YANG BERHORMAT PEHIN ORANG KAYA LAILA SETIA BAKTI DIRAJA DATO LAILA UTAMA HAJI AWANG ISA
BIN PEHIN DATU PERDANA MANTERI DATO LAILA UTAMA HAJI AWANG IBRAHIM


PENASIHAT KHAS KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA DAN MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI