Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita JPM

Berita
Berkenan hantar titah perutusan tahniah
26/03/2024
hm_260324.jpg 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Rakyat Bangladesh, Tuan Yang Terutama Mohammed Shahabuddin; Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh, Puan Yang Terutama Sheikh Hasina serta kerajaan dan rakyat Republik Rakyat Bangladesh sempena dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto​