Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  

Kementerian Kewangan dan jabatan-jabatan di dalamnya mengadakan Majlis Ceramah Khas Sempena Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tahun 1439 Hijrah / 2017 Masihi bertempat di Dewan Teater, bangunan kementerian berkenaan.


Hadir selaku tetamu kehormat majlis, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim.


Turut hadir, Timbalan Menteri Kewangan (Fiskal), Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Hisham bin Haji Mohd. Hanifah, Setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap, Ketua-Ketua Jabatan dan Bahagian, pegawai-pegawai dan kakitangan Kementerian Kewangan dan jabatan-jabatan di dalamnya.


Majlis diisikan dengan Dikir Maulud yang dibawakan oleh pasukan Dikir Kementerian Kewangan dan diserikan dengan Ceramah Khas 'Rasulullah Qudwah Sepanjang Zaman', yang disampaikan oleh Pemangku Ketua Unit Pendidikan Khas, Unit Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan, Awang Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafor.


Dalam ceramahnya antara lain menyentuh mengenai sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.


Beliau menjelaskan, sunnah-sunnah Rasulullah itu sebenarnya ada banyak yang antaranya diaplikasikan di negara-negara lain, apatah lagi di negara yang bukan Islam contohnya kebersihan serta kesihatan.


Ada dua sunnah Rasulullah yang disentuh dalam ceramahnya iaitu 'Makanlah setelah lapar dan berhentilah sebelum kenyang' dan 'Setiap penyakit itu bermula daripada perut'.


Juga disentuh dalam ceramah tersebut mengenai keadilan dalam diri sendiri terhadap pemakanan dan kesihatan yang berfokus kepada sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.


Majlis yang dianjurkan oleh Tabung Amanah Pekerja (TAP) ini merupakan salah satu aktiviti tahunan kelolaan Kementerian Kewangan yang bertujuan untuk memperingati dan menyemarakkan Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

Other News
  

Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Pejabat Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan ini memaklumkan bahawasanya :


Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan amat sukacita telah mengurniakan nama kepada cucunda baginda, iaitu anakanda kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman, dengan nama Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Faathimah Az-Zahraa' Raihaanul Bolkiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah.


Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha serta kerabat baginda seterusnya dengan sukacita mengurniakan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat semasa meluaran tersebut dan juga kepada semua yang menyembahkan perutusan tahniah dan ucap selamat berikutan dengan meluaran cucunda baginda itu pada hari Jumaat, 12 Rabiulawal 1439 bersamaan 1 Disember 2017, jam 3.54 petang.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, Raja Thailand dan juga kepada Perdana Menteri Thailand, Tuan Yang Terutama General Prayut Chan-o-cha (Ret.), sempena Hari Kebangsaan Thailand.


Di dalam titah perutusan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, Raja Thailand, Kebawah Duli Yang Mulia menzahirkan bahawa Thailand adalah teman rapat dan penting bagi Negara Brunei Darussalam dan baginda amat menghargai rangkaian kerjasama yang dinikamti oleh kedua-dua buah negara terutama dalam bidang perdagangan dan hubungan di antara rakyat masing-masing.


Baginda seterusnya percaya di bawah kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, Raja Thailand, hubungan dua hala tersebut akan terus berkembang dan diperkukuhkan pada masa-masa akan datang.


Sementara itu, dalam perutusan baginda kepada Perdana Menteri Thailand, Tuan Yang Terutama General Prayut Chan-o-cha (Ret.), Kebawah DYMM merakamkan penghargaan di atas persahabatan yang sekian lama terjalin di antara kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing.


Baginda percaya Negara Brunei Darussaalam dan Thailand akan terus membina hubungan yang penting ini, dan seterusnya berharap berpeluang untuk mengukuhkan jalinan kerjasama berkenaan di peringkat dua hala dan antarabangsa.


Pada mengakhiri titah-titah perutusan tersebut, Kebawah DYMM menyampaikan salam muhibah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun dan kerabat diraja serta kepada Perdana Menteri Thailand, Tuan Yang Terutama General Prayut Chan-o-cha (Ret.) dan rakyat Thailand semoga berbahagia pada menyambut perayaan tersebut.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Mengangkat Sumpah bagi Menteri Kesihatan yang baharu diadakan di Istana Nurul Iman.


Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM).


Majlis dimulakan dengan pembacaan Surat Perintah Lantikan oleh Grand Chamberlain, Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar.


Majlis ini adalah bagi Yang Berhormat Dato Paduka Dr. Haji Md. Isham bin Jaafar, yang pelantikannya sebagai Menteri Kesihatan berkuat kuasa mulai 1 Disember 2017.


Seterusnya diikuti dengan Yang Berhormat Dato Paduka Dr. Haji Md. Isham mengangkat sumpah ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.


Sebelum pelantikan ini, Yang Berhormat Dato Paduka Dr. Haji Md. Isham memegang jawatan Pengarah Eksekutif, Pengarah Perubatan dan Ahli Lembaga Pengarah Jerudong Park Medical Centre, Jerudong.


Juga hadir pada majlis berkenaan, Menteri di JPM dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim; Menteri di JPM dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng; Timbalan Menteri di JPM, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Hamdan bin Haji Abu Bakar; Timbalan Menteri Kewangan, Yang Mulia Dato Seri Paduka Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah dan Setiausaha Tetap di JPM, Dato Paduka Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Awang Azman Latip bin Haji Abd Aziz dan Dayangku Siti Nurhizriah binti Pengiran Nikman muncul juara keseluruhan Gross Terbaik Lelaki dan Perempuan pada Perlawanan Golf Sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta.


Berangkat mengurniakan hadiah-hadiah kepada para pemenang ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berlangsung di Royal Berkshire, Jerudong Polo and Country Club, di sini.


Bagi Kategori Lelaki Gross, tempat kedua dimenangi oleh Awang Qawim Aslimon manakala tempat ketiga disandang oleh Haji Abdul Aziz bin Haji Md. Kassim.


Sementara itu, dalam Kategori Lelaki Divisyen 'A' (handicap 0-12) dijuarai oleh Awang Haji Rahmad Japar dengan pukulan 67 nett manakala bagi Kategori Lelaki Divisyen 'B' (Handicap 13-18) dimenangi oleh Awang Haji Md Hanafi bin Pehin Penyurat Haji Ahmad dengan pukulan 64 nett dan Awang Azahari bin Osman pula menjuarai Kategori Lelaki Divisyen 'C' (Handicap 19 - 24) dengan pukulan 66 nett.


Bagi Kategori VIP dan Penaja pula, juara disandang oleh Awang Md. Fadillah bin Haji Abd. Aziz dengan meraih pukulan 69 nett sementara dalam Kategori Senior Lelaki dimenangi oleh Awang Haji Andinan bin Haji Mohd Daud dengan pukulan 68 nett.


Pengiran Datin Hajah Ummi Kalthum binti Pengiran Haji Tuah pula meraih tempat pertama bagi Kategori Perempuan Nett dengan pukulan 74 nett.


Sejurus pengurniaan hadiah, DYTM seterusnya berkenan menerima pesambah yang disembahkan oleh Dato Paduka Awang Lim Beng Thai, selaku Penaung Jawatankuasa Penyelenggara Perlawanan Golf berserta Ahli-ahli Jawatankuasa Perlawanan Golf sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta.


Sebelum berangkat meninggalkan majlis, DYTM juga berkenan bergambar ramai dan menerima junjung ziarah daripada ahli-ahli jawatankuasa dan para pemain yang menyertai perlawanan golf berkenaan.


Turut hadir pada majlis tersebut Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar serta Menteri-menteri Kabinet dan jemputan-jemputan khas.


Perlawanan golf yang telah diadakan pada 24 hingga 26 November itu menyaksikan penyertaan seramai lebih 200 orang pemain, terdiri daripada pemain tempatan dan juga dari negara jiran.


Juara Keseluruhan Gross Terbaik Lelaki, Awang Azman Latip bin Haji Abd. Aziz ketika ditemui, melahirkan rasa syukur dan gembira atas kemenangan tersebut di mana beliau juga pernah memenangi beberapa perlawanan lain sebelum ini.


Menurutnya, cuaca pada hari perlawanan tersebut sangat cerah dan tambahan lagi beliau juga sudah sering bermain golf di padang tersebut, justeru ia sangat membantu beliau dalam perlawanan berkenaan.


Awang Azman Latip yang sudah 20 tahun berkecimpung dalam permainan golf ini juga menjelaskan akan menyertai lagi mana-mana perlawanan golf yang dianjurkan pada masa akan datang.


Perasaan yang sama turut digambarkan oleh Dayangku Siti Nurhizriah binti Pengiran Nikman yang juga pernah memenangi perlawanan lain sebelum ini.


Beliau yang sudah bermain golf sejak berumur 12 tahun merupakan peserta termuda pada perlawanan tersebut di mana menurutnya, antara cabaran semasa perlawanan tersebut ialah keadaan cuaca yang panas terik.


Selepas ini jelasnya, beliau akan menyertai satu perlawanan golf di negara jiran, Malaysia.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Tanggal 12 Rabiulawal setentunya satu tarikh bersejarah dalam kalendar Tahun Hijrah bagi umat Islam sejagat termasuk Negara Brunei Darussalam memartabatkan hari kelahiran Junjungan Besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ikon Muslim yang memimpin ke arah kebahagiaan landasan yang sepatutnya dan yang betul.


Sudah menjadi kelaziman di negara ini, kedatangan hari kelahiran Baginda itu dan seterusnya menyemarakkan hari berkenaan dengan perarakan sambil pujian selawat dengan penuh keikhlasan demi mengharapkan ganjaran pahala dan bukti cinta kita dalam mengenang pengorbanan Baginda yang tidak terkira demi agama Islam dan umatnya.


Alhamdulillah dengan tampuk pemerintahan seorang raja di negara kita, acara keagamaan lagi berkebajikan ini tidak luput sejak dari dahulu lagi, dan ianya lebih bermakna apabila Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai ribuan rakyat dan penduduk bagi Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Negara bagi Tahun 1439 Hijrah.


Berangkat  sama ke Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien, di ibu negara di sini ialah paduka-paduka anakanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel.


Juga berangkat, paduka-paduka adinda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.


Keberangkatan Kebawah DYMM dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar; Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Tahun 1439 Hijrah, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud serta Ahli-Ahli Jawatankuasa Tertinggi Sambutan yang lain.


Sejurus keberangkatan Kebawah DYMM, acara dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned yang juga membacakan Doa Selamat.


Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluannya antara lain menyembahkan setinggi menjunjung kasih atas keberangkatan Kebawah DYMM ke majlis perhimpunan ini di mana di bawah pimpinan bijaksana baginda, perhimpunan dan perarakan Maulud semakin meriah sambil mengukuhkan kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.


Keberangkatan bersama-sama rakyat dari 125 pasukan yang mewakili pelbagai kalangan juga jelas Yang Berhormat, merupakan sanjungan terhadap kepimpinan bijaksana baginda dalam hal ehwal keugamaan, di mana raja dan rakyat seperjalanan dalam satu landasan, iaitu memaju dan mengukuhkan syiar Islam sebagai ugama rasmi, menjadikannya amalan yang menyumbang kepada kehidupan bermasyarakat yang harmoni, berpemerintahan dan bernegara yang mantap bagi semua lapisan masyarakat dan penduduk.


''Dan ini adalah satu pembuktian bahawa kepimpinan beraja yang berkesan baik akan sentiasa mendapat taufik dan hidayah dengan negara dan rakyat mendapat  berkatnya.


Antara keberkatan yang dapat dinikmati ialah, kukuhnya hubungan mahabbah dan muafakah di antara raja dan rakyat sebagai ganjaran mematuhi ajaran-Nya,'' ujarnya.


Tidak syak lagi, tambah Yang Berhormat, bahawa hasil dari ketaatan kepada Allah dengan bertaqwa mematuhi perintah dan larangan-Nya, menjadikan kita di negara ini dirahmati oleh Allah dengan berbagai keberkatan yang membawa kita sekalian berkehidupan yang baik dan sempurna dengan aman dan sentosa.


Sejurus selepas itu, Kebawah DYMM seterusnya berkenan berangkat menerima junjung ziarah daripada ketua-ketua pasukan yang mengambil bahagian pada upacara Sambutan Maulud Nabi tahun ini.


Dikir Marhaban dipersembahkan oleh pasukan dikir dari Jabatan Perdana Menteri dan sejurus ke perenggan 'Ya Habibi', tembakan mariam 21 das mula dilepaskan.


Sebelum perarakan dimulakan, Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal mengepalai bacaan Selawat sebanyak tiga kali menandakan perarakan akan dimulakan.


Perarakan mengelilingi sebahagian ibu negara didahului oleh Kebawah DYMM berserta paduka-paduka anakanda dan adinda baginda diikuti oleh pembesar-pembesar negara.


Sebanyak 125 pasukan dengan keramaian 12,805 orang mengambil bahagian dalam perhimpunan, perarakan dan perbarisan pada tahun ini yang mempertandingkan empat kategori iaitu 30 pasukan bagi Kategori Sekolah Menengah / Arab / Institusi Pengajian Tinggi / Maktab / Swasta; 16 pasukan Kategori Kementerian dan Jabatan-jabatan Kerajaan; 26 pasukan bagi Kategori Persatuan-persatuan dan Sektor Swasta serta 29 pasukan bagi Kategori Kampung dan Masjid.


Tema Khas sambutan kali ini ialah 'Rasulullah Qudwah Pemimpin Adil'.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, Presiden Emiriah Arab Bersatu dan Pemerintah Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu, dan kepada His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, Naib Presiden, Perdana Menteri, Pemerintah Dubai dan Menteri Pertahanan, Emiriah Arab Bersatu dan kepada ahli kerabat diraja serta kerajaan dan rakyat Emiriah Arab Bersatu sempena menyambut Hari Kebangsaan Emiriah Arab Bersatu.

Dalam titah perutusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia kepada His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, Presiden Emiriah Arab Bersatu dan Pemerintah Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu, baginda amat menghargai perhubungan dan persaudaraan yang akrab yang dinikmati oleh kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing dan seterusnya berharap dapat mengukuhkan persahabatan yang sangat bernilai ini demi memperkembangkan kerjasama yang sedia ada di tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, dalam titah perutusan yang sama kepada His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, Naib Presiden, Perdana Menteri, Pemerintah Dubai dan Menteri Pertahanan, Emiriah Arab Bersatu, baginda amat berpuas hati dengan persahabatan yang muhibah yang sekian lama dinikmati dan berharap akan terus dapat memperkukuhkan kerjasama tersebut di tahun-tahun mendatang.

Baginda mengakhiri titah-titah perutusan baginda itu dengan berdoa semoga Allah Subhanahu Wata'ala mengurniakan kepada His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, Presiden Emiriah Arab Bersatu dan Pemerintah Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu, dan kepada His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, Naib Presiden, Perdana Menteri, Pemerintah Dubai dan Menteri Pertahanan, Emiriah Arab Bersatu kesihatan dan kebahagiaan yang berterusan serta rakyat Emiriah Arab Bersatu terus menikmati kemajuan dan kemakmuran yang berpanjangan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

His Majesty News
  

Kerjasama dua hala di antara Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN) Brunei Darussalam dan Singapura yang berkembang hendaklah berterusan bagi meningkatkan keupayaan kedua-dua buah negara dalam bidang keselamatan dan keamanan.


Setiausaha Tetap KHEDN, Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof, selaku tetamu kehormat menekankan demikian pada Majlis Perasmian Program Pertukaran Latihan Bersama (Joint Training Exchange Programme) bagi Pegawai-pegawai Kanan Kali Ke-3 bertempat di Bangunan JPM, di sini.


Program tersebut jelasnya, merupakan satu langkah dalam mengukuhkan lagi hubungan kedua-dua buah negara, yang mana dapat memberi peluang mereka menubuhkan rangkaian, bertukar idea dan belajar di antara satu sama lain.


Justeru itu, beliau yakin program itu akan memberi manfaat kepada kedua belah pihak dalam mengukuhkan keupayaan mereka menghadapi isu-isu baharu keselamatan dan keamanan.


Hadir sama, Setiausaha Tetap di JPM, Awang Mohd. Riza bin Dato Paduka Haji Mohd. Yunos dan Timbalan Setiausaha Tetap (Antarabangsa), KHEDN, Republik Singapura, T. Raja Kumar.


Seramai 20 pegawai kanan terdiri daripada 10 pegawai kanan KHEDN, Republik Singapura dan 10 pegawai kanan dari JPM serta KHEDN menyertai program berkenaan yang diadakan selama 12 hari bermula 27 November dan berakhir di Republik Singapura pada 8 Disember nanti.


Sepanjang program, para peserta akan membuat lawatan ke beberapa agensi di kedua-dua negara bagi memahami dengan lebih dekat peranan dan fungsi setiap jabatan, di samping berkongsi pengalaman serta amalan terbaik khususnya dalam menangani isu-isu keselamatan juga prosedur penyelarasan di tahap kebangsaan dan meningkatkan lagi kemahiran kepimpinan.


Program yang diungkayahkan secara bersama oleh JPM, KHEDN, Negara Brunei Darussalam dan KHEDN, Republik Singapura merupakan salah satu usaha kerjasama kedua-dua buah negara dalam mengeratkan lagi kerjasama di antara para pegawai kanan yang terlibat.


Turut hadir ialah Timbalan Setiausaha Tetap KHEDN, ketua-ketua jabatan serta para pegawai kanan di JPM dan KHEDN.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  

Perairan Sungai Brunei berhadapan Dermaga Diraja, di ibu negara sekali lagi menjadi tumpuan pengunjung dalam dan luar negara bagi menyaksikan acara Lumba Perahu Sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta.


Setentunya acara sukan air tradisi yang sudah sekian lama diteruskan ini merupakan acara yang ditunggu-tunggu, bukan sahaja penggiat lumba perahu malah segenap lapisan rakyat dan penduduk negara ini.


Berangkat menyaksikan acara pada sesi pagi hari ini ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.


Turut berangkat, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan.


Keberangkatan DYTM dijunjung oleh Pengerusi-Pengerusi Bersama Jawatankuasa Sektoral Keraian dan Acara-Acara Daerah Mukim; Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong dan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof.


Sejurus keberangkatan, DYTM dijunjung oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, bagi melepaskan acara Lumba Perahu Tradisi Antara Kementerian-Kementerian 25 Pekayuh.


Setelah itu DYTM dijunjung kembali ke Pentas Diraja bagi menyaksikan Lumba Perahu Tradisi Terbuka 30 Pekayuh dan Lumba Perahu Fiberglass Belia-Belia Terbuka 20 Pekayuh.


DYTM juga berkenan untuk mengurniakan hadiah-hadiah kepada pemenang-pemenang perlumbaan lumba perahu bagi sesi pagi.


Acara lumba perahu ini diungkayahkan sempena Jubli Emas Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta di bawah Jawatankuasa Sektoral Keraian dan Acara-Acara Daerah Mukim Sempena Kebawah DYMM Menaiki Takhta.


Acara tersebut merupakan salah satu acara bagi memeriahkan Sambutan Jubli Emas Baginda Menaiki Takhta.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Lumba Perahu yang menjadi kegemilangan masyarakat Brunei merupakan salah satu acara sukan yang sentiasa mendapat sambutan oleh segenap lapisan penduduk di negara ini.


Suasana Sungai Brunei hari ini dimeriahkan dengan Acara Lumba Perahu yang melibatkan penyertaan bukan sahaja dari pasukan-pasukan kebangsaan malah pasukan-pasukan jemputan dari negara jiran.


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke acara tersebut yang berlangsung di Dermaga Diraja, di ibu negara, di sini.


Berangkat sama ialah paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan berserta kerabat diraja yang lain.


Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berserta kerabat diraja dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong dan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof, selaku Pengerusi-Pengerusi Bersama Jawatankuasa Sektoral Keraian dan Acara-Acara Daerah Mukim.


Sejurus keberangkatan, Kebawah DYMM berkenan menyertai Lumba Perahu Fiberglass Acara Khas 15 Pekayuh.


Setelah itu, Kebawah DYMM dijunjung kembali ke Pentas Diraja bagi menyaksikan Lumba Perahu Fiberglass Belia-Belia Bawah Umur 30 Tahun ke Bawah 20 Pekayuh dan Lumba Perahu Tradisi antara Institusi dan Pengajian Tinggi 15 Pekayuh.


Kebawah DYMM berkenan berangkat ke Kuala Lumapas di perairan Sungai Brunei dengan menaiki perahu khas bagi melepaskan Acara Lumba Perahu Tradisi Maraton 30 Pekayuh.


Acara tersebut merupakan Lumba Perahu yang terakhir sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah DYMM Menaiki Takhta yang mana jarak perlumbaan adalah sepanjang 5 kilometer.


Kebawah DYMM berserta kerabat diraja kemudian berkenan menyaksikan pameran-pameran di pekarangan Dermaga Diraja.


Pameran tersebut merangkumi gambar-gambar dan potret-potret penglibatan baginda berserta kerabat diraja pada Acara Lumba Perahu Brunei Darussalam pada tahun-tahun lalu selain pameran dari pelajar-pelajar Politeknik Brunei dalam pengajian media digital dan sekolah ICT serta Pameran Jetski.


Pameran tersebut diungkayahkan oleh Jabatan Muzium-Muzium dengan kerjasama Jabatan Penerangan, Politeknik Brunei dan Persatuan Sukan Jet Brunei Darussalam (BJSA).


Baginda kemudiannya berkenan menandatangani Lembaran Kenangan Keberangkatan dan seterusnya berkenan berangkat beserta kerabat diraja bagi bergambar ramai sebelum ke Pentas Diraja bagi pengurniaan hadiah kepada pemenang-pemenang perlumbaan.


Bagi Lumba Perahu Fiberglass Acara Khas 15 Pekayuh, dimenangi oleh pasukan Kebawah DYMM diikuti dengan pasukan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, tempat kedua dan tempat ketiga ialah pasukan Penghulu-Penghulu Mukim dan Ketua-Ketua Kampung.


Sementara bagi Acara Lumba Perahu Tradisi Maraton 30 Pekayuh pula dijuarai oleh pasukan Laksamana Sinapuan Sarawak.


Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM berserta kerabat diraja berkenan menerima junjung ziarah daripada Ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi dan jemputan-jemputan khas.


Terdahulu, Acara Lumba Perahu yang diungkayahkan sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah DYMM Menaiki Takhta di bawah Jawatankuasa Sektoral Keraian dan Acara-Acara Daerah Mukim turut dimeriahkan lagi dengan letupan gas berwarna-warni yang mewarnai perairan Sungai Brunei dan barisan lalu kapal-kapal dari pelbagai agensi kerajaan menandakan berakhirnya Acara Lumba Perahu berkenaan.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Prosecutor General of the Supreme People's Procuratorate Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Profesor Cao Jianming, yang sedang berada dalam lawatan kerja selama tiga hari bermula dari 24 hingga 26 November 2017.


Mengiringi Tuan Yang Terutama Profesor Cao Jianming ialah Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Yang Jian dan Director General of the International Cooperation Bureau of the Supreme People's Procuratorate of China, Mr. Guo Xiangwang.


Turut hadir pada Majlis Mengadap tersebut ialah Peguam Negara, Yang Berhormat Datin Seri Paduka Hajah Hayati binti Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Haji Mohd. Salleh; Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri, Datin Dayang Hajah Elinda binti Haji CA Mohammad; Pemangku Peguamcara Negara, Awang Haji Abdullah Soefri bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Dato Seri Paduka Haji Awang Abidin dan Penolong Peguamcara Negara, Dayang Hajah Nor Hashimah binti Haji Mohd. Taib.


Pada Majlis Mengadap tersebut, kedua belah pihak mengakui hubungan lama dan kerjasama erat undang-undang melalui mekanisme yang sedia ada termasuk China - ASEAN Prosecutor General Conference (CAPGC).


Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Regata Sarawak 2017 dan Majlis Santap Minum Petang yang berlangsung di Kuching, Sarawak.


Mengiringi keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Yang Di-Pertua Negeri Sarawak, Tuan Yang Terutama Tun Dato Laila Utama Pehin Sri Dr. Haji Abdul Taib bin Mahmud dan isteri, Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Patinggi Hajjah Raghad Kurdi Taib; Ketua Menteri Negeri Sarawak, Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi (Dr.) Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg dan isteri, Yang Amat Berbahagia Datin Patinggi Dato Hajjah Juma'ani binti Tun Tuanku Haji Bujang.


Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berangkat ke Kuching Waterfront, Sarawak bagi menyertai perlumbaan perahu dan seterusnya menyaksikan perlumbaan-perlumbaan akhir perahu Regata Sarawak 2017.


Keberangkatan tiba di Dermaga Tebingan Sungai Kuching, Kebawah DYMM dijunjung oleh Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Negeri Sarawak, Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Karim bin Rahman Hamzah, selaku Menteri yang bertanggungjawab bagi Regata Sarawak 2017.


Kebawah DYMM seterusnya berkenan menyertai Tuan Yang Terutama Yang Di-Pertua Negeri Sarawak dan isteri, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Negeri Sarawak dan isteri dan Yang Berhormat Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Negeri Sarawak bagi sesi bergambar ramai.


Kebawah DYMM dijunjung menaiki Kapal Persiaran 'Sayang Sarawak' bagi menyusur hilir Sungai Sarawak.


Di atas kapal persiaran tersebut, baginda dijunjung untuk melepaskan tembakan bagi Upacara Pelepasan Lumba Perahu Regata Sarawak 2017.


Kebawah DYMM kemudiannya dijunjung beredar ke garisan permulaan untuk menyertai acara khas regata, Perlumbaan Perahu Kategori VIP.


Mengiringi Kebawah DYMM dalam menyertai Perlumbaan Perahu VIP tersebut ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof.


Selesai perlumbaan perahu tersebut, Kebawah DYMM seterusnya berangkat ke Pentas Utama bagi menyaksikan cabaran Brooke Swim dan acara Menangkap Itik dan kemudiannya acara kemuncak Regata Sarawak 2017, iaitu Perlumbaan Akhir Perahu 'Raja Sungai' bagi merebut piala kepunyaan TYT Yang Di-Pertua Negeri Sarawak, yang mana pasukan 'Landas 11' dinobatkan menjadi juara dalam perlumbaan akhir tersebut.


Selepas itu, Kebawah DYMM dijunjung untuk menerima trofi kemenangan selepas pasukan Negara Brunei Darussalam memenangi Perlumbaan Perahu VIP.


Baginda seterusnya mengurniakan hadiah-hadiah kepada pasukan 'Landas 11', pemenang bagi Perlumbaan Akhir Perahu 'Raja Sungai' bagi Regata Sarawak 2017.


Baginda kemudiannya menerima pesambah daripada Yang Amat Berhormat Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Negeri Sarawak selaku Menteri yang Bertanggungjawab bagi Regata Sarawak 2017.


Sebelum berangkat meninggalkan Kuching Waterfront, Kebawah DYMM dijunjung bergambar ramai bersama para pekayuh dari Negara Brunei Darussalam.


Kebawah DYMM seterusnya berangkat ke Hotel Hilton Kuching bagi Majlis Santap Minum Petang yang dihoskan oleh Yang Di-Pertua Negeri Sarawak, TYT Tun Dato Laila Utama Pehin Sri Dr. Haji Abdul Taib bin Mahmud.


Juga hadir pada majlis-majlis tersebut ialah Timbalan Ketua Menteri Sarawak III (Ketiga), Menteri Pembangunan Perindustrian dan Usahawan dan Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli II (Kedua), Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hasan, selaku Menteri Pengiring serta Menteri-menteri Negeri Sarawak.


Turut hadir ialah ialah Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Kuching, Sarawak, Pengiran Hajah Krtini binti Pengiran Haji Tahir.


Diadakan pada setiap tahun sejak 1872, Regata Sarawak pada hari ini menjadi kebanggaan tersendiri sebagai acara sukan air tertua di Negeri Sarawak.


Di samping itu, aktiviti-aktiviti seperti perlumbaan-perlumbaan perahu, pertunjukan kebudayaan, pameran makanan dan perdagangan juga diadakan semasa festival regata tersebut.


Selain itu, keberangkatan baginda ke Kuching ini juga mencerminkan hubungan yang kukuh dan harmoni di antara Negara Brunei Darussalam dan Negeri Sarawak khususnya dalam bidang sukan air.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Menteri Luar Negeri Malaysia, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Dato' Sri Anifah bin Haji Aman yang mengadakan Lawatan Kerja selama dua hari ke negara ini.


Pada Majlis Mengadap yang berlangsung di Istana Nurul Iman itu, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Yang Berhormat Menteri Luar Negeri Malaysia berbincang mengenai isu-isu dua hala di antara Negara Brunei Darussalam dan Malaysia serta bertukar-tukar pandangan tentang hal ehwal serantau dan antarabangsa.


Menyertai Yang Berhormat Menteri Luar Negeri Malaysia pada Majlis Mengadap tersebut ialah Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Datuk Ghulam Jelani bin Khanizaman dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Malaysia, Yang Berbahagia Dato' Seri Ramlan Ibrahim.


Juga hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam yang disembahkan oleh Pegawai-Pegawai ABDB Bersara sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta.


Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Jeneral Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Jeneral ABDB.


Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha di Royal Berkshire Hall, Royal Brunei Polo and Riding Club dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja Mejar Jeneral (B) Pengiran Haji Ibnu Basit bin Pengiran Datu Penghulu Pengiran Haji Apong; Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Haji Mohammad bin Haji Daud.


Sejurus keberangkatan tiba, Kebawah  DYMM, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Jeneral Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dijunjung dan berkenan bergambar ramai bersama Ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi Majlis.


Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri seterusnya berkenan menandatangani Lembaran Tanda Kenangan.


Keberangkatan masuk Kebawah DYMM, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri dan DYTM di Dewan Royal Berkshire diiringi oleh Kumpulan Serunai dari ABDB dan disusuli dengan Lagu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam.


Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri seterusnya menerima pesambah khas yang disembahkan oleh pegawai-pegawai bersara ABDB.


Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja Mejar Jeneral (B) Pengiran Haji Ibnu Basit selaku Ahli Jawatankuasa Tertinggi Majlis dalam sembah alu-aluannya merafak sembah berbanyak-banyak menjunjung kasih di atas perkenan baginda serta kerabat diraja bercemar duli pada Majlis Santap tersebut.


Menurut YAM, seramai 654 pegawai yang berumur di antara 35 hingga ke 77 tahun telah pun bersara dari perkhidmatan yang mana daripada jumlah tersebut seramai 29 pegawai adalah pegawai askar wanita.


Di atas perkenan Kebawah DYMM, beberapa pegawai bersara jelasnya, telah dilantik menjadi Menteri Kabinet, ahli majlis mesyuarat negara, duta-duta dan pesuruhjaya tinggi serta penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung.


Kepercayaan baginda terhadap kebolehan mereka yang dilantik itu katanya, adalah satu penghormatan yang tinggi kepada mereka yang telah bersara.


"Patik penuh yakin bahawa rakan-rakan yang lainnya dapat memberikan perkhidmatan berterusan kepada negara ini terutama di bidang kemasyarakatan," ujarnya.


Dalam kesempatan itu, YAM juga mewakili para pegawai bersara ABDB serta isteri-isteri turut menyembahkan ucapan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah DYMM Menaiki Takhta.


Ini tambahnya, adalah satu peristiwa negara yang penuh bersejarah dan sudah setentunya akan menjadi ristaan sepanjang zaman.


"Abis patik seterusnya memanjatkan doa ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala semoga Kebawah DYMM berserta ahli kerabat diraja dilanjutkan usia, dikurniakan kesihatan dan keafiatan serta taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wata'ala dan kekal karar memerintah Negara Brunei Darussalam," ujarnya.


Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah  DYMM, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri dan DYTM berkenan menerima junjung ziarah daripada para pegawai ABDB yang bersara bersama isteri.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) berkenan berangkat ke Majlis Pembukaan Rasmi Syarikat Western Foods and Packaging (WFP) Sendirian Berhad bertempat di Tapak Perindustrian Serasa, di sini.


Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota ke majlis tersebut dijunjung oleh Menteri di JPM dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim; Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Bahrin bin Abdullah dan Timbalan Pengerusi Yildiz Holding, Ali Ulker.


Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Seri Setia Ustaz Awang Haji Abdul Hamid bin Bakal.


Terdahulu, Timbalan Pengerusi Yildiz Holding, Ali Ulker dalam sembah alu-aluannya menyembahkan, marjerin adalah produk yang banyak perkembangan hiliran, selain boleh menyokong banyak perniagaan dan perdagangan yang lain.


''Syarikat kami menyasarkan pasaran eksport yang akan membawa penjimatan penting logistik pada negara. Kilang ini dioperasikan 100 peratus oleh rakyat Brunei.


Pada masa ini, kami mempunyai seramai 75 pekerja tempatan dan tidak lama lagi akan meningkatkan penggunaan kapasiti sehingga mencecah 200 orang. Tidak hairan kepada kami, dengan sistem pendidikan yang baik di negara ini, para pekerja kami dapat belajar dengan cepat mengenai pemprosesan marjerin dalam program latihan yang dijalankan di kilang Marsa di Turki,'' terangnya.


Beliau turut menyembahkan setinggi menjunjung kasih di atas keberangkatan DYTM ke majlis berkenaan.


DYTM kemudiannya berkenan mengurniakan sabda perasmian kilang WFP dan seterusnya menandatangani plak peringatan sempena perasmian serta berkenan menerima pesambah.


Sejurus sebelum berangkat menyaksikan pameran-pameran WFP serta operasi-operasi kilang pembuatan marjerin.


WFP merupakan anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Marsa Yag Sanayi Ve Ticaret AS (Marsa), yang mana ini menandakan salah satu pencapaian negara dalam mempelbagaikan ekonomi serta memberikan peluang pekerjaan bagi anak-anak tempatan.


Ia ditubuhkan pada tahun 2011 untuk memperkembangkan pengeksportan produk-produknya ke rantau Asia, Australia, New Zealand dan lain-lain.


Pada awal bulan ini, kilang WFP dengan kapasiti pengeluaran marjerin sebanyak 200 metrik tan sehari telah selesai dibina di Tapak Perindustrian Serasa seluas 1.9 hektar.


Produk-produk WFP disahkan halal oleh Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) untuk memenuhi keperluan pengguna Muslim di seluruh dunia.


WFP juga mencari peluang hiliran untuk produk-produknya yang boleh digunakan sebagai ramuan pembuatan biskut, coklat, pastri dan ais krim, manakala produk sampingan kilangnya juga boleh digunakan sebagai makanan ayam dan pembuatan sabun serta detergen.


Ini merupakan penglibatan kali pertama Negara Brunei Darussalam dalam pengeksportan produk marjerin dan minyak makan.


Marsa ialah sebuah syarikat pembuatan minyak makan dan lemak yang terkemuka dari Republik Turki, yang mana pemegang saham tersebut di Syarikat Marsa dimiliki oleh salah satu konglomerat makanan terkemuka Republik Turki, Yildiz Holding bersama-sama dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menerusi SDC, Kementerian Kewangan.


Marsa adalah antara perintis pengeluaran makanan di Turki sejak 1926 yang pada masa ini, telah mengeksport ke lebih daripada 65 buah negara, merangkumi lima benua.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam  berkenan berangkat meninggalkan Republik Filipina setelah menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN Ke-31 dan Sidang-Sidang Kemuncak Berkaitan yang berlangsung pada 12 hingga 14 November 2017.

Sebelum berangkat meninggalkan hotel persemayaman baginda, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Setiausaha Kewangan selaku Wakil Presiden Republik Filipina, Tuan Yang Terutama Sonny Dominguez dan Director-General for Operations of the ASEAN 2017 National Organizing Council (NOC), Ambassador Marciano A. Paynor Jr.

Juga hadir bagi menyembahkan selamat berangkat ialah Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina, Puan Yang Terutama Hajah Johariah binti Haji Abdul Wahab dan pegawai-pegawai dari Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Filipina.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan mengadakan perjumpaan dua hala dengan Perdana Menteri Republik India, Tuan Yang Terutama Narendra Modi yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Filipina, Manila.

Pada perjumpaan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik India berbincang mengenai isu-isu semasa serta bertukar-tukar pandangan mengenai hal ehwal serantau dan antarabangsa yang  menjadi kepentingan bersama termasuk kerjasama dua hala di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik India.

Menyertai rombongan Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik India ialah Penasihat Keselamatan Kebangsaan Republik India, Tuan Yang Terutama Ajit Doval; Setiausaha Luar Negeri, Tuan Yang Terutama Dr. S. Jaishankar; Setiausaha (Timur); Kementerian Hal Ehwal Luar, Puan Yang Terutama Preeti Saran dan Duta Besar Republik India ke ASEAN, Tuan Yang Terutama Suresh K. Reddy.

Hadir sama semasa perjumpaan dua hala tersebut ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Behormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Timbalan Sultan berkenan berangkat ke Mesyuarat Pertama Majlis Kebangsaan Celik Kewangan (MKCK) yang berlangsung di Bilik Mesyuarat, Bangunan Jabatan Perdana Menteri (JPM).

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, selaku Penaung MKCK dijunjung oleh Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, selaku Pengerusi MKCK dan Timbalan Menteri di JPM, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Mohd. Roselan bin Haji Mohd. Daud, selaku Timbalan Pengerusi MKCK.

Duli Yang Teramat Mulia seterusnya dijunjung untuk sesi bergambar ramai bersama Ahli-ahli MKCK.

Mesyuarat dimulakan dengan bacaan Doa Selamat oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Mohd. Yusof, selaku Ahli MKCK.

Menteri Pendidikan dalam sembah alu-aluannya menyatakan, pelbagai inisiatif yang berkaitan dengan pendidikan kewangan atau celik kewangan telah dijalankan oleh agensi, institusi kewangan dan persatuan di negara ini.

Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan jelasnya, telah menandatangani perjanjian dengan Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada 14 Jun 2016 yang lalu bagi menyertai Program Penilaian Pelajar Antarabangsa (PISA) 2018 yang akan menilai tahap prestasi para pelajar celik kewangan.

Menurut Yang Berhormat, ia merupakan satu lagi komitmen negara dalam meningkatkan celik kewangan di Negara Brunei Darussalam.

Yang Berhormat percaya penubuhan MKCK adalah perlu bagi memastikan pelan tindakan yang menyeluruh dibangunkan untuk membantu semua individu peringkat umur dengan kemahiran celik kewangan yang diperlukan dan relevan yang akan membimbing sepanjang hidup mereka.

Sejurus selepas itu, DYTM berkenan mengurniakan sabda bagi merasmikan penubuhan MKCK.

MKCK ditubuhkan dengan tujuan utamanya bagi memastikan rakyat di negara ini mencapai tahap kesejahteraan kewangan yang paling tinggi melalui akses kepada produk-produk, maklumat dan khidmat nasihat yang berkualiti dan boleh dipercayai.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  


Kira-kira 13,000 warga Perkhidmatan Awam dari Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di bawahnya akan terlibat dalam inisiatif pembayaran gaji dua kali sebulan apabila ia mula diperkenalkan secara rintis mulai Januari 2018.

Perkara tersebut didedahkan  oleh Setiausaha Tetap (Dasar dan Pelaburan) di Kementerian Kewangan, Dato Paduka Awang Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman semasa taklimat mengenainya di Dewan Teater, Kompleks JPM.

Hadir pada sesi taklimat tersebut ialah Timbalan Menteri di JPM, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Mohd. Roselan bin Haji Mohd. Daud dan Pesuruhjaya Polis, Dato Paduka Seri Awang Haji Mohd. Jammy bin Haji Muhd. Shah Al-Islam; Setiausaha-Setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap, pengarah-pengarah, pegawai-pegawai kanan dan pegawai-pegawai di JPM dan jabatan-jabatan dibawahnya.

Menurut Dato Paduka Awang Ahmaddin, langkah tersebut dibuat mengambil kira pendekatan yang telah dibuat bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan aliran tunai pegawai dan kakitangan untuk membiayai keperluan harian di samping memudahkan perancangan perbelanjaan dan dengan itu dapat membantu kelangsungan aktiviti komersial dan perekonomian dalam negara dan seterusnya menjadikan ekonomi domestik lebih berdaya tahan.

Menurutnya juga, pembayaran gaji melebihi sekali sebulan itu lazimnya dipratikkan di kebanyakan negara maju termasuk Amerika Syarikat, Kanada, Eropah dan Jepun.

Seterusnya, beliau menambah bagi membolehkan Jabatan Perbendaharaan menilai dan meneliti maklum balas pada peringkat ini, projek yang akan dilaksana secara rintis akan melibatkan dua kementerian sahaja iaitu Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan.

Beliau menambah, memandangkan Sistem Gaji Berkomputer dan Sistem Gaji Hari adalah di bawah kawalan Jabatan Perbendaharaan maka maklum balas segera akan dapat diperolehi melalui pelaksanaan rintis di Kementerian Kewangan.

Pelaksanaan rintis tersebut akan melibatkan semua pegawai dan kakitangan di bawah JPM dan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di bawahnya yang berjawatan tetap, berkontrak, sebulan ke sebulan, 'open vote' dan bergaji hari.

Pegawai dan kakitangan dari Badan Berkanun dan Government Link Companies (GLC) serta peserta Skim i-Ready dan Pusat Pembangunan Kapasiti tidak terlibat di dalam pembayaran gaji dua kali sebulan itu.

Pembayaran gaji dua kali sebulan juga tidak melibatkan pembayaran-pembayaran Pencen Perkhidmatan, Elaun Pencen Tua, Elaun Gelaran, Bantuan Kebajikan, Elaun Kurang Upaya dan lain-lain.

Dalam taklimat tersebut turut menyentuh kaedah pembayaran gaji dua kali sebulan iaitu bagi gaji bulan akan dibayar pada pertengahan bulan dan separuh akan dibayar pada penghujung bulan, sementara itu slip gaji masih lagi dikeluarkan sekali sebulan pada bulan berkenaan.

Manakala bayaran gaji yang melibatkan gaji hari akan dibuat melalui Sistem TAFIS di mana jumlah gaji yang akan dibayar adalah mengikut pengiraan jumlah hari dan potongan bulanan pula dibahagi dua untuk dipotong daripada jumlah gaji yang dibayar.

Jabatan berkenaan juga akan memasukkan maklumat ke dalam Sistem Gaji Hari pada minggu pertama setiap bulan bagi kedatangan penuh dan mana-mana potongan termasuk ketidakhadiran bekerja pada bulan berkenaan akan dipotong melalui gaji bulan berikutnya.

Sementara itu, bagi pembayaran gaji melalui baucar pembayaran, jumlah gaji dan potongan bulanan akan dibahagi dua untuk dibayar dan dipotong pada pertengahan dan penghujung bulan. Bagi potongan yang perlu yang disalurkan ke pihak ketiga seperti caruman TAP dan SCP akan dibayar ke agensi berkenaan (pada hujung bulan).

Pelaksanaan pembayaran gaji dua kali sebulan itu juga telah mendapat sokongan dan kerjasama dari pihak institusi-institusi kewangan.

Semasa ditemui oleh Pelita Brunei, wakil dari bank tempatan, Ketua Perbankan Pelanggan BIBD, Dayang Nurul Akmar binti Jaafar menjelaskan, pihak bank melalui Persatuan Bank-Bank Brunei akan membuat dua potongan bagi segala pembiayaan pelanggan dan ini berdasar kepada pembayaran gaji daripada pihak kerajaan iaitu sebanyak 50 peratus pembiayaan akan dipotong pada pertengahan bulan dan selebihnya 50 peratus pembiayaan lagi pada penghujung bulan.

Sementara itu, salah seorang warga Perkhidmatan Awam, Awang Haji Abdul Haadi bin Haji Awang Thabit semasa ditemui setelah taklimat berkenaan berpendapat, secara rasionalnya pembayaran gaji dua kali sebulan memberikan faedah dan kebaikan dalam menjana ekonomi dalam institusi kewangan keluarga yang berpendapatan kecil dalam mengatur perancangan perbelanjaan yang berhemah dan mendukung aktiviti komersial di negara ini.

Sebagai langkah untuk memberikan penerangan lanjut berkenaan inisiatif pembayaran gaji dua kali sebulan ini beberapa siri taklimat juga akan diadakan kepada semua pegawai dan kakitangan JPM dan Kementerian Kewangan. Maklumat lanjut mengenai inisiatif rintis ini juga boleh diperolehi dengan melayari laman sesawang Kementerian Kewangan di alamat 'www.mof.gov.bn' atau menghubungi talian 2383444.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Bertahlil di Kubah Makam Diraja, Jalan Tutong hari ini.


Majlis Bertahlil berkenaan adalah bagi ayahanda dan bonda baginda, Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit.


Berangkat sama ialah paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah berserta kerabat diraja yang lain.


Keberangkatan tiba Kebawah DYMM berserta kerabat diraja di sini dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar; Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman; Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Mohd. Roselan bin Haji Mohd. Daud dan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud.


Sebelum memulakan majlis, Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Awang Haji Mohammad bin Haji Daud, menyembahkan ke hadapan majlis Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa Majlis Bertahlil telah siap sedia dan menjunjung titah.


Setelah itu, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menitahkan agar Majlis Bertahlil dimulakan.


Sejurus selepas itu, bacaan Tahlil dipimpin oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned yang juga seterusnya membacakan Doa Tahlil dan diikuti dengan Doa Khas.


Pada majlis tersebut, Kebawah DYMM berkenan menjiruskan 'Ayeng Asah-Asahan' ke makam ayahanda dan bonda baginda, diikuti oleh paduka-paduka anakanda dan adinda baginda.


Turut hadir ke majlis tersebut ialah Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Cheteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pehin-Pehin Manteri dan Manteri-Manteri Hulubalang, Setiausaha-Setiausaha Tetap, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei serta pegawai-pegawai kanan kerajaan.


Majlis tersebut merupakan salah satu acara sampingan dalam menyemarakkan lagi sambutan Jubli Emas Kebawah DYMM Menaiki Takhta.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Pasukan Brunei DPMM FC gagal memanfaatkan bermain di gelanggang sendiri apabila tumpas kepada Pasukan Balestier Khalsa FC 4 - 1 pada perlawanan Liga Singapura (Liga S) yang berlangsung malam tadi bertempat di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.


Berangkat menyaksikan perlawanan ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.


Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah serta kerabat diraja yang lain.


Babak pertama menyaksikan pasukan Balestier Khalsa FC menguasai permainan dengan membuat jaringan pertamanya di minit ke-21 melalui hasil tendangan pemain jersi 2, Fadli Kamis.


Pada minit ke-48 penjaga gol pasukan Brunei DPMM FC, sekali lagi gagal menyelamatkan gawangnya apabila Hazzuwan Halim dari Pasukan Balestier Khalsa FC, sekali lagi berjaya menyumbatkan jaringan kedua pasukannya.


Kedua-dua pasukan saling silih berganti mengatur serangan untuk menjaringkan gol masing-masing.


Di babak kedua perlawanan pula, pasukan Balestier Khalsa FC, terus mematahkan semangat pasukan DPMM FC apabila beliau menjaringkan gol ketiga bagi pasukannya.


Selang 16 minit kemudian, pasukan Balestier Khalsa FC terus bijak mengatur strategi dan berjaya sekali lagi menjaringkan gol melalui Tajeli Selamat, jersi 6.


Pasukan DPMM FC tidak berputus asa dan terus mengasak gawang pertahanan lawan seterusnya dan berjaya membolosi pada minit ke-90 melalui sepakan Shahrazen Said.


Sementara itu, perlawanan pada masa rehat pula menyaksikan Pasukan All Star FC berjaya menewaskan Projek Ikan Pusu 'B' dengan jaringan 1 - 0.


Pasukan All Star FC turut dibintangi oleh Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Abdul Hafeez bin Pengiran Anak Khairul Khalil.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Kegembiraan jelas terpancar bagi seramai 182 graduan Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) setelah usaha penat lelah menimba ilmu akhirnya membuahkan hasil apabila menggenggam segulung ijazah dan sijil diterima pada Majlis Hafl Al-Takharruj Ke-7, berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.


Berangkat mengurniakan ijazah dan sijil berkenaan ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Canselor Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA).


Juga berangkat, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Dr.) Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Canselor UNISSA.


Keberangkatan Kebawah DYMM dijunjung oleh Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, selaku Pengerusi Majlis UNISSA dan Rektor UNISSA, Dr. Haji Norarfan bin Haji Zainal.


Sejurus keberangkatan tiba, selawat dan qasidah (dikir) 'Ahlan Bikum Sultanana' berkumandang mengiringi perarakan masuk Kebawah DYMM dan DYTM ke Dewan Plenari dan diikuti Lagu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam.


Hafl Al-Takharruj diimarahkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran iaitu Surah Al-Maidah ayat 48 hingga 50, dibacakan oleh graduan program Sarjana Muda Usuluddin Tafsir dan Hadith, Awang Muhammad Hashim bin Haji Abdullah manakala bacaan Al-Hadith, disampaikan oleh graduan Sarjana Muda Undang-Undang dan Sarjana Muda Perundangan Syariah, Awang Mohammad Marzuqi bin Sabtu.


Sementara bacaan inti sari ayat suci Al-Quran berserta Al-Hadith pula dibacakan oleh graduan Program Sarjana Muda Undang-Undang dan Sarjana Muda Perundangan Syariah, Awang Sheikh Husrin Jairul Azry bin Sheikh Hassan.


Pada majlis itu, Kebawah DYMM berkenan mengurniakan titah dan seterusnya menyempurnakan pengurniaan ijazah dan sijil kepada para graduan dalam pelbagai bidang dan peringkat pengajian.


Bagi memberkati majlis, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.


Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM dan DYTM juga berkenan mengabadikan kenangan bergambar ramai bersama para graduan.


Hafl Al-Takharruj tahun ini menyaksikan seorang graduan menerima Ijazah Doktor Falsafah, 38 graduan Ijazah Sarjana, enam penerima Program Diploma Perundangan Islam dan Guaman Syari'e, 14 penerima Diploma Lepas Ijazah, 98 graduan menerima Ijazah Sarjana Muda, 3 Ijazah Khas Hafaz Al-Quran 30 Juzuk, dua Ijazah Diploma Tertinggi Kebangsaan al-Dirasaat al-Islamiyyah dan 23 penerima Sijil Barnamij al-Tarqiyah (Program Peningkatan) dan Sijil Sistem Keadilan Jenayah Syariah.


Dari jumlah tersebut, seramai empat graduan telah memperoleh Kepujian Kelas Pertama iaitu Dayang Najwa Izzati binti Haji Isa dan Dayang Nur Hayati binti Haji Abas daripada Program Sarjana Muda Bahasa Arab, Dayang Afeefah binti Haji Othman / Haji Awang Othman daripada program Sarjana Muda Sains Dalam Kewangan Islam, dan Dayang Nur Rahimah binti Brahim daripada Program Sarjana Muda Syari'ah (Fiqh dan Usul).


Fakulti Syari'ah dan Undang-Undang pada tahun ini buat kali kedua telah melahirkan seramai lapan graduan berjaya mengikuti Program Dwi Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dan Sarjana Muda Perundangan Syari'ah (LL.B dan BSL) yang mengambil masa pengajian selama lima tahun.


Pada tahun ini, UNISSA telah menawarkan program di bawah Pusat Penyelidikan Halalan Tayyiban dan Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam untuk mempelbagaikan lagi peluang kursus-kursus yang boleh diikuti untuk melahirkan generasi berpendidikan sesuai menyahut Wawasan Negara 2035.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Sebagai pendidik, guru memang dikehendaki sentiasa cemerlang untuk melahirkan anak-anak bangsa yang berjaya. Guru adalah nadi bagi kejayaan.

Berdasarkan dunia sentiasa berubah dan berkembang, maka tuntutan kapasiti sumber tenaga manusia adalah semakin mencabar. Ini, turut memberikan implikasi kepada definisi kecemerlangan seorang guru.

Menyedari hakikat itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah melahirkan rasa gembira dengan usaha Kementerian Pendidikan untuk menjadikan perkembangan kapasiti guru sebagai fokus utama dalam strategi pendidikan.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat pada Majlis Sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam Ke-27 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa seterusnya bertitah menegaskan ia memang wajar untuk pembaikan dan peningkatan diri.+

Oleh itu, menyentuh usaha memperkukuhkan kapasiti guru, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titahnya menyambut baik inisiatif Literacy and Numeracy Coaching Program yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan.

Baginda bertitah program tersebut bertujuan untuk melahirkan lebih ramai guru-guru tempatan yang cemerlang yang diperakui sebagai Local Coaches.

''Beta gembira mengetahui, bahawa seramai 29 orang guru setakat ini telahpun menamatkan program pembangunan kapasiti dan kini diiktiraf sebagai 'Local Coaches' dalam Literacy and Numeracy Coaching Program ini. Beta berharap jumlah ini akan meningkat lagi,'' titah baginda.

Kebawah DYMM seterusnya bertitah guru-guru yang tidak terlibat secara langsung sebagai 'Local Coaches' ataupun 'Learning Partners' adalah disarankan supaya memanfaatkan kepakaran 'International Coaches' dengan mengikuti program-program perkembangan profesional guru-guru yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan.

Dalam pada itu, baginda dalam titahnya mengingatkan supaya Kementerian Pendidikan tidak bersifat leka atau terlepas pandang dari memantau pelaksanaan Literacy and Numeracy Coaching Program tersebut.

''Pastikan ia berjalan di atas landasan yang tidak bercanggah dengan falsafah kita. Ini sangat penting, di samping perubahan signifikan yang dibawanya kepada prestasi guru,''

''Sehubungan dengan perkara ini, mungkin juga elok bagi Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama untuk mengambil daya usaha dengan jabatan dan agensi kerajaan yang berkenaan bagi menyediakan pakej yang menarik sebagai insentif kepada guru-guru yang berminat menjadi 'Local Coaches','' dalam titahnya.

Dalam masa yang sama baginda bertitah mengingatkan kita juga akan mengukur kompetensi pelajar dalam pengetahuan dan kemahiran berfikir. Ini dapat dilaksanakan melalui penyertaan Negara Brunei Darussalam dalam Programme for International Student Assessment (PISA).

Program itu dalam titah baginda, akan disertai oleh setiap pelajar yang berumur 15 tahun pada tahun 2018, dan akan menilai kompetensi serta kedudukan pelajar-pelajar itu berbanding dengan pelajar-pelajar lain di peringkat antarabangsa.

Ia juga dalam titahnya merupakan cabaran terhadap kapasiti guru-guru kita dalam menerapkan kefahaman kepada pelajar-pelajar untuk memahami bahan kandungan dan proses berfikir yang kompleks di dalam kehidupan ini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan  dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam Ke-27 Tahun 2017 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC), Berakas.

Berangkat sama ialah putera-putera Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel.

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM berserta kerabat diraja yang lain dialu-alukan oleh Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman dan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman, selaku Pengerusi Bersama Majlis serta Ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi Majlis Sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam Ke-27 Tahun 2017.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah khusus buat ayahanda Kebawah DYMM, Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien dan guru-guru yang telah kembali ke rahmatullah dan diikuti dengan Doa Selamat yang dipimpin oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Majlis diteruskan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari Surah Ali ‘Imran (ayat 159 – 161) oleh Awang Ahmad Syuza’iee bin Mudim Haji Matassim, yang merupakan wakil Musabaqah Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa Kuwait Bagi Tahun 1434 Hijrah bersamaan 2013 Masihi sementara inti sari ayat disampaikan oleh Timbalan Pengarah Pusat Ilmu Teras, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB), Awang Haji Mohammad Shahrol Azmi bin Haji Abd Muluk.

Setelah itu, Yang Berhormat Menteri Pendidikan, selaku Pengerusi Bersama Jawatankuasa Tertinggi Majlis Sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam Ke-27, Tahun 2017 menyembahkan sembah alu-aluan dan diikuti dengan titah Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Majlis juga diserikan dengan persembahan syair bertajuk ‘Kecemerlangan Guru Teras Kejayaan Ummah’ dan Medley Lagu-Lagu ‘Guru Oh Guru, Jasamu Guru, Pelita Hidupku dan Terima Kasih Cikgu’ gabungan daripada empat guru sekolah rendah dan sekolah menengah dan enam pegawai dan kakitangan dari Unit Pendidikan Khas termasuk para pelajar yang terdiri daripada enam pelajar berkeperluan khas, enam pelajar dari sekolah rendah, 10 pelajar dari sekolah menengah dan tujuh pelajar dari institut pengajian tinggi.

Kebawah DYMM kemudiannya berkenan menyempurnakan pengurniaan Anugerah-Anugerah Hari Guru Ke-27, Tahun 2017 kepada 27 penerima.

Para penerima terdiri daripada seorang penerima Anugerah Pendidikan Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien (SHOAS), seorang penerima Anugerah Guru Berjasa, lima orang penerima Anugerah Guru Cemerlang dan 20 orang penerima Anugerah Penghargaan Hari Guru (Special Mention).

Anugerah Pendidikan SHOAS diberikan kepada Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong.

Manakala Dato Paduka Awang Haji Ali Hashim bin Haji Daud terpilih sebagai penerima Anugerah Guru Berjasa.

Pada akhir majlis, baginda serta kerabat diraja yang lain dijunjung berangkat bagi sesi bergambar ramai bersama para penerima anugerah dan Ahli Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam Ke-27, Tahun 2017 dan seterusnya dijunjung berangkat menyaksikan Pameran Sempena Sambutan Hari Guru Ke-27, Tahun 2017 di ruang legar.

Pameran Sambutan Hari Guru pada tahun ini mempamerkan beberapa segmen selaras dengan tema Hari Guru, iaitu ‘Kecemerlangan Guru Teras Kejayaan Ummah’ (Teacher Excellence Underpins The Nation’s Success) dan dibahagikan kepada beberapa sektor, iaitu Sektor 1 : Petikan Titah Kebawah DYMM, Sektor 2 : Pejabat Setiausaha Tetap, Kementerian Pendidikan - Literacy Numeracy Coaching Programme (LNCP), Sektor 3 : Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Sektor 4 : Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE), Sektor 5 : Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA)  dan Sektor 6 : BIBD Alaf.

Sebelum berangkat meninggalkan ICC, Kebawah DYMM juga berkenan menerima junjung ziarah daripada para penerima anugerah-anugerah Hari Guru pada tahun ini termasuk  Tahun 2011 sehingga 2016, guru-guru, pelajar-pelajar, mahasiswa dan mahasiswi daripada pelbagai peringkat pendidikan dan institusi serta peserta-peserta persembahan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Majlis Mengangkat Sumpah bagi Timbalan Menteri Tenaga (Energy) dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Jamain bin Haji Julaihi berlangsung di hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Istana Nurul Iman.

Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM).

Surat Perintah Lantikan dibacakan oleh Grand Chamberlain, Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar.

Majlis kemudian diteruskan dengan upacara mengangkat sumpah oleh Yang Mulia Timbalan Menteri Tenaga (Energy) dan Perindustrian di JPM.

Tarikh pelantikan tersebut berkuat kuasa mulai Khamis, 29 Zulhijjah 1438 Hijrah bersamaan 21 September 2017 Masihi. Sebelum ini Yang Mulia Timbalan Menteri Tenaga (Energy) dan Perindustrian di JPM memegang jawatan sebagai Setiausaha Tetap (Tenaga) di JPM.

Juga hadir ialah Menteri di JPM dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim; Menteri Tenaga (Energy) dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar; Timbalan Menteri di JPM (Keselamatan dan Media), Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Hamdan bin Haji Abu Bakar; Timbalan Menteri di JPM (Korporat, Penggerak dan Ekonomi), Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mohamad Roselan bin Haji Mohamad Daud; Setiausaha Tetap (Perindustrian), Awang Haji Mohammad Azmi bin Haji Mohd. Hanifah dan Setiausaha Tetap di JPM, Awang Haji Kamaluddin bin Haji Bungsu.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

His Majesty News
  Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng semasa menghadiri Mesyuarat Tidak Rasmi Menteri-menteri ASEAN (IAMM) dan Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN bersama Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu dan Presiden Perhimpunan Agung PBB Ke-72 (UNGA) yang telah diadakan pada 23 September 2017 yang lalu di New York, Amerika Syarikat. - Foto : Ihsan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

Other News
  


Kurang dua minggu sahaja lagi Negara Brunei Darussalam akan melakarkan satu lagi sejarah dengan berlangsungnya Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta pada 5 Oktober ini nanti.

Istiadat yang penuh gemilang itu sememangnya sudah menjadi bualan rakyat dan penduduk di negara ini yang seakan tidak sabar menanti detik berharga itu apa lagi hendak menghadirkan diri menyaksikan secara langsung.

Ke arah memastikan upacara sambutan itu berjalan dengan lancar dan sempurna, raptai penuh telah diadakan di Istana Nurul Iman dan di ibu negara.

Berangkat menghadiri raptai penuh tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Penaung Jawatankuasa Penasihat Sambutan Jubli Emas.

Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, selaku Ahli Jawatankuasa Penasihat Sambutan Jubli Emas berserta kerabat diraja yang lain.

Raptai penuh tersebut turut dihadiri oleh Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri dan Setiausaha-Setiausaha Tetap dan Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap serta pegawai-pegawai kerajaan.

Antara atur cara yang bakal berlangsung di Istana Nurul Iman nanti ialah Istiadat Perbarisan Kawalan Kehormatan dan Majlis Istiadat Mengadap yang disusuli dengan Istiadat Perarakan Mengelilingi Bandar Seri Begawan.

Perarakan Mengelilingi Bandar Seri Begawan akan bergerak di sepanjang Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS), sepanjang Jalan Sultan Omar ‘Ali Saifuddien, melintasi Jalan Mc Arthur dan Jalan Masjid Sultan Omar ‘Ali Saifuddien serta sepanjang Jalan Stoney.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Senior Minister News
  Kita selaku orang Islam ini adalah tidak terlepas dari terikat dengan dua bentuk persaudaraan, iaitu Persaudaraan Senasab / Seketurunan dan Persaudaraan Seagama.

Persaudaraan senasab biasanya hanya berlegar di tempat yang terbatas, seperti di dalam rumah sendiri atau di dalam negeri sendiri.

Tetapi persaudaraan seagama tidak. Ia tidak terhenti setakat di dalam rumah atau di dalam negeri sahaja, malah mencakup sehingga ke seluruh rantau dunia.

''Ya! saudara kita seagama, bukan sahaja ada di Brunei, tetapi juga di mana-mana. Apapun nama etnik, selama mereka itu beragama Islam, adalah saudara kita seagama atau dalam bahasanya yang lebih tepat 'Ukhuwah Islamiah' atau 'Ukhuwah Fillah' (persaudaraan kerana Allah).'' Demikian antara intipati Khutbah Jumaat Khas yang disampaikan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned di Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong, di sini.

Berangkat bersama para jemaah di masjid tersebut ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Juga berangkat, paduka-paduka anakanda Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel.

Khutbah juga menekankan bahawa isu munkar berupa penindasan ke atas orang-orang Islam Rohingya, ini tidak syak lagi adalah munkar paling dahsyat dan kita orang-orang Islam tidak boleh diam dan pejam mata begitu sahaja kerana Allah murka jika kita diam dan pejam mata.

''Brunei Darussalam adalah tidak pejam mata dan tidak diam. Tetapi malam tadi, ketua kita, raja kita, melalui siaran radio dan televisyen ke seluruh negara telah memberitahu dunia, bahawa Brunei Darussalam adalah bersama-sama 'suara sedunia' mengesali apa yang berlaku di Myanmar dan meminta pihak berkuasa di negara tersebut supaya menyelesaikan krisis kemanusiaan ini dengan seadil-adilnya.

Ini bukan suara seteru, tetapi suara rakan, seorang pemimpin dunia yang prihatin. Inilah suara raja Brunei, satu nasihat ikhlas dari rakan kepada rakan, supaya diakhiri krisis kemanusiaan ini dengan keadilan,'' tambah Yang Berhormat.

Jelas Yang Berhormat, raja Brunei bertitah mengenai keadilan, memang layak dan memang berhak baginda bertitah mengenai keadilan, kerana keadilan di bawah tadbir baginda adalah pakaian bagi Brunei, dalam makna baginda adalah pengamal keadilan. Sebab itulah baginda cukup arif tentang keadilan, cukup arif betapa mahal dan luhurnya keadilan itu.

Di samping itu, khutbah juga menekankan pentingnya umat Islam mengambil berat terhadap saudara-saudara seketurunan / senasab, maka begitulah juga, kita tidak wajar untuk terlepas pandang terhadap susah senang atau suka duka saudara-saudara kita seagama.

''Persaudaraan seagama ini, saudara! Adalah persaudaraan yang sangat agung di sisi Allah. Kerana itulah, ia dipanggil juga dengan nama 'Ukhuwah Fillah' (persaudaraan kerana Allah),'' tegasnya.

Terdahulu, Yang Berhormat Pehin menjelaskan, sejarah telah merakam banyak contoh mengenai 'dua' bentuk persaudaraan ini. Dalam sejarah, kedapatan persaudaraan seagama itu lebih suci dan lebih indah daripada persaudaraan senasab / seketurunan.

Selain itu, khutbah juga menceritakan mengenai bandingan di antara saudara senasab dan saudara seagama iaitu Abu Lahab adalah saudara senasab, sementara Sayyidina Abu Bakar, cuma saudara seagama.

Ukhuwah Fillah (persaudaraan seagama kerana Allah) itu jelasnya, di sinilah hikmah dan harganya persaudaraan seagama. Dan, dengan kacamata inilah kita melihat saudara-saudara kita di Palestin serta dengan kacamata ini juga kita melihat saudara-saudara Islam kita Rohingya atau di mana sahaja di segenap pelusuk dunia ini.

''Kerana itu kita pun bernazilah. Kita ikut Sunnah Nabi membaca doa dalam Qunut Nazilah, untuk memohonkan kepada Allah 'keselamatan' bagi saudara-saudara kita itu. Itu sahaja. Doa, ya dasar doa semua bagus, semua doa adalah baik belaka. Doa adalah interaksi hamba dengan Allah. Jangan perkecilkan doa, dan jangan pandang serong terhadap doa.

Tahukah kita, bukan kita manusia sahaja yang berdoa, malah makhluk haiwan juga berdoa, saudara! Berdoa untuk keselamatan jika berlaku musibah,'' tegas Yang Berhormat Pehin lagi.

Sembahyang Fardu Jumaat diimamkan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Dato Paduka Haji Suhaili bin Haji Metali Al-Hafiz, Sembahyang Sunat Hajat Berjemaah pula diimamkan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Dato Paduka Awang Haji Mustafa bin Haji Murat.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Pasukan Brunei DPMM FC terlepas peluang mengutip tiga mata setelah dikecewakan oleh Pasukan Hougang United FC dengan jaringan 4 - 1 pada perlawanan Great Eastern Hyundai S. League yang berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas, di sini.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat menyaksikan perlawanan berkenaan.

Berangkat sama ialah kerabat diraja yang lain.

Babak pertama menyaksikan pasukan Hougang United FC menguasai permainan dengan membuat jaringan pertamanya di minit ke-8 melalui hasil tendangan pemain jersi 10, Fumiya Kogure.

Pada minit ke-27 penjaga gol pasukan Brunei DPMM FC, Wardun Yussof, jersi 25 sekali lagi gagal menyelamatkan gawangnya apabila Fumiya Kogure dari Pasukan Hougang United FC, sekali lagi berjaya menyumbatkan jaringan gol keduanya.

Kedua-dua pasukan saling silih berganti mengatur serangan untuk menjaringkan gol masing-masing, sehinggakan pasukan Brunei DPMM FC melalui pemain jersi 19, Rafael Ramazotti cuba membuat jaringan gol ke gawang pihak lawan pada minit 42, namun dapat diselamatkan oleh penjaga gol pasukan Hougang United FC, Khairulhin Khalid, jersi 18.

Di babak kedua perlawanan pula, pemain pasukan Brunei DPMM FC, Rafael Ramazotti, jersi 19 akhirnya berjaya membolosi pasukan Hougang United FC dengan satu jaringan pada minit 74.

Selang dua minit, pasukan Hougang United FC terus mengatur strategi dan berjaya sekali lagi menjaringkan gol melalui Iqbal Hussain, jersi 14.

Pasukan Hougang United FC lebih ligat beraksi sehingga pemainnya, Fumiya Kogure berjaya menjaringkan gol sekali lagi pada minit 83 dan kedudukan kekal 4 - 1 sehingga wisel penamat dibunyikan.

Sementara itu, perlawanan pada masa rehat pula menyaksikan Pasukan All Star FC berjaya menewaskan Projek Ikan Pusu 'B' dengan jaringan 2 - 0.

Pasukan All Star FC turut dibintangi oleh Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah.

Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim dengan jersi 2 bermain cemerlang, apabila berjaya merembat gawang lawan dengan jaringan satu gol, sementara gol kedua telah dihasilkan oleh jersi 10, Md Danish Izz Syahmi bin Md Bahrin.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menganugerahkan Biasiswa Sultan's Scholar, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah kepada empat orang penuntut bagi sesi akademik 2017 - 2018 di Istana Nurul Iman.

Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.

Pada tahun ini, seramai tiga orang penuntut menerima Sultan's Scholar bagi sesi akademik 2017 - 2018, sementara seorang lagi menerima biasiswa untuk melanjutkan pengajian pada peringkat tinggi.

Para penerima tersebut ialah Awang Muhammad Azim bin Abdul Hadi, Dayang Amal Aqilah Fathiah binti Haji Abdullah, Awang Teo Zhi Perng dan Dayang Nurul Syadirah binti Awang Sayang. Mereka akan melanjutkan pengajian mereka masing-masing di universiti-universiti ternama di United Kingdom dan Mesir.

Dayang Nurul Saydirah binti Awang Sayang sebelum ini adalah penerima skim biasiswa 'Sultan's Scholar' Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada 2014 dan lulus dengan memperolehi B.Sc (Hons) Second Class Upper in Mathematics, Operational Reserch, Statistics and Economics di University of Warwick, United Kingdom.

Menerusi Sultan's Scholar, beliau akan melanjutkan pengajian dalam peringkat sarjana dalam jurusan 'International Public Policy' di Universiti College London, United Kingdom.

Sementara itu, Awang Muhammad Azim bin Abdul Hadi, yang juga bekas penuntut Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah, akan meneruskan pengajian dalam jurusan Lughah Arabiah di Universiti Al-Azhar, Mesir.

Dayang Amal Aqilah Fathiah binti Haji Abdullah, lepasan penuntut Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan, akan meneruskan pengajian dalam jurusan 'Veterinary Medicine' di Universiti of Cambridge, United Kingdom.

Manakala Awang Teo Zhi Perng pula, lepasan dari Pusat Tingkatan Enam, Bukit Beruang Tutong akan melanjutkan pengajian dalam jurusan 'Materials Science and Engineering' di Imperial College London, United Kingdom.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Kebawah DYMM kemudiannya berkenan mengurniakan Sultan's Scholar bagi sesi 2017 - 2018 kepada empat orang penerima yang disusuli dengan Doa Selamat.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM berkenan bergambar ramai dan beramah mesra bersama para penerima Sultan's Scholar, keluarga mereka dan jemputan khas.

Turut hadir, Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan; Ahli-Ahli Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah; Ahli-Ahli Jawatankuasa Kerja dan Ahli-Ahli Pelaksana Skim Biasiswa Sultan's Scholar.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
1 - 30Next