Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita JPM

Berita
Perutusan tahniah atas pelantikan semula PM India
09/06/2024

hm_0906241.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Perdana Menteri Republik India, Tuan Yang Terutama Shri Narendra Modi, berikutan dengan pelantikannya semula sebagai Perdana Menteri Republik India.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto