Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri Tahun 1439 Hijrah / 2018 Masihi anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB).


Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri di Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC) dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indera Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar selaku Timbalan Pengerusi I Jemaah Tadbir YSHHB; Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned selaku Timbalan Pengerusi II Jemaah Tadbir YSHHB; Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong dan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman selaku Ahli-ahli Jemaah Tadbir YSHHB; Menteri Pertahanan II, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof, selaku Pengerusi Lembaga Pengarah YSHHB dan Pengarah Urusan YSHHB, Dato Paduka Awang Eddie bin Dato Paduka Haji Sunny serta Ahli-ahli Jemaah Tadbir YSHHB yang lain.


Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.


Juga berangkat, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam serta kerabat diraja yang lain.


Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.


Yang Berhormat Menteri Pertahanan II dalam ucapannya menyembahkan Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini, menjunjung tinggi Titah Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, yang mana YSHHB mengetengahkan peserta yang terdiri daripada entiti korporat, termasuk Government-Linked Companies (GLC) dan syarikat-syarikat swasta yang memerlukan perkhidmatan lepasan graduan tempatan bagi memajukan syarikat mereka juga mengetengahkan para pemegang ijazah institusi pengajian tinggi yang berpotensi dan masih lagi mencari pekerjaan diyakini dapat membantu memperkasa sektor swasta dengan kelulusan dan bidang pengajian mereka.


Yang Berhormat menyembahkan, kewujudan entiti korporat, termasuk GLC dan syarikat-syarikat swasta memainkan peranan sangat penting untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara termasuk peranan mereka dalam mewujudkan dan memberikan peluang pekerjaan kepada pemegang-pemegang ijazah yang masih mencari pekerjaan.


Sembah Yang Berhormat lagi, selain daripada pendekatan yang lazim, di mana lepasan graduan menyumbangkan perkhidmatan kepada sektor swasta, di antara mereka juga telah memiliki bidang keusahawanan juga dilihat sebagai salah satu bidang yang berpotensi untuk dikembangkan, juga berbangga melihat banyak 'start-up companies' yang tumbuh dan diusahakan oleh para pengusaha belia yang terdiri daripada para lepasan graduan, yang mana mereka ini juga turut mendukung inisiatif kerajaan dalam menjana pekerjaan kepada anak-anak tempatan.


''Adalah diharapkan pertemuan di antara dua golongan utama di sukut baik Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri anjuran YSHHB pada tahun ini ikatan silaturahim dan kerjasama serta persefahaman dijalin akan dijadikan sebagai langkah permulaan untuk membuka ruang kerjasama di antara pihak swasta di negara ini dan pencari pekerjaan daripada kalangan para graduan untuk mendukung harapan negara melalui Wawasan 2035 bagi mencapai status rakyat yang berpendidikan, berkemahiran dan berjaya,'' sembah Yang Berhormat.


Pada majlis itu, Kebawah DYMM juga berkenan mengurniakan titah.


Majlis diserikan dengan persembahan pentas daripada para pelajar Sekolah YSHHB yang menggabungkan kanak-kanak daripada Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA), murid-murid sekolah rendah dan penuntut-penuntut sekolah menengah.


Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berserta kerabat diraja yang lain kemudian berkenan menerima junjung ziarah dan beramah mesra bersama pelajar-pelajar YSHHB dan para jemputan.


Sejurus selepas itu, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menyertai sesi bergambar ramai.


Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM berserta kerabat diraja yang lain juga berkenan menyaksikan pameran-pameran bertempat di ruang legar pusat berkenaan, yang disertai oleh sebanyak 24 buah syarikat swasta yang mempamerkan mengenai peluang kerjaya dan insentif yang ditawarkan oleh syarikat masing-masing kepada anak-anak tempatan.


Di samping memberi kesempatan peluang kepada para peserta untuk beramah-mesra dengan raja yang sangat dikasihi, majlis tersebut juga setentunya akan memberi inspirasi dan perangsang kepada para peserta dalam melaksanakan peranan mereka masing-masing.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Amerika Syarikat, Tuan Yang Terutama, Donald J. Trump, serta kerajaan dan rakyat Amerika Syarikat bersempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan negara tersebut.


Di dalam titah perutusan berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan penghargaan di atas persahabatan yang sekian lama terjalin yang dinikmati oleh kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing.


Kebawah DYMM  seterusnya berasa gembira jalinan di antara kedua-dua buah negara terus bertambah kukuh sepertimana yang diperlihatkan melalui Dialog yang diadakan di Washington D.C baru-baru ini pada bulan Jun, 2018 di antara pegawai-pegawai kanan kedua-dua buah negara.


Baginda seterusnya yakin bahawa perbincangan yang berfaedah itu akan membawa kepada banyak peluang kepada kedua-dua negara untuk bekerjasama sebagai rakan kongsi dua hala dan serantau.


Buat mengakhiri perutusan tersebut, baginda menyampaikan salam muhibah kepada Presiden Amerika Syarikat, Tuan Yang Terutama, Donald J. Trump dan keluarganya serta rakyat Amerika Syarikat sempena menyambut perayaan tersebut.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan menerima mengadap Her Royal Highness Princess Dina Mired, President Elect for Union International for Cancer Control (UICC), di Istana Nurul Iman.


Menyertai rombongan Her Royal Highness ialah Chief Operating Officer, UICC, Ms. Maria Barbara Leon Cartin; Board Member, UICC, Dr. Saunthari Somasundaram dan Staff Member, National Cancer Centre Malaysia, Ms. Selvamalar Kanaga Sundaram.


Turut hadir di Majlis tersebut ialah Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Paduka Dr. Awang Haji Md. Isham bin Haji Jaafar  dan Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri, Awang Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim.


UICC merupakan organisasi NGO yang terbesar dalam memerangi kanser.


Her Royal Highness berada di negara ini bagi rangka lawatan kerja.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM), selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) berkenan berangkat ke Majlis Ramah Mesra Aidilfitri AMBD yang berlangsung di Banquet Hall, JPM, di sini.


Keberangkatan  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ke Majlis Ramah Mesra tersebut dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah AMBD; Menteri di JPM, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Menteri Kewangan II, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah; Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Paduka Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman; Ahli -Ahli Lembaga Pengarah AMBD yang lain, Ahli-ahli Pengurusan serta pegawai dan kakitangan AMBD.


Terdahulu, sebelum berkenan berangkat ke Banquet Hall, JPM, Duli Yang Teramat Mulia berkenan bergambar ramai bersama dengan Ahli-ahli Lembaga Pengarah AMBD dan warga AMBD.


Pada majlis tersebut, DYTM juga berkenan mengurniakan cenderahati dan sijil penghargaan kepada empat warga AMBD yang telah bersara dari tahun 2017.


Terdahulu, DYTM turut dipersembahkan dengan persembahan lakonan dan nyanyian oleh warga kakitangan AMBD.


Sejurus selepas itu, DYTM berkenan mengadakan lawatan ke Pondok Hari Raya (booth) AMBD yang bertemakan wayang 'Turkish Bazaar'.


Sebelum berangkat meninggalkan majlis, DYTM berkenan menerima junjung ziarah daripada Ahli-ahli Lembaga Pengarah AMBD, ahli-ahli Pengurusan serta para pegawai dan kakitangan AMBD.


Majlis Ramah Mesra Aidilfitri AMBD tersebut antara lain bertujuan bagi menghayati kedatangan bulan Syawal sebagai salah satu bulan kebesaran Islam dalam suasana keceriaan setelah selesai menyempurnakan ibadah puasa selama sebulan.


Majlis ini diharap akan dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama warga kakitangan AMBD.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Bagi menyemarakkan serta memeriahkan lagi Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-72 Tahun bagi Tahun 2018, Jabatan Penerangan mengendalikan Program Semarak Hari Keputeraan, bertempat di Masjid Omar 'Ali Saifuddien, di ibu negara.


Hadir selaku tetamu kehormat, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud.


Seramai lebih 400 orang hadir pada majlis tersebut terdiri daripada pegawai-pegawai kanan dan pegawai-pegawai dari jabatan-jabatan kerajaan, antaranya Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei, Jabatan Bomba dan Penyelamat, premis-premis perniagaan, syarikat-syarikat swasta, guru-guru sekolah serta penduduk-penduduk Mukim juga Kampung di Daerah Brunei dan Muara.


Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah yang dikepalai oleh Pegawai Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Yang Dimuliakan Pehin Khatib Dato Paduka Haji Emran bin Haji Kunchang, yang juga selaku Imam Masjid dan kemudian diikuti dengan persembahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Awang Haji Muhammad Fikri bin Haji Awang Metussin.


Kemuncak acara ialah Ceramah Khas disampaikan oleh Timbalan Mufti Kerajaan, Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Japar bin Haji Mat Dain @ Maidin, yang antara lain menyentuh mengenai ''Bagaimana Cara Kita sebagai Rakyat Negara Brunei Darussalam Menzahirkan Rasa Syukur dan Mencurahkan Taat Setia kepada Raja''.


Antara objektifnya adalah untuk menanamkan serta mempertingkatkan ketaat-setiaan dan kecintaan rakyat juga penduduk kepada raja dan peranan pemimpin negara ini, di samping turut meningkatkan kesedaran terhadap peranan serta tanggungjawab rakyat kepada raja juga pemimpin negara.


Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Negara Brunei Darussalam (PPNBD), Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim dan Pesuruhjaya PPNBD, Dayang Hajah Napsiah binti Haji Mohammad dalam temu bual bersama Pelita Brunei turut memuji dan menyokong usaha serta inisiatif Jabatan Penerangan dalam menganjurkan program seumpamanya.


Jelas mereka, melalui program berkenaan dan menerusi inti pati ceramah yang disampaikan akan dapat menyampaikan mesej dalam memupuk rasa hormat dan sayang rakyat serta penduduk di negara ini terhadap raja dan pemimpin negara, di samping untuk sentiasa melahirkan rasa syukur terhadap kepimpinan yang adil serta saksama di bawah pemerintahan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.


Maka dengan itu, semoga hubungan raja dengan rakyat di negara ini akan terus menerus mantap bagi menjamin kehidupan aman damai yang berpanjangan, sekali gus dapat menyumbang pada keamanan, kesejahteraan, kemajuan dan pembangunan berterusan kepada negara tercinta.


Bacaan Surah Al-Mulk beramai-ramai dipimpin oleh Pegawai Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Awang Mohd. Hasnol bin Haji Mohammad dan Doa Allah Peliharakan Sultan dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pehin Khatib Dato Paduka Haji Emran bin Haji Kunchang.


Program tersebut juga merupakan salah satu daripada pendekatan komunikasi bersemuka yang mampu mendekati masyarakat secara langsung bagi menyampaikan tujuan serta matlamat program dengan tepat juga jelas, di samping diberikan kefahaman mengenai peranan Raja dan pemimpin yang menerajui NBD ke arah sebuah negara 'Baldatun Tayyibatun Warrabun Ghafur', berpaksikan pada konsep Melayu Islam Beraja dan Negara Zikir.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Other News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Governor-General of Canada, His Excellency The Right Honourable David Johnston dan Perdana Menteri Kanada, The Right Honourable Justin P.J. Trudeau  serta Kerajaan dan rakyat Kanada bersempena dengan Hari Kanada.


Di dalam titah perutusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia kepada Governor-General of Canada, His Excellency The Right Honourable David Johnston, baginda merakamkan penghargaan terhadap persahabatan yang akrab dan kerjasama yang erat yang sekian lama dinikmati oleh kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing, dan berharap lebih banyak peluang dalam mengukuhkan kerjasama di peringkat dua hala dan serantau di tahun-tahun mendatang.


Sementara dalam titah perutusan Kebawah DYMM kepada Perdana Menteri Kanada, The Right Honourable Justin P.J. Trudeau, baginda sangat menghargai persahabatan yang akrab dan sekian lama wujud di antara kedua-dua negara, dan berharap terus dapat berpeluang mempertingkatkan hubungan tersebut.


Pada mengakhiri titah-titah perutusan kepada Governor-General of Canada, His Excellency The Right Honourable David Johnston dan Perdana Menteri Kanada, The Right Honourable Justin P.J. Trudeau, baginda menyampaikan salam muhibah kepada Tuan-Tuan Yang Terutama dan semoga Negara Kanada dan rakyatnya akan beroleh kemajuan dan kemakmuran yang berpanjangan.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Acara kemuncak Sambutan Hari Ulang Tahun (HUT) Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) Ke-57 diserikan dengan Perbarisan Raksasa oleh lebih 1,000 anggota gabungan unit-unit ABDB.


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi ABDB berkenan berangkat ke upacara tersebut yang berlangsung, di sini.


Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Padang Kawad, Institut Latihan ABDB, Penanjong Garison dijunjung oleh Menteri Pertahanan II, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Pemerintah ABDB, Mejar Jeneral Pengiran Dato Seri Pahlawan Aminan bin Pengiran Haji Mahmud.


Berangkat sama, paduka-paduka anakanda Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Jeneral Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Jeneral ABDB dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Kapten (Udara) Pengiran Muda 'Abdul Mateen.


Sejurus keberangkatan, Kebawah DYMM berkenan menerima Tabik Hormat Diraja dan memeriksa Pasukan-pasukan Perbarisan Raksasa terdiri daripada seramai 1,157 anggota Tentera Darat Diraja Brunei (TDDB), Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB), Tentera Udara Diraja Brunei (TUDB), Institut Latihan (IL) ABDB, Rejimen Pasukan Khas (RPK) ABDB, Pasukan Askar Wanita dan Gabungan Pancaragam ABDB di bawah Pemerintah Ketua Perbarisan, Leftenan Kolonel (U) Haji Haszahaidi bin Haji Ahmad Daud.


Setelah memeriksa perbarisan, Kebawah DYMM berkenan mengurniakan titah pada Sambutan HUT ABDB Ke-57 berkenaan.


Tema sambutan tahun ini dikekalkan seperti sambutan tahun lalu, iaitu 'Bersama Menjayakan Wawasan Negara' yang menggariskan komitmen ABDB yang berterusan, sebagai tonggak pertahanan dan keselamatan negara, dalam mendukung kemajuan dan pembangunan negara secara holistik, dengan memastikan persekitaran yang aman damai.


Acara disusuli dengan perbarisan berjalan lalu dalam rentak perlahan dan cepat oleh pasukan-pasukan perbarisan yang membawa Panji-panji Kebawah DYMM dan Panji-panji Pasukan ABDB.


Laungan 'Daulat Kebawah Duli Tuan Patik' bergema menyemarakkan sambutan, sekali gus gagasan semangat seluruh warga ABDB.


Doa Selamat dibacakan oleh Ketua Jabatan Agama ABDB, Komander Haji Ainolnizam bin Haji Ibrahim, TLDB bagi memberkati upacara tersebut.


Kebawah DYMM seterusnya menerima tabik hormat diraja yang diikuti dengan terbang lalu pesawat-pesawat TUDB.


Sambutan HUT ABDB Ke-57 juga diserikan dengan pelbagai pameran statik, 'fun fair' serta bazar yang disembahkan oleh unit-unit Kementerian Pertahanan dan ABDB bagi kunjungan Kebawah DYMM dan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota.


Pameran dan persembahan tersebut melambangkan komitmen ABDB yang bertekad untuk sentiasa teguh memegang amanah dalam mempertahankan kedaulatan negara dan memantapkan kesiapsiagaan dan keupayaan ABDB selaku benteng utama pertahanan negara.


Kebawah DYMM dan paduka-paduka anakanda baginda seterusnya dijunjung berangkat ke Dewan Gerak Badan bagi Majlis Beramah Mesra bersama Pasukan Perajurit-perajurit dan Bekas Anggota ABDB sebelum berangkat ke Mini Stadium Penanjong Garison bagi menyaksikan Persembahan Arena.


Setelah itu, Kebawah DYMM dan paduka-paduka anakanda baginda dijunjung berangkat ke Mes Pegawai Waran / Staf Sarjan / Sarjan bagi menerima junjung ziarah dan pesambah daripada Pegawai Tidak Betauliah (PTB) Kanan yang berupa Kompas Prisma (Prismatic Compass), sejenis alat digunakan untuk tujuan navigasi dan ukur.


Kompas seperti itu masih digunakan sebagai alat kelengkapan setiap anggota ABDB semasa latihan dan operasi.


Baginda dan paduka anakanda baginda, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kemudian dijunjung berangkat ke Dewan Makan Penanjong Garison dan berkenan menerima junjung ziarah dan menerima pesambah daripada Pegawai-pegawai Tidak Bertauliah (PTB) Rendah berupa 'Stargazer' yang merupakan sejenis alat 'astro-navigator' yang digunakan oleh pelayar-pelayar pada zaman dahulu untuk menentukan kedudukan di laut ataupun di darat.


Jasa PTB Kanan turut tidak dilupakan. Nikmat keamanan negara dicapai pada hari ini bukanlah sesuatu yang mudah dicapai dan diperoleh.


Ia merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan tanah air yang sanggup menggadaikan jiwa raga demi melihat keamanan di bumi tercinta ini.


Seterusnya, Kebawah DYMM dan paduka anakanda baginda, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dijunjung ke Mes Pegawai Penanjong Garison bagi Majlis Santap Tengah Hari, di mana Kebawah DYMM berkenan untuk mengurniakan Lencana Penerbangan kepada anakanda baginda, Duli Teramat Mulia Paduka Seri 920 Kapten (Udara) Pengiran Muda 'Abdul Mateen.


Upacara memotong kek bagi menyambut HUT ABDB Ke-57 juga diadakan.


Para pegawai ABDB juga menyembahkan satu alat 'drone' sebagai pesambah ke hadapan majlis Kebawah DYMM dan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota.


Majlis diakhiri dengan menandatangani Lembaran Kenangan Keberangkatan dan bergambar kenangan bersama Ahli-ahli Jawatankuasa Eksekutif Pertahanan, Pemerintah-pemerintah Angkatan Tentera, Komandan-komandan, Mantan-mantan Timbalan Menteri Pertahanan, Mantan-mantan Pemerintah ABDB serta pengarah-pengarah awam dan tentera serta kepala-kepala unit.


Sambutan HUT ABDB kali ini diungkayahkan oleh TUDB dan diraikan pada 31 Mei setiap tahun sejak penubuhannya pada tahun 1961.


ABDB merupakan tunggak pertahanan utama dalam mendukung penuh hasrat negara ke arah membentuk generasi berwawasan demi keutuhan masa depan pertahanan negara.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Upacara Menaikkan dan Pengagihan Bendera Negara Brunei Darussalam sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-72 Tahun bagi Tahun 2018 diadakan dengan penuh adat istiadat di keempat-empat daerah bagi menandakan bermulanya sambutan perayaan pada tahun ini sejurus selepas Upacara Pengibaran Bendera Negara di Bandar Seri Begawan, di sini.


Di Daerah Brunei dan Muara (DBM), Majlis menaikkan dan Pengagihan Bendera Negara Brunei Darussalam berlangsung di kawasan letak kereta Jabatan DBM (JDBM).


Hadir selaku tetamu kehormat ialah Setiausaha Tetap Media dan Kabinet di Jabatan Perdana Menteri, Awang Mohd. Riza bin Dato Paduka Haji Mohd. Yunus.


Majlis Menaikkan dan Pengagihan Bendera Negara Brunei Darussalam sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-72 Tahun bagi Tahun 2018 bagi DBM didahului dengan bacaan Surah Al-Fatihah diikuti dengan perbarisan lalu, seterusnya penyerahan bendera besar kepada tetamu kehormat dan kemudiannya majlis menaikkan bendera oleh wakil Daerah Polis Brunei dan Muara, Pasukan Polis Diraja Brunei dengan diiringi Lagu Kebangsaan "Allah Peliharakan Sultan" oleh Pasukan Pancaragam Kadet Polis, Pendidikan Kokurikulum.


Pada majlis tersebut, tetamu kehormat mengagihkan bendera-bendera kebangsaan kepada kesemua 17 Penghulu Mukim dengan diiringi oleh Ketua Kampung.


Antara yang hadir pada majlis tersebut itu ialah Yang Berhormat Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, Pegawai DBM, Awang Misle bin Haji Abdul Karim, Penghulu-penghulu Mukim, Ketua-ketua Kampung serta pegawai dan kakitangan JDBM.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  


Brunei DPMM FC berjaya mengutip tiga mata penuh  selepas menewaskan  Warriors FC dengan keputusan 2 - 1 pada Perlawanan Liga Perdana Singapura yang berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah.


Berangkat menyaksikan perlawanan ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman.


Juga berangkat, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntaqim  dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah.


Pada babak pertama perlawanan, Warriors FC menguasai permainan apabila Ignatius Ang membolosi gawang DPMM FC pada minit ke-25


Pada separuh masa kedua perlawanan, Brunei DPMM FC berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-55 melalui sepakan percuma Mojtaba Mollasaraei yang dihantar Adi Said.

 

Pada minit ke-65, Adi Said menambahkan gol bagi Brunei DPMM sekaligus mengubah kedudukan menjadi 2-1.

 

Kedudukan kekal sehingga ke wisel penamat.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  

Sekolah Antarabangsa Jerudong (JIS) hari ini meraikan seramai 82 pelajar Tahun 6 atas pencapaian akademik mereka pada Majlis Tamat Pengajian bagi Peringkat Rendah JIS.


Antara yang menerima sijil ialah anakanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel.


Berangkat pada majlis tersebut ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam.


Keberangkatan Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri di Auditorium Pusat Kesenian JIS dijunjung oleh Menteri Kewangan II, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah, selaku Pengerusi Lembaga Pengarah JIS; Timbalan Menteri Pendidikan, Yang Mulia Datin Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh; Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan, Dr. Haji Azman bin Haji Ahmad dan Datin Paduka Magdalene Chong selaku Ahli-ahli Lembaga Pengarah JIS serta Pengetua JIS, Mr.


Barnaby Sandow.


Turut sama menjunjung keberangkatan baginda ialah paduka-paduka anakanda baginda, DYTM Paduka Seri


Pengiran Muda Abdul Wakeel dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah yang juga merupakan pelajar sekolah berkenaan.


Sejurus keberangkatan, Kebawah DYMM bersama Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri dijunjung bergambar ramai bersama pelajar-pelajar Tahun 6 dan seterusnya dijunjung menyaksikan Pameran Kesenian dan Teknologi yang dihasilkan oleh para pelajar Sekolah Rendah JIS.


Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Raja Isteri kemudiannya berkenan menyaksikan Majlis Penganugerahan Sijil-sijil Tamat Pengajian kepada pelajar-pelajar Tahun 6 yang terdiri daripada empat buah kelas, iaitu 6B, 6L, 6M dan 6W yang disempurnakan oleh guru-guru kelas berkenaan.


Majlis juga diserikan dengan beberapa persembahan termasuk trumpet solo, piano dan nyanyian daripada para pelajar Tahun 6 yang diraikan.


Dari Auditorium, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat bagi atur cara berasingan di sekolah berkenaan.


Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan meninjau beberapa kemudahan sekolah termasuk bilik darjah.


Menjunjung keberangkatan baginda di Kampus Sekolah Rendah ialah Pengetua JIS, Mr. Barnaby Sandow dan Pengetua Sekolah Rendah JIS, Mr. Paul Bannister.


Antara bilik darjah yang dilawati ialah bilik-bilik darjah DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakeel dan


YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah.


DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakeel akan memasuki Tahun 7 (Middle Years) dan menyertai 132 pelajar lain pada bulan Ogos ini.


Sementara itu, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan beramah mesra bersama murid-murid


Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA), pra sekolah dan tenaga pengajarnya.


Sebelum berangkat balik, Kebawah DYMM berkenan menerima junjung ziarah dan beramah mesra bersama


tenaga-tenaga pengajar, pegawai dan kakitangan serta pelajar-pelajar sekolah berkenaan.


JIS yang mula dibuka pada tahun 1997 merupakan sebuah sekolah antarabangsa, berorientasikan tradisi Sekolah British, yang menawarkan pembelajaran komprehensif, selain menyediakan program kegiatan kokurikulum dan kemudahan pembelajaran bertaraf dunia kepada para pelajarnya.


JIS kini mempunyai sekitar 1,650 pelajar antarabangsa berumur dari 2 hingga 19 tahun, di mana tenaga pengajar yang berkemahiran didatangkan dari Australia, China, Negara Brunei Darussalam, New Zealand, Perancis dan United Kingdom.


Sekolah tersebut memberi penekanan yang tinggi dalam bidang akademik dan melahirkan pelajar-pelajar yang


berkemahiran tinggi, di mana kebanyakan pelajarnya berjaya mendapat tempat di universiti-universiti terkemuka di luar negara.


Dengan keberangkatan Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri itu, sekali gus mencerminkan keprihatinan baginda berdua atas perkembangan pendidikan di negara ini dan seterusnya menyuntik motivasi para pelajar agar belajar bersungguh-sungguh bagi mencapai kecemerlangan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima mengadap Ketua Menteri Sabah, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Mohd. Shafie bin Haji Apdal.


Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman.


Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Mohd. Shafie bin Haji Apdal telah mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah Ke-15 pada 12 Mei 2018.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Bertahlil di Kubah Makam Diraja, hari ini.

Majlis Bertahlil berkenaan adalah bagi ayahanda dan bonda baginda, Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit.

Berangkat sama ialah paduka-paduka anakanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel.

Juga berangkat, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah berserta kerabat diraja yang lain.

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM berserta kerabat diraja dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar; Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman dan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama,  Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar serta pegawai-pegawai kanan KHEU.

Sebelum memulakan majlis, Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Awang Haji Mohammad bin Haji Daud, menyembahkan ke hadapan majlis Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa Majlis Bertahlil telah siap sedia dan menjunjung titah.

Setelah itu, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menitahkan agar Majlis Bertahlil dimulakan.

Sejurus selepas itu, bacaan Tahlil dipimpin oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned yang juga seterusnya membacakan Doa Tahlil diikuti dengan Doa Khas.

Pada majlis tersebut, Kebawah DYMM berkenan menjiruskan 'Ayeng Asah-Asahan' ke makam ayahanda dan bonda baginda, diikuti oleh paduka-paduka anakanda dan adinda baginda.

Turut hadir ke majlis tersebut ialah Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Cheteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pengiran-Pengiran Peranakan, Yang Dimuliakan Pehin-Pehin Manteri dan Yang Mulia Manteri-Manteri Hulubalang, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Setiausaha-Setiausaha Tetap, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei serta pegawai-pegawai kanan kerajaan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  Istana Nurul Iman menerima kunjungan seramai 17,775 orang  bagi  menjunjung ziarah ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam serta kerabat diraja yang lain di Istana Nurul Iman sempena Hari Raya Aidilfitri pada  sebelah pagi hari ketiga istana dibukakan bagi kunjungan orang ramai.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima junjung ziarah daripada pengunjung lelaki.

Berangkat sama ialah paduka-paduka anakanda dan adinda-adinda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah. Turut berangkat kerabat diraja yang lain.

Manakala di ruang lain Istana Nurul Iman, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha berkenan menerima junjung ziarah pengunjung wanita.

Berangkat sama menerima junjung ziarah ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah; Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah;  Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah binti Dato Haji Nasir, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Muta-Wakkilah Hayatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri 'Azemah Ni'matul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah, Yang Teramat  Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam. Juga berangkat cucunda-cucunda Kebawah DYMM.

Para pengunjung yang terdiri dari penjawat-penjawat awam dan swasta, persatuan-persatuan, para pelancong asing dan orang ramai terlebih dahulu dijemput untuk menikmati beraneka jamuan yang telah disediakan dan sebaik sahaja selesai menjunjung ziarah masing-masing akan diberikan cenderamata kenangan untuk dibawa pulang.

Setentunya pengalaman yang berharga ini akan menjadi kenangan manis yang tidak dapat dilupakan oleh para pengunjung, lebih-lebih lagi berpeluang untuk bersemuka dengan seorang raja yang sangat pengasih dan pemedulian terhadap kebajikan rakyatnya.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan mengurniakan Kurnia Peribadi baginda kepada seramai 7,563 orang penerima di seluruh negara yang terdiri daripada beberapa golongan tertentu iaitu Orang-Orang Berkeperluan Khas, Anak-Anak Yatim, Orang Fakir Miskin, dan Penerima Bantuan Kebajikan Bulanan sempena Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini.

Berangkat bagi menyempurnakan majlis tersebut sebagai wakil peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan  dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah terdiri daripada paduka-paduka anakanda Kebawah DYMM.

Berkenan berangkat bagi menyempurnakan Kurnia Peribadi baginda bagi Daerah Brunei Muara yang diadakan di Istana Nurul Iman ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman.

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah  dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah  di Dewan Resepsi, Istana Nurul Iman dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong dan Menteri Pertahanan II, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof berserta dengan isteri masing-masing.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal.

Di majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan Kurnia Peribadi Kebawah DYMM kepada seramai 2686 penerima yang terdiri daripada Orang Berkeperluan Khas, Anak-Anak Yatim, Orang Miskin, Orang Fakir dan Penerima Bantuan Kebajikan Bulanan.

Pengurniaan Kurnia Peribadi Kebawah DYMM yang diadakan hari ini jelas memperlihatkan sikap keprihatinan dan pemedulian yang berterusan Kebawah DYMM ke atas hal ehwal kesejahteraan dan kebajikan rakyat baginda dan penduduk Negara Brunei Darussalam, lebih-lebih lagi terhadap golongan yang memerlukan.

Ini juga mencerminkan kemurahan hati seorang raja kepada rakyat jelata khususnya dalam melihat golongan orang-orang yang memerlukan bantuan terutamanya dalam membantu meringankan beban mereka, lebih-lebih lagi menjelangnya Hari Raya Aidilfitri.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Senior Minister News
  Aidilfitri seharusnya kita syukuri dengan tradisi kunjung-mengunjungi, bermaaf-maafan tidak  mengira pangkat, bangsa mahupun agama.

Budaya sedemikian bukan sahaja berkongsi keriangan dan saat gembira meraikan lebaran hari kemenangan, malah memperkukuhkan ukhwah sesama Muslim mahupun yang bukan Muslim.

Suasana itu dapat kita lihat dengan adanya Rumah Terbuka antara yang diselenggarakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud dan isteri, Datin Hajah Dayang Zalina binti Haji Omar di kediamannya di Kampung Sungai Hanching di sini.

Antara yang hadir ke Rumah Terbuka Yang Berhormat Menteri di JPM sempena Hari Raya Aidilfitri ialah Menteri Kewangan II, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah; Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar, perwakilan-perwakilan asing yang berada di negara ini serta para pegawai kanan kerajaan.

Keceriaan dan keramahan layanan mesra Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Awang Abdul Mokti dan Datin Hajah Dayang Zalina di Rumah Terbuka raya ini juga sekali gus jelas mencerminkan perpaduan yang erat dalam kalangan masyarakat majmuk berbilang kaum tanpa mengira pangkat dan darjat.

Selain layanan mesra, para tetamu yang datang juga disajikan dengan pelbagai hidangan dan beraneka jenis kuih-muih, dan yang paling penting kemesraan saban tahun yang diraikan itu mencipta pengalaman yang baharu dan tersendiri.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Other News
  

136bnews.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat melawat Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha (SUAMPRIPAHS), Katok.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di SUAMPRIPAHS tersebut dijunjung oleh Pengetua Sekolah, Dayang Hajah Rusidah binti Haji Talip.


Sejurus keberangkatan, Kebawah DYMM dijunjung ke Bilik Persidangan bagi mengadakan sesi perbincangan bersama pengetua sekolah serta tenaga-tenaga pengajar sekolah tersebut.


Selesai perbincangan, baginda berkenan dijunjung bagi sesi bergambar ramai bersama guru besar dan tenaga-tenaga pengajar di sekolah berkenaan.


Kebawah DYMM kemudiannya dijunjung ke bilik VIP Lounge dan berkenan menerima pesambah serta menandatangani buku lembaran keberangkatan.


Sebelum berangkat meninggalkan SUAMPRIPAHS, Kebawah DYMM berkenan menerima junjung ziarah daripada para tenaga pengajar, pegawai dan kakitangan serta pelajar sekolah berkenaan.


Juga hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato Seri Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Pemangku Menteri Hal Ehwal Ugama, Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar; Setiausaha Tetap Undang-Undang dan Kesejahteraan, Awang Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim dan Setiausaha Tetap Hal Ehwal Ugama, Dato Seri Setia Awang Haji Abd Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof.


SUAMPRIPAHS adalah salah satu projek Kementerian Hal Ehwal Ugama yang terkandung di bawah Rancangan Kemajuan Negara Ke-10 (RKN10). Pembinaan SUAMPRIPAHS dapat menampung keramaian seramai 1,800 pelajar.


Sebelumnya sekolah tersebut dinamakan sebagai Sekolah Menengah Arab Katok, di mana sekolah berkenaan telah diperkenankan penukaran namanya oleh Kebawah DYMM menjadi nama SUAMPRIPAHS, berkuat kuasa mulai 2 Jamadilawal 1437 Hijrah bersamaan 30 Januari 2017 Masihi.


Reka bentuk bangunan itu mengambil kira hasrat baginda agar sekolah tersebut menjadi Sekolah Ugama Arab yang unik dengan sistem pendidikan Islam, mahir berbahasa Arab, diterap dan diasuh bagi mendidik anak bangsa ke arah melahirkan serta membentuk sahsiah bangsa agar mampu berpegang teguh dengan ajaran Islam.


Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah berkenan menandatangani plak peletakan batu asas sekolah berkenaan.


Sementara itu, sesi pembelajaran SUAMPRIPAHS bagi menengah bawah bermula jam 7.30 pagi hingga 12.30 tengah hari, manakala bagi menengah atas bermula jam 7.30 pagi hingga 1.00 petang.


SUAMPRIPAHS kini mempunyai seramai 1,365 pelajar dari Tahun 7 hingga Tahun 11 serta 133 tenaga pengajar yang terdiri daripada 33 guru lelaki dan 100 guru perempuan juga 22 orang kakitangan sekolah.


Sekolah tersebut menyediakan prasarana yang mempunyai teknologi terkini dengan jumlah bilik darjah yang digunakan pada tahun ini sebanyak 54 buah dengan memuatkan 30 pelajar dalam sebuah kelas, selain menyediakan kemudahan lain seperti bangunan pentadbiran, kantin, dewan serbaguna, gelanggang badminton, surau untuk pelajar perempuan sahaja, dewan makan, asrama serta kemudahan sukan lainnya.


Selain itu, sekolah tersebut menggunakan tiga bahasa penghantar, iaitu bahasa Arab, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.


Dengan misinya, 'Melahirkan generasi yang bertakwa dan cemerlang di dunia dan di akhirat' dan visinya 'Mendidik pelajar-pelajar supaya berilmu, beriman dan berakhlak mulia dengan pendidikan yang bersepadu', manakala matlamat penubuhan sekolah tersebut adalah untuk melaksanakan pendidikan Al-Quran, Fardu Ain dan Fardu Kifayah kepada para pelajar supaya menjadi Mukminah yang sejati.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

136anews.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam  berkenan  berangkat menghadiri Istiadat Ziarah Penghormatan Terakhir bagi  Al-Marhumah Yang Amat Mulia Enche' Besar  Hajah Khalsum bin Abdullah  di Istana Besar Johor Bahru.

Keberangkatan tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Senai, Johor dialu-alukan oleh Yang Amat Mulia Tunku Abdul Rahman Hassanal Jeffri ibni Sultan Ibrahim, Tunku Panglima Johor. Doa  Selamat dibacakan oleh Imam Daerah Muar, Haji Mohd. Nazri bin Haji Ali. Turut berangkat mengiringi keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah paduka anakanda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen.

Dari Lapangan Terbang Antarabangsa Senai Johor, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama dengan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen berangkat menghadiri Istiadat Ziarah Penghormatan Terakhir bagi Al-Marhumah Yang Amat Mulia Enche' Besar Hajah Khalsum binti Abdullah.

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM  di Istana Besar Johor dialu-alukan oleh Ahli Jemaah Diraja Johor Darul Takzim. Kebawah DYMM kemudiannya dijunjung berangkat ke Dewan Singgahsana di mana baginda dialu-alukan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Al-Marhum Sultan Iskandar,  Sultan Yang Dipertuan bagi Negeri dan Jajahan Takluk Johor Darul Takzim dan kerabat diraja yang lain.

Kebawah DYMM bersama Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni Al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan Johor Darul Takzim seterusnya  dijunjung untuk memberikan  penghormatan terakhir kepada Al-Marhumah Yang Amat Mulia Enche' Besar Hajah Khalsum  binti Abdullah, sebelum berangkat menunaikan Solat  Jenazah bersama dengan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni  Al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan Johor Darul Takzim berserta kerabat diraja lain dengan diimamkan oleh Penasihat Ugama Negeri Johor Darul Takzim, Yang Berbahagia Dato' Haji Noh bin Gadut.

Kebawah DYMM kemudiannya dijunjung berangkat bersama dengan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni Al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan Johor Darul Takzim berserta kerabat diraja lain bagi menyertai perarakan mengiringi jenazah ke Makam Diraja Bukit Mahmoodiah dan Istiadat Permakaman. Jenazah Al-Marhumah selamat dimakamkan di Makam Diraja bukit Mahmoodiah sebelum Solat Fardu Zohor.

Al-Marhumah Yang Amat Mulia Enche' Besar Hajah Khalsum binti Abdullah telah mangkat pada Jumaat, 1 Jun 2018 di Hospital King Edward VII, London pada usia 83 tahun.

Sebelum berangkat meninggalkan Makam Diraja Bukit Mahmmoodiah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia  diucapkan selamat jalan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni Al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan Johor Darul Takzim. Sementara itu, berangkat hadir bagi menyembahkan Selamat Berangkat kehadapan Majlis Kebawah DYMM di Lapangan Terbang Antarabangsa Senai Johor ialah Yang Amat Mulia Tunku Abdul Rahmah Hassanal Jeffri Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Panglima Johor.

Sumber berita Pelita Brunei

Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

hmnuzul18.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara Tahun 1439 Hijrah di Dewan Plenari, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, di sini.

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar; Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman selaku Pengerusi Ahli Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Tahun 1439 Hijrah dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Dato Seri Paduka Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah.

Berangkat sama, paduka-paduka anakanda Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned diikuti dengan sembah alu-aluan daripada Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Awang Haji Othman, yang antaranya menyembahkan mengenai tema Nuzul Al-Quran tahun ini, iaitu 'Al-Quran Sumber Kepimpinan Adil'.

Jelas Yang Berhormat,  Kitab Allah ini datangnya daripada berbagai sumber, di antaranya ialah sumber petunjuk yang lurus, iaitu Aqwam firman Allah Ta'ala dari Surah Al-Israa ayat 9 dan sumber pengajaran yang memperingatkan serta menyedarkan sekalian manusia tentang nilai baik - buruk sesuatu, iaitu firman Allah Ta'ala dari Surah Yunus ayat 57 serta sumber penenang hati daripada bimbang ragu dan gundah gulana - firman Allah Ta'ala dalam Surah Ar-Ra'du.

Yang Berhormat berkata, ternyata semua sumber yang disebutkan ini adalah unsur-unsur yang berpengaruh di dalam menegakkan keadilan.

''Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran pada tahun ini diungkayahkan bersama dengan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Kementerian Kewangan, Syarikat Minyak Brunei Shell Sdn. Bhd., (BSP) dan anak-anak syarikatnya, iaitu Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sdn. Bhd., (BSM), Syarikat Brunei LNG Sdn. Bhd., dan Brunei Gas Carriers Sdn. Bhd., (BGC). Usahasama ini akan berterusan secara bergilir-gilir bagi membawai sektor awam dan swasta yang berkecimpung di dalam berbagai jurusan, untuk sama-sama berganding bahu memperkasa syi'ar Islam di negara ini, serta menanai amanah ugama yang menganjurkan kehidupan yang saling bersatu demi mengukuhkan lagi perpaduan, yang seterusnya membawa kepada keamanan negara dan kesejahteraan rakyat serta penduduk,'' jelas Yang Berhormat.

Yang Berhormat menambah, sambutan Nuzul Al-Quran turut diserikan dengan persembahan dari lima orang peserta terbaik di Musabaqah Menghafaz Ayat-Ayat Suci Al-Quran Berserta Pemahamannya Peringkat Akhir Kebangsaan. Musabaqah berkenaan adalah projek tahunan yang menjadi perisian sebahagian Sambutan Nuzul Al-Quran.

Pada tahun ini ujar Yang Berhormat, seramai 309 peserta telah mengikuti Musabaqah Menghafaz Al-Quran Berserta Pemahamannya di Peringkat Kebangsaan, berbanding dengan tahun lepas sebanyak 209 penyertaan.

Yang Berhormat menjelaskan, peningkatan itu amat menggalakkan. Mudah-mudahan penyertaan ini berterusan mencapai hasrat bahawa bidang hafazan Al-Quran sentiasa dekat di hati muda belia dan mendorongkan mereka untuk terus menghafaznya dan menjaga hafazan mereka, iaitu sebahagian daripada maksud Celik Al-Quran. ''Celik Al-Quran itu tidak setakat pandai membaca selengkapnya, iaitu bacaan bertajwid dan bertarannum atau menghafalkan ayat-ayatnya. Celik Al-Quran selengkapnya ialah dengan mengetahui makna yang dibaca dan tafsiran ayat yang dibaca, lalu memahami pengajaran-pengajarannya. Kerana itulah, kita terus menerus berusaha memperbaiki mutu pembelajaran Al-Quran, yang mana kajian-kajian lanjut akan dibuat supaya kitab suci Al-Quran akan sentiasa menjadi nur cahaya kehidupan kita,'' ujar Yang Berhormat.

Majlis diteruskan dengan pengurniaan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diikuti dengan Pemakluman Keputusan Musabaqah Menghafaz Al-Quran Berserta Pemahamannya Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1439 Hijrah / 2018 Masihi yang disampaikan oleh Pemangku Penolong Pengarah Hal Ehwal Masjid, selaku Pengerusi Jemaah Hakim, Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali.

Ceramah Khas bertajuk 'Al-Quran Sumber Kepimpinan Adil'  yang disampaikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Jabatan Perdana Menteri, Yang Arif Pengiran Dato Seri Setia Haji Tashim bin Pengiran Haji Hassan turut menyerikan majlis .

Majlis diteruskan dengan persembahan Peserta Terbaik Setiap Kategori Musabaqah Menghafaz Al-Quran Berserta Pemahamannya Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1439 Hijrah.

Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah juga berkenan mengurniakan hadiah-hadiah kepada para pemenang Musabaqah Menghafaz Al-Quran berserta Pemahamannya Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1439H / 2018M.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Majlis Tadarus Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan jabatan-jabatan di bawahnya sempena bulan Ramadan 1439 Hijrah / 2018 Masihi berakhir dengan Majlis Khatam Al-Quran bertempat di Masjid Omar 'Ali Saifuddien, di sini.


Hadir pada majlis tersebut ialah Menteri di JPM, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud.


Juga hadir, Ketua Hakim Syarie, Yang Amat Arif / Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar; Setiausaha-Setiausaha Tetap; Timbalan Setiausaha Tetap; ketua-ketua jabatan; pegawai-pegawai serta kakitangan JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya.


Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Menteri di JPM dan diikuti dengan bacaan surah-surah lazim beramai-ramai.


Selepas itu, diteruskan dengan bacaan Takhtim dan Doa Bacaan Al-Quran dan disudahi dengan acara berbuka puasa serta Sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah.


Majlis tersebut dikelolakan bersama oleh JPM, Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Peguam Negara, Pasukan Polis Diraja Brunei dan Jabatan Penerangan.


Majlis keagamaan pada bulan Ramadan merupakan salah satu daripada aktiviti tahunan JPM bagi mengeratkan silaturahim di antara para pegawai dan kakitangan serta jemaah masjid dan penduduk kampung, di samping bagi meraih ganjaran pahala yang berlipat ganda dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wata'ala.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Other News
  


Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan jabatan-jabatan di bawahnya meneruskan lagi Majlis Bertadarus bagi Tahun 1439 Hijrah bersamaan dengan 2018 Masihi, bertempat di Masjid Kampung Serdang, di sini.


Majlis Tadarus tersebut dikelolakan bersama oleh Bahagian Keselamatan dan Penguatkuasaan di Jabatan Perdana Menteri; Bahagian Media dan Kabinet di Jabatan Perdana Menteri; Biro Kawalan Natkotik; Biro Mencegah Rasuah; Jabatan Keselamatan Dalam Negeri; Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat; Jabatan Radio Televisyen Brunei; Jabatan Penerangan; Pasukan Polis Diraja Brunei; Jabatan Percetakan Kerajaan; Pusat Kebangsaan E-Kerajaan dan Jabatan Penyelidikan Brunei dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Serdang.

Hadir pada majlis tersebut ialah Menteri di JPM, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud.

Majlis dimulakan dengan penyampaian beberapa sumbangan wakaf, yang antaranya termasuk alat-alat penghawa dingin, alat penyedut hampagas dan mesin fotokopi, yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri di JPM kepada Imam Masjid Kampung Serdang, Awang Haji Sanip bin Haji Nasar.

Majlis diteruskan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan disusuli dengan Bertadarus Al-Quran dari juz 21, disusuli dengan Tahlil, Doa Arwah dan Doa Selamat dan kemudiannya diikuti dengan Berbuka Puasa serta Sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah.

Turut hadir ialah Juruaudit Agung; Setiausaha-setiausaha Tetap; Timbalan Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei; Ketua-ketua Jabatan serta pegawai-pegawai dan kakitangan Jabatan Perdana Menteri juga jabatan-jabatan di bawahnya.

Acara tersebut akan diteruskan dengan Majlis Khatam Al-Quran bagi JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya yang akan diadakan pada Isnin, 12 Ramadan 1439 bersamaan 28 Mei 2018 bertempat di Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II Ibn Al-Hussein, Raja Jordan dan ahli kerabat diraja serta kerajaan dan rakyat Jordan bersempena dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut.

Dalam titah perutusan tahniah tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berharap akan terus bekerja rapat dengan Kebawah DYMM Raja Abdullah II Ibn Al-Hussein, Raja Jordan dalam mengukuhkan persahabatan yang sangat bernilai yang telah sekian lama dinikmati oleh kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing serta memperluaskan lagi kerjasama di tahun-tahun mendatang.

Kebawah DYMM seterusnya merakamkan kegembiraan dapat berjumpa dengan Kebawah DYMM Raja Abdullah II pada Sidang Kemuncak Luar Biasa Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) di Istanbul pada bulan Disember, 2017 dan berharap akan dapat berjumpa dengan baginda lagi di Jordan pada tahun ini.

Pada mengakhiri titah perutusan tersebut, Kebawah DYMM berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala semoga Kebawah DYMM Raja Abdullah II dan kerabat diraja sentiasa berada di dalam keadaan sihat wal'afiat dan kegembiraan dan rakyat Jordan terus menikmati kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran yang berpanjangan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  


​Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi pelantikan dan pertukaran bagi beberapa orang pegawai kanan kerajaan:


Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan di Kementerian Kewangan, Dayang Hajah Nor Aidah binti Haji Abdullah dinaikkan pangkat dan ditetapkan dalam jawatan yang dipangkunya sebagai Pengarah Belanjawan di Bahagian Perbelanjaan, Kementerian Kewangan.

Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan selaku Ketua Fiscal Forecasting Unit (FFU) di Kementerian Kewangan, Dayang Hajah Nurliati binti Haji Md. Idris ditukar dan dilantik sebagai Pengarah Unit Pemantauan dan Penyampaian di Kementerian Kewangan.

Pengarah Penyelidikan dan Antarabangsa di Bahagian Penyelidikan dan Antarabangsa, Kementerian Kewangan, Awang Mohammad Nizam bin Haji Ismi, ditukar dan dilantik sebagai Pengarah Pendaftaran Syarikat-Syarikat dan Nama-Nama Perniagaan di Kementerian Kewangan.

Pengarah Pendaftaran Syarikat-Syarikat dan Nama-Nama Perniagaan, Kementerian Kewangan, Dayang Hajah Rena Azlina binti Dato Paduka Haji Abdul Aziz ditukar dan dilantik sebagai Pengarah Penyelidikan dan Antarabangsa di Bahagian Penyelidikan dan Antarabangsa, Kementerian Kewangan.

Tarikh pelantikan dan pertukaran berkenaan mula berkuat kuasa pada 12 Mei 2018. 


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei
His Majesty News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM), selaku Penaung Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-72 Tahun bersabda menekankan akan pentingnya dalam menjaga kebersihan persekitaran dari sampah sarap sama ada sebelum, semasa mahupun selepas selesai apa pun acara yang dilangsungkan.


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah bersabda demikian semasa Mesyuarat Kedua Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-72 Tahun bertempat di Bangunan JPM, di sini.

Ia, sabda DYTM, adalah selaras dengan titah Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Istiadat Pembukaan Rasmi Majlis Mesyuarat Negara pada 5 Mac 2018 yang memberikan perhatian serius mengenai isu kebersihan khususnya pembersihan Brunei daripada sampah dan kotoran serta akta mengenainya.

''Kita tidak mahu orang mempersendakan akta kerana kelemahan kita. Ada akta sahaja belum memadai tanpa ia didaulatkan melalui pelaksanaan,'' sabda DYTM.

DYTM percaya pengalaman-pengalaman dari sambutan-sambutan lalu setentunya boleh saja dijadikan sandaran pada penambahbaikan mahupun pembaharuan dalam melakar persiapan-persiapan acara, termasuklah usaha-usaha menangani masalah-masalah yang bersampingan dengannya khususnya isu kebersihan.

Terdahulu itu, DYTM bersabda tarikh 15 haribulan Julai sudah secara tradisinya terpahat dalam hati dan minda setiap lapisan rakyat serta penduduk di negara ini sebagai peluang keemasan bagi menzahirkan kesyukuran dan ketaatsetiaan yang tidak berbelah bahagi terhadap pemerintahaan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Ia juga sabda DYTM, merupakan simbol kekukuhan perpaduan rakyat yang sekian lama telah menjamin kemajuan, keamanan dan kemakmuran berterusan di bawah kepimpinan seorang raja yang bijaksana lagi berjiwa rakyat.

''Justeru, kesempatan dalam menzahirkan kesyukuran ini seharusnya terserlah melalui atur cara-atur cara yang diungkayahkan bersempenakan sambutan yang penuh bermakna ini,'' sabda DYTM lagi.

DYTM menambah, di sinilah setiap yang bertanggungjawap dalam sambutan ini perlu bijak dalam merencana dan menyusun atur majlis-majlis serta acara-acara yang sebolehnya berupaya membuka peluang luas serta menarik penglibatan yang aktif lagi bermakna di kalangan agensi-agensi kerajaan, sektor swasta, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan (NGOs) termasuk penuntut-penuntut sekolah dan belia serta rakyat dan penduduk negara ini amnya.

Apa yang ingin dilihat sabda DYTM, ialah kelangsungan perpaduan rakyat dan penduduk di negara ini dalam suasana kegemilangan Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang terhasil dari kesepakatan dan kemuafakatan yang kukuh.

''Jelasnya kepentingan perpaduan tidak boleh dipandang ringan kerana bukan mudah untuk membina identiti bangsa dan mendaulatkan maruah bangsa apatah lagi dalam usaha kita ke arah merealisasikan matlamat Wawasan Brunei 2035,'' sabda DYTM lagi.

Tidak kurang pentingnya ialah peranan para belia yang mana pada hemat DYTM, kesempatan seumpama ini perlulah diambil manfaat sepenuhnya oleh kalangan belia dalam memupuk semangat sukarelawan dengan sentiasa bersedia untuk memberikan khidmat bakti baik dari segi tenaga mahupun fikiran semata-mata untuk kepentingan raja, ugama, bangsa dan negara.

DYTM berharap acara-acara sambutan yang diungkayahkan itu akan terus dijadikan landasan pada memantapkan lagi keharmonian bernegara, keakraban di antara raja dan rakyat jelata, menyuntik semangat jati diri serta terus taat setia dan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi ke hadapan Majlis Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta negara yang tercinta ini.

DYTM penuh yakin usaha-usaha persiapan dan persediaan tertentu bagi tahun ini sudah mula direncana dengan rapi oleh setiap yang terlibat dalam memastikan kesempurnaan dan kejayaan acara-acara berkenaan nanti.

Namun tekan DYTM, dalam melakar setiap perancangan tersebut, ia haruslah terpandu oleh titah-titah Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam khususnya dalam perkara-perkara melibatkan kemaslahatan rakyat dan penduduk di negara ini.

''Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih atas sumbangan buah fikiran, tenaga, usaha dan masa Jawatankuasa Kebangsaan, Jawatankuasa Tadbir Tertinggi Daerah, Jawatankuasa Kerja dan semua pihak yang terlibat dalam mengendalikan Acara-acara Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan paduka ayahanda pada tahun lepas,'' sabda DYTM lagi.

Semoga kejayaan yang dikecapi tambah DYTM, akan menjadi pemangkin untuk kita terus berusaha dengan gigih demi untuk mengejar kecemerlangan yang dihasratkan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Senior Minister News
  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman berkenan berangkat menyaksikan Kejohanan Renang Brunei Ke-26 bagi Kumpulan Umur di Kompleks Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.
 
Berangkat sama, anakanda-anakanda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim; Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman.
 
Hadir sama, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.
 
Pada hari terakhir kejohanan, YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim, perenang Sekolah Antarabangsa Brunei (ISB) Hammerheads menyertai Kategori Lelaki 50 Meter Kuak Lentang dan berjaya mendapat tempat ketiga sekaligus memperbaharui rekod peribadi YTM dengan catatan masa 48.55 saat.
 
Sementara itu, YTM Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah, perenang ISB Hammerheads juga sekali lagi berjaya mencipta rekod dalam Kategori Perempuan 50 Meter Kuak Lentang dengan catatan masa terpantas YTM, 59.63 saat dan telah dinobatkan sebagai Terbaik Perempuan Bagi Kumpulan Umur 7 Tahun.
 
Pada acara kejohanan tersebut juga, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah berkenan menyempurnakan penyampaian pingat kepada YTM Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah.
 
Sementara itu, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah berkenan berangkat menyaksikan kejohanan tersebut yang berlangsung pada sebelah pagi.
 
Antara yang menyertai kejohanan tersebut ialah paduka anakanda DYTM, YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim.
 
Berangkat sama menyaksikan kejohanan berkenaan, YTM Pengiran Muda Muhammad Aiman.
 
Pada kejohanan di sebelah pagi, YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim yang mewakili ISB Hammerheads menyertai Kategori Lelaki 100 Meter Kuak Dada dan berjaya menjuarai kategori berkenaan sekaligus berjaya memecahkan rekod peribadi YTM dengan catatan masa 2 minit 00.23 saat.
 
Kejohanan disertai oleh 235 perenang terdiri daripada 102 perenang perempuan dan 133 perenang lelaki dari beberapa buah kelab renang tempatan dan luar, termasuk Brunei Speed Swimming Club; Dolphin Swimming Club; ISB Hammerheads; Jerudong Swimming Club; Panaga Stingrays; Royal Brunei Recreational Club; Aqua Flippers Philippines; Gymkhana Club Miri; Miri Amateur Swimming Association; Kelab Rekreasi Petroliam, Miri; Power Aquatic Swimming Club, Kuching; The British School in Colombo, Sri Lanka dan Victoria Swimming Club, Labuan.
 
Sebanyak 1,339 penyertaan individu dan 33 penyertaan pasukan 'relay' diterima untuk bersaing dalam 17 acara renang dan tiga acara 'relay'.
 
Kejohanan anjuran Persatuan Renang Amatur Brunei (BASA) dengan sokongan Jabatan Belia dan Sukan (JBS) merupakan platform kelayakan bagi BASA untuk memilih perenang-perenang untuk Kejohanan Asia Tenggara Kumpulan Umur (SEAAG) Ke-43 yang akan diadakan di Filipina pada 6 hingga 8 Julai dan Sukan Sekolah ASEAN Ke-10 di Malaysia bermula 19 hingga 27 Julai.
 
Melalui Kejohanan Renang Brunei Ke-26 bagi Kumpulan Umur itu, BASA mengharapkan untuk melihat rekod-rekod kebangsaan baharu dari kumpulan-kumpulan dan peringkat umur baharu.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Senior Minister News
  


Tujuh negara akan memulakan misi merebut Piala Hassanal Bolkiah Kejohanan Bola Sepak Bagi Belia ASEAN 2018 (HBT 2018) bermula malam tadi sejurus Upacara Pembukaan Rasmi HBT 2018 di Stadium Negara Hassanal Bolkiah yang penuh meriah dengan kehadiran ribuan rakyat dan penduduk yang sama-sama memberikan sokongan.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam merasmikan kejohanan menyerikan lagi majlis, yang pastinya akan menjadi ristaan manis HBT tahun ini.

Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.

Juga berangkat ialah anakanda DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah.

Keberangkatan Kebawah DYMM berserta kerabat diraja dijunjung oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Presiden Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam (NFABD), selaku Penasihat Jawatankuasa Tertinggi HBT 2018; Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin dan Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Haji Abu Bakar.

Turut menjunjung keberangkatan ialah Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Timbalan Menteri Pendidikan, Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Sejurus keberangkatan tiba, Lagu Kebangsaan dimainkan dan Kebawah DYMM seterusnya berkenan merasmikan HBT 2018.

Baginda kemudiannya disembahkenalkan kepada pengurus-pengurus pasukan, jurulatih dan ketua-ketua pasukan dan seterusnya menyempurnakan pengurniaan cenderamata kepada pengurus-pengurus pasukan.

Kebawah DYMM juga berkenan menerima pesambah daripada Ahli Jawatankuasa HBT 2018 yang disembahkan oleh Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Majlis Perasmian HBT 2018 turut diserikan dengan persembahan Human LED oleh seramai 2,500 peserta gabungan penuntut-penuntut dari sebelas buah sekolah menengah serta pegawai dan kakitangan kerajaan.

Pembukaan tirai perlawanan menyaksikan pertemuan Pasukan Negara Brunei Darussalam dengan Pasukan Timor-Leste.

HBT 2018 merupakan anjuran Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan kerjasama NFABD, dan pada tahun ini ianya disertai oleh tujuh buah negara iaitu Kemboja, Laos, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor-Leste dan Negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah.

Kejohanan yang bermula malam ini dijangka berakhir pada 5 Mei depan dengan menyandarkan dua buah 'venue' perlawanan, iaitu Stadium Negara Hassanal Bolkiah dan Padang dan Balapan, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah.

Negara Brunei Darussalam telah berjaya menganjurkan kejohanan yang berprestij ini sejak tahun 2002, diikuti pada tahun 2005, 2007, 2012, dan 2014 di mana Negara Brunei Darussalam pernah menjuarai kejohanan ini pada tahun 2012 dan pada tahun 2014 telah dijuarai oleh Myanmar.

Kejohanan bertujuan untuk mendokong titah Kebawah DYMM untuk melibatkan pasukan terbaik di rantau ASEAN, untuk bersaing dalam liga bola sepak ASEAN atau Asia Tenggara di samping memberikan pendedahan dan kebolehan dalam kesukanan ASEAN kepada dunia.

Selain itu, dengan memberi peluang bagi pemain muda untuk bersaing di luar negara, rangkaian atau 'networking' di kalangan peserta-peserta ini akan dapat dibentuk dan seterusnya mewujudkan pemahaman budaya yang berbeza dalam masyarakat ASEAN.

Dengan pengendalian kejohanan ini, akan memberikan peluang kepada peminat bola sepak tanah air menyaksikan perlawanan-perlawanan yang berkualiti melalui aksi pemain-pemain muda yang berpotensi besar dalam sukan bola sepak.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berangkat meninggalkan United Kingdom setelah selesai menghadiri Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) yang telah berlangsung selama tiga hari mulai 18 hingga 20 April 2018.

Sebelum berangkat meninggalkan tempat persemayaman baginda, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  
Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, hari ini menerima tiga kunjungan muhibbah secara berasingan daripada Tuan Yang Terutama Mehmet Suat Akgun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke Negara Brunei Darussalam; Puan Yang Terutama Yang Jian, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke Negara Brunei Darussalam; dan Tuan Yang Terutama Cho Won-myung, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke Negara Brunei Darussalam.

Semasa kunjungan muhibbah pertama, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Tuan Yang Terutama Mehmet Suat Akgun telah berbincang mengenai kerjasama dua hala dan bertukar-tukar pandangan mengenai pelbagai isu termasuk dalam bidang keselamatan, teknologi dan perekonomian.

Sementara itu dalam dua kunjungan muhibbah yang lain, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri telah berbincang secara berasingan bersama Puan Yang Terutama Yang Jian; dan Tuan Yang Terutama Cho Won-myung mengenai kerjasama dua hala dan bertukar-tukar pandangan mengenai pelbagai isu termasuk dalam bidang keselamatan, teknologi, pembangunan dan perekonomian.

Negara Brunei Darussalam telah menjalinkan hubungan dua hala dengan Republik Turki dan Republik Korea masing-masing pada tahun 1984, manakala hubungan dua hala antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China telah dijalin pada tahun 1991.

Perjumpaan-perjumpaan tersebut berlangsung di Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Bangunan Jabatan Perdana Menteri.
Other News
  
Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, hari ini menerima kunjungan muhibbah daripada Encik David Holliday, Ketua Pegawai Eksekutif, Telekom Brunei Berhad (TelBru).

Perjumpaan tersebut berlangsung di Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Bangunan Jabatan Perdana Menteri.

Other News
  Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, petang ini menerima dua kunjungan muhibbah secara berasingan daripada Tuan Yang Terutama Motohiko Kato, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke Negara Brunei Darussalam; dan Tuan Yang Terutama Lim Hong Huai, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam. 

Semasa kunjungan muhibbah pertama, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Tuan Yang Terutama Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke Negara Brunei Darussalam telah berbincang mengenai kerjasama dua hala dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu semasa termasuk dalam bidang keselamatan, perekonomian, pendidikan, perhubungan dan sukan. 

Sementara itu pada kunjungan muhibbah berasingan, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Tuan Yang Terutama Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam juga telah berbincang mengenai kerjasama dua hala dalam bidang perekonomian, pelaburan, isu berkaitan perkhidmatan awam dan juga peluang-peluang latihan bagi pegawai-pegawai perkhidmatan awam. 

Hadir sama semasa kunjungan muhibbah daripada Tuan Yang Terutama Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam tersebut ialah ang Mulia Datin Dayang Hajah Elinda binti Haji C.A. Mohammad, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri.

Negara Brunei Darussalam telah menubuhkan hubungan dua hala dengan Jepun dan Republik Singapura masing-masing pada tahun 1984. Kedua-dua perjumpaan tersebut berlangsung di Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Bangunan Jabatan Perdana Menteri.
Other News
  

Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, petang ini menerima kunjungan muhibbah daripada Puan Yang Terutama Caterina Ventura, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Negara Brunei Darussalam.

Semasa kunjungan muhibbah tersebut, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Puan Yang Terutama Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Negara Brunei Darussalam berbincang mengenai kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk keselamatan, teknologi, perekonomian dan pendidikan. Negara Brunei Darussalam dan Canada telah menubuhkan hubungan dua hala sejak tahun 1984.

Hadir sama semasa kunjungan muhibbah tersebut ialah Leftenan Kolonel (Bersara) Pengiran Haji Muhammad Sazali bin Pengiran Haji Yakob, Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri dan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri.

Perjumpaan tersebut berlangsung di Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Bangunan Jabatan Perdana Menteri.

Other News
1 - 30Next