Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
22.08.18 Berangkat menyempurnakan penyembelihan korban


Majlis Ibadah Korban Sunat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti  Al-Marhum  Pengiran  Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam serta Kerabat Baginda diadakan sejurus selepas Sembahyang Sunat Hari Raya Aidiladha 1439H di perkarangan Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia  ke kawasan tempat majlis penyembelihan dijunjung oleh Pemangku Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar.

Pada majlis tersebut, sebanyak tujuh ekor kambing disempurnakan penyembelihannya dan Kebawah DYMM berkenan menyembelih seekor kambing diikuti paduka-paduka anakanda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik.

Juga berangkat menyaksikan penyembelihan berkenaan ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.

Penyembelihan binatang-binatang korban Kebawah DYMM dan kerabat baginda yang selebihnya disempurnakan di Pusat Penyembelihan Mulaut Abattoir Sdn. Bhd.

Pada tahun ini, sebanyak 158 ekor lembu, dan 14 ekor kambing dikorbankan, dan sebahagian daging ibadah korban sunat tersebut diagihkan kepada seramai 7,567 orang asnaf fakir dan miskin di seluruh negara, yang terdiri daripada ketua keluarga serta tanggungannya iaitu 4,437 orang di Daerah Brunei dan Muara, 1,613 orang di Daerah Belait, 1,258 orang di Daerah Tutong, dan 259 orang di Daerah Temburong.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Attachments