Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita JPM

Berita
Pelantikan Ahli Majlis Mesyuarat Diraja
15/05/2024
​Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, inilah dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sukacita melantik Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah menjadi Ahli Majlis Mesyuarat Diraja mulai hari Khamis, 7 Zulkaedah 1445 bersamaan 16 Mei 2024.​

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto​​