Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita JPM

Berita
Berkenan hantar perutusan tahniah
31/01/2024

hm_310124.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni Al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan Yang Dipertuan Bagi Negeri dan Jajahan Takluk Johor Darul Ta'zim bersempena dengan pengisytiharan baginda menjadi Yang Di-Pertuan Agong Malaysia Yang Ke-17.

Di dalam titah perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menyampaikan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim di atas pengisytiharan baginda menjadi Yang Di-Pertuan Agong Malaysia Yang Ke-17.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya menzahirkan kegembiraan terhadap ikatan persaudaraan yang erat dan mesra yang sekian lama terjalin di antara Negara Brunei Darussalam dan Malaysia serta kerjasama dua hala yang aktif merangkumi pelbagai bidang berkepentingan bersama.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya yakin di bawah kepimpinan baginda, hubungan yang bermakna ini akan terus dipupuk dan diperkukuhkan lagi demi kemanfaatan dan kesejahteraan rakyat kedua-dua buah negara.

Pada mengakhiri titah perutusan tersebut, baginda berserta Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah serta kerabat diraja sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wata'ala jua.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto​​​​​