Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
11.05.22 Berangkat tiba di Washington D.C., AS
hm_110522.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berangkat tiba di Washington D.C., Amerika Syarikat (AS) bagi menghadiri Sidang Kemuncak Khas ASEAN - AS, yang akan berlangsung pada 12 - 13 Mei 2022, di Department of State. 

Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen. 

Hadir di Lapangan Terbang Joint Base Andrews, Washington D.C. bagi menjunjung Kebawah Duli Yang Maha Mulia semasa keberangkatan tiba ialah Chief of Protocol bagi Amerika Syarikat, Ambassador Rufus Gifford. 

Juga hadir sama bagi menjunjung keberangkatan baginda ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof; dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke AS, Tuan Yang Terutama Dato Paduka Haji Serbini bin Haji Ali. 

Sebelum berangkat menghadiri Sidang Kemuncak Khas tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga dijangka akan menghadiri Majlis Santap Malam bersama para Pemimpin ASEAN yang dihoskan oleh Presiden AS.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Attachments