Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berangkat ke Manama, Kingdom of Bahrain
9/06/2023
Read More
Berita
Kebawah DYMM akan adakan Keberangkatan Negara ke kingdom Of Bahrain
Kebawah DYMM akan adakan Keberangkatan Negara ke kingdom Of Bahrain
7/06/2023
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan..
Berangkat mengurniakan Anugerah CIPTA Duli Pengiran Muda Mahkota 2023
Berangkat mengurniakan Anugerah CIPTA Duli Pengiran Muda Mahkota 2023
8/06/2023
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Dr.) Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan..
Atasi jurang data, tingkatkan penilaian kemajuan SDGs
Atasi jurang data, tingkatkan penilaian kemajuan SDGs
8/06/2023
Ketersediaan data (Sustainable Development Goals - SDGs) bagi Negara Brunei Darussalam (NBD) meningkat sejak tahun 2020, akan tetapi masih ada jurang data yang perlu ditangani. Ini adalah bagi memperkesankan pemantauan serta penilaian kemajuan SDGs..
Lihat Semua
Siaran Akhbar / Pengumuman
PENGEMASKINIAN SUKAT-SUKAT LANGKAH PENGAWALAN COVID-19
Siaran Akhbar
|
6/02/2023
PENGEMASKINIAN KE ATAS KADAR BAYARAN CAJ PERKHIDMATAN MELALUI EXIT & ENTRY SYSTEM (EES)
Siaran Akhbar
|
6/12/2022

PENGEMASKINIAN LANGKAH-LANGKAH PENGAWALAN COVID-19
Siaran Akhbar
|
28/11/2022
PENGEMASKINIAN SUKAT-SUKAT LANGKAH PENGAWALAN COVID-19 DAN SYARAT-SYARAT PERJALANAN KELUAR DAN MASUK NEGARA
Siaran Akhbar
|
12/09/2022

PENGEMASKINIAN SUKAT-SUKAT AKTIVITI RENTAS SEMPADAN
Siaran Akhbar
|
14/07/2022
PENGEMASKINIAN LANGKAH-LANGKAH PENGAWALAN COVID-19
Siaran Akhbar
|
9/06/2022
Lihat Semua