Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
26.05.22 Menerima mengadap Setiausaha Kewangan Republik Filipina


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi, berkenan menerima mengadap Setiausaha Kewangan Republik Filipina, Tuan Yang Terutama Carlos Garcia Dominguez III, yang mengadakan lawatan ke negara ini selama tiga hari. 

Semasa Majlis Mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Darussalam dan Tuan Yang Terutama Setiausaha Kewangan Republik Filipina berbincang mengenai inisiatif-inisiatif bersama serta perkembangan dalam kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina. 

Menyertai bersama Tuan Yang Terutama di Majlis Mengadap tersebut, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Marian Jocelyn R. Tirol-Ignacio. 

Juga hadir, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah. 

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Attachments