pasukan Muara Port Company.

Perlawanan seterusnya akan diadakan pada 26 Mac depan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  
dm_180321-1.jpg

Pada hari keempat Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-17 Majlis Mesyuarat Negara (MMN), Ahli MMN, Yang Berhormat Awang Haji Mohaimin bin Haji Johari @ Jahari mengemukakan mengenai dengan 'succession planning' di bawah tajuk SA10A Jabatan Perkhidmatan Awam. 

Menjelaskan pada persoalan tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud menyatakan, 'succession planning' untuk mencapai 'high efficiency productivity' yang bertujuan dalam pengurusan program-program 'flagship' CSLP yang masa kini dan yang sudah beberapa tahun dijalankan, iaitu Program Pembangunan Eksekutif Belia YEP (Executive Development Programme - YEP); Program Pembangunan Eksekutif Pegawai-pegawai Kerajaan Pengurusan Pertengahan (Executive Development Programme for Middle Officers - EDPMO); dan Program Pembangunan Eksekutif Pegawai-pegawai Kanan Kerajaan (Executive Development Programme for Senior Government Officers - EDPSGO) untuk melahirkan pegawai-pegawai atau tenaga-tenaga kerja sebagai pengisi 'succession planning' yang dirancangkan bagi setiap kementerian. 

"Setiap kementerian memang sudah mengetahui akan tujuan dan perancangan mereka masing-masing, iaitu setiap kementerian mempunyai 'succession planning' masing-masing," ujar Yang Berhormat. 

Yang Berhormat seterusnya menjelaskan, program-program 'flagship' ini akan sentiasa diteruskan bagi mengambil pegawai-pegawai yang boleh diketengahkan bagi menjadi pegawai-pegawai pelapis. 

Sementara itu, Menteri di JPM dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah juga turut menjelaskan, di mana salah satu usaha di bawah GLC 'succession planning' ialah dengan mengurangkan kadar pengambilan warga negara asing. 

Jelas Yang Berhormat, ia merupakan satu usaha untuk kita secara perlahan 'take over' daripada orang luar dan sebelum COVID-19, kebanyakan pilot dan sebagainya di Royal Brunei (RB) yang dipegang oleh orang luar dan pada masa kini jumlah itu sudah menurun.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
1 - 30Next