Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita JPM

Berita
Perutusan tahniah sempena Hari Kebangsaan Thailand
05/12/2023

hm_051223.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, Raja Thailand, kesemua ahli kerabat diraja, Perdana Menteri Thailand, Tuan Yang Terutama Srettha Thavisin serta kerajaan dan rakyat Thailand bersempena dengan Hari Kebangsaan Negara tersebut. 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto​​​​​