Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita JPM 2022

Berita
Berkenan hantar perutusan tahniah
03/10/2022

‚Äč


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Korea, Tuan Yang Terutama Yoon Suk-yeol, kerajaan dan rakyat Republik Korea bersempena dengan National Foundation Day negara tersebut. 


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto