PENGIRAN HAJAH SITI NIRMALA BINTI PENGIRAN HAJI MOHAMMAD

TIMBALAN SETIAUSAHA TETAP


EKONOMI DAN KEWANGAN


Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Mohammad dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Tetap (Ekonomi dan Kewangan) di Jabatan Perdana Menteri pada 19 April 2017. Sebelum ini, beliau menjawat jawatan sebagai Timbalan Setiausaha Tetap (Prestasi dan Compliance) di Kementerian Kewangan sejak 12 November 2015.

Pada tahun 1994, beliau telah menerima Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Property Valuation and Finance daripada City University, London, dan telah dianugerahkan Ijazah Sarjana Sains dalam International Economics, Banking and Finance dari University of Cardiff, Wales, United Kingdom pada tahun 2006.

Pengiran Hajah Siti Nirmala mula berkhidmat dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 1994 dan telah memegang beberapa jawatan di Perkhidmatan Awam. Antaranya ialah Pegawai Ekonomi (1994), Pegawai Kanan Kewangan (2005), Penolong Pengarah Perancangan (2008) dan Pemangku Pengarah Perancangan (2010) di Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri; dan Pengarah Belanjawan di Kementerian Kewangan (2011-2015).

Beliau telah berkahwin dan dikurniakan lima orang anak.