Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
20.04.18 Berangkat meninggalkan United Kingdom setelah menghadiri CHOGM
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berangkat meninggalkan United Kingdom setelah selesai menghadiri Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) yang telah berlangsung selama tiga hari mulai 18 hingga 20 April 2018.

Sebelum berangkat meninggalkan tempat persemayaman baginda, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Attachments