Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita JPM 2022

Berita
Perutusan tahniah kepada Presiden Republik Rakyat China
10/03/2023

hm_100323.jpg 


​Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Xi Jinping berikutan dengan pelantikannya semula sebagai Presiden Republik Rakyat China.​


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto