​​mtenaga11.jpg

YANG BERHORMAT PEHIN DATU SINGAMANTERI COLONEL (Rtd)
DATO SERI SETIA (Dr) AWG. HAJI MOHAMMAD YASMIN BIN HAJI UMAR

MENTERI TENAGA (ENERGY) DAN PERINDUSTRIAN DI JABATAN PERDANA MENTERI